Procedură : 2014/3011(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0040/2015

Texte depuse :

B8-0040/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 69k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.463v01-00
 
B8-0040/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))  
B8‑0040/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Raportul Comisiei cu privire la progresele înregistrate de Turcia în 2014,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013, intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014” (COM(2013)0700),

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 13 iunie 2013 referitoare la situația din Turcia(1) și cea din 12 martie 2014 referitoare la Raportul privind evoluția Turciei în 2013(2),

–       având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

–       având în vedere Decizia 2008/157/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Republicii Turcia („Parteneriatul pentru aderare”), precum și deciziile anterioare ale Consiliului din 2001, 2003 și 2006 privind parteneriatul pentru aderare,

–       având în vedere Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA),

–       având în vedere concluziile Consiliului din 16 decembrie 2014 privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere,

–       având în vedere declarația comună din 14 decembrie 2014 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii, Johannes Hahn, privind raidurile poliției și arestarea unor reprezentanți ai mass-mediei din Turcia,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere declarația Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 15 decembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât reacția guvernului în urma acuzațiilor de corupție din decembrie 2013 dă naștere unor preocupări puternice privind independența sistemului judiciar și separarea puterilor;

B.     întrucât, duminica, la 14 decembrie 2014, 32 de jurnaliști au fost arestați în urma unor raiduri operate pe întreg teritoriul Turciei, inclusiv jurnaliști de rang superior, directori de organe mass-media și scenariști, în baza unor acuzații privind crearea și dirijarea unei organizații teroriste armate, precum și participarea la această organizație;

C.     întrucât organele mass-media care au exprimat deschis critici la adresa guvernului actual din Turcia se află în rândul instituțiilor vizate de acțiunile organelor turce de aplicare a legii;

D.     întrucât libertatea presei reprezintă de mult timp un aspect problematic în Turcia, care a condus deja la valuri de arestări ale jurnaliștilor în 2011, precum și la interzicerea rețelei Twitter și arestarea unor utilizatori ai rețelelor sociale;

E.     întrucât oficialii de stat fac în continuare declarații ce au ca efect intimidarea mass-mediei;

F.     întrucât protestatarii turci exprimă din ce în ce mai des preocupări cu privire la lipsa percepută a reprezentării opiniilor minoritare, la guvernanța autoritară, la lipsa statului de drept și a bunei guvernanțe, precum și la lipsa unor procese corecte și echitabile în Turcia;

G.     întrucât modificarea Legii privind internetul a avut ca efect limitarea libertății de exprimare pe internet; întrucât tentativele de interzicere a rețelelor sociale, care au fost ulterior anulate de Curtea Constituțională, și presiunile exercitate asupra presei ce au ca rezultat o autocenzură larg răspândită, reflectă o abordare restrictivă față de libertatea de exprimare;

H.     întrucât libertatea presei, respectarea garanțiilor procedurale și independența sistemului judiciar reprezintă elemente esențiale ale oricărei democrații funcționale și sunt consacrate în constituția Turciei, în special la articolul 26 prin care se garantează libertatea de exprimare și la articolele 27 și 28 prin care se garantează „libertatea de exprimare” și „difuzarea neîngrădită a reflecțiilor”;

I.      întrucât Turcia, în calitate de țară candidată la aderarea la UE, are obligația de a respecta și de a promova democrația și de a consolida drepturile și libertățile democratice, precum și drepturile omului; întrucât aceste obligații ar trebui considerate ca o oportunitate pentru Turcia de a continua procesul de modernizare;

J.      întrucât, în 2013, Turcia a primit finanțare în valoare de 902,9 milioane EUR prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), care avea ca scop sprijinirea reformelor politice și economice, fiind astfel pregătit terenul pentru drepturile și obligațiile aferente calității de membru al UE;

K.     întrucât libertatea de exprimare și libertatea presei se află în rândul principiilor fundamentale ale UE;

L.     întrucât, prin introducerea unor noi restricții asupra libertății de exprimare pe internet, Turcia încalcă capitolul 10 din Acordul de asociere UE-Turcia,

1.      își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu arestarea unor jurnaliști și lucrători din domeniul mass-mediei; consideră că aceste acțiuni reprezintă un regres inacceptabil în ceea ce privește libertatea presei din această țară; își exprimă preocuparea cu privire la numărul mare de jurnaliști aflați în închisoare și la numeroasele procese de judecată aflate în curs împotriva jurnaliștilor și a activiștilor de pe rețelele sociale;

2.      regretă faptul că măsurile întreprinse de autoritățile turce sunt disproporționate și nu își au locul într-o democrație modernă și pluralistă; consideră că astfel de măsuri subminează baza democratică a Turciei și ar putea să polarizeze societatea turcă, sporind și mai mult lipsa de încredere a publicului față de capacitatea statului de a garanta drepturile omului;

3.      solicită eliberarea imediată a tuturor jurnaliștilor, activiștilor de pe rețelele sociale și a lucrătorilor din domeniul mass-mediei aflați în prezent în detenție; cere să fie aplicat principiul prezumției nevinovăției; solicită să se desfășoare anchete independente și transparente și cere cu insistență ca toți deținuții să aibă acces liber la avocații pe care și-i aleg;

4.      își exprimă preocuparea cu privire la deteriorarea gravă a libertății presei în toată țara și cu privire la cenzurarea sistematică a mass-mediei turce, inclusiv pe internet; solicită guvernului turc să garanteze principiul libertății presei; subliniază că o adevărată libertate de exprimare și o presă independentă, precum și existența internetului liber și nesupus cenzurii reprezintă elemente esențiale ale unei societăți cu adevărat democratice, libere și pluraliste;

5.      invită autoritățile turce să garanteze și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, în special libertatea de exprimare și libertatea presei, precum și să garanteze existența unei culturi politice participative care include și opiniile opoziției, ale minorităților și societății civile, precum și participarea femeilor la procesul decizional, toate aceste elemente constituind o adevărată cultură politică democratică, care respectă pe deplin diversele puncte de vedere și opinii;

6.      subliniază în acest context rolul esențial al sistemului judiciar în protejarea și întărirea libertății presei și a mass-mediei; reamintește rolul esențial ce revine principiului separării puterilor într-un stat democratic modern; își exprimă preocuparea puternică în legătură cu intervenția guvernului în activitatea puterii judiciare; invită autoritățile turce să garanteze un adevărat echilibru între funcția executivă, cea legislativă și cea judiciară;

7.      îndeamnă UE să întreprindă măsuri concrete pentru a reacționa la represaliile împotriva mass-mediei, utilizarea forței excesive de către poliția turcă împotriva protestatarilor, mutările și concedierile numeroase ale funcționarilor de poliție, judecătorilor și procurorilor în urma acuzațiilor de corupție ce vizează membri proeminenți ai guvernului; invită UE să suspende negocierile de aderare cu Turcia până când vor fi respectate instituțiile democratice din această țară, statul de drept și libertățile fundamentale;

8.      îndeamnă guvernul Turciei să colaboreze cu toți actorii politici în vederea întăririi libertății presei și a pluralismului politic din cadrul instituțiilor de stat și să acționeze în conformitate cu statul de drept și cu drepturile omului; își reiterează apelul de a se adopta o nouă lege a presei care să garanteze libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al Consiliului Europei, Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Turcia.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0277.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0235.

Notă juridică - Politica de confidențialitate