Postup : 2014/3011(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0040/2015

Predkladané texty :

B8-0040/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0014

NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 63k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.463v01-00
 
B8-0040/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá  (2014/3011(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá  (2014/0000(RSP))  
B8‑0040/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na správu Komisie o pokroku Turecka za rok 2014,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. októbra 2013 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 (COM(2013)0700),

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 13. júna 2013 o situácii v Turecku(1) a na uznesenie z 12. marca 2014(2) o správe o pokroku Turecka za rok 2013,

–       so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/157/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckou republikou (prístupové partnerstvo) a na predchádzajúce rozhodnutia Rady o prístupovom partnerstve z rokov 2001, 2003 a 2006,

–       so zreteľom na nástroj predvstupovej pomoci (IPA),

–       so zreteľom na závery Rady zo 16. decembra 2014 o rozširovaní, stabilizácii a pridružení,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federiky Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania Johannesa Hahna zo 14. decembra 2014 o policajných raziách a zatýkaní predstaviteľov médií v Turecku,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 15. decembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže reakcia vlády na obvinenia z korupcie v decembri 2013 dala podnet na vznik vážnych obáv o nezávislosť súdnictva a oddelenie právomocí;

B.     keďže v nedeľu 14. decembra 2014 bolo pri raziách po celom Turecku zatknutých 32 novinárov vrátane vyššie postavených novinárov, výkonných zástupcov médií a scenáristov na základe obvinenia zo zakladania a riadenia ozbrojených teroristických organizácií a členstva v nich;

C.     keďže medzi terče týchto zásahov zo strany tureckých orgánov presadzovania práva patria médiá, ktoré otvorene kritizovali súčasnú tureckú vládu;

D.     keďže sloboda médií je v Turecku dlhodobým problémom, ktorý už v roku 2011 viedol k vlnám zatýkania novinárov, ako aj k zákazu siete Twitter a k zatýkaniu používateľov sociálnych médií;

E.     keďže štátni predstavitelia naďalej vydávajú vyhlásenia, ktoré majú zastrašujúci účinok na médiá;

F.     keďže demonštranti v Turecku čoraz hlasnejšie vyjadrujú obavy z pociťovaného nedostatku zastúpenia menšinových názorov, autoritatívneho riadenia a nedostatku zásad právneho štátu, dobrej správy verejných vecí a spravodlivého súdu a riadneho procesu v Turecku;

G.     keďže novely zákona o internete obmedzili slobodu prejavu na internete; keďže pokusy o zákaz sociálnych médií, ktoré neskôr odvolal ústavný súd, a nátlak na tlač, ktorý vedie k rozsiahlej autocenzúre, odrážajú reštriktívny prístup k slobode prejavu;

H.     keďže sloboda médií, spravodlivý súdny proces a nezávislosť súdnictva sú kľúčovými prvkami každej zdravej demokracie a sú zakotvené aj v tureckej ústave, konkrétne v jej článku 26, ktorý zaručuje slobodu prejavu, a v jej článkoch 27 a 28, ktoré zaručujú „slobodu prejavu“ a „neobmedzené šírenie myšlienok“;

I.      keďže Turecko má ako kandidátska krajina na pristúpenie k EÚ povinnosť rešpektovať a presadzovať demokraciu a posilňovať demokratické a ľudské práva a slobody; keďže tieto záväzky by sa mali chápať ako príležitosť Turecka pokračovať v procese modernizácie;

J.      keďže Turecko získalo v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 902,9 miliónov EUR vyčlenené z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) na podporu politických a hospodárskych reforiem, ktoré mali krajinu pripraviť na práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ;

K.     keďže sloboda prejavu a sloboda tlače sú základnými zásadami EÚ;

L.     keďže zavedením ďalších obmedzení slobody prejavu na internete porušuje Turecko kapitolu 10 dohody o pridružení medzi EÚ a Tureckom;

1.      vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad zatýkaním novinárov a zamestnancov médií; nazdáva sa, že tieto zásahy sú neprijateľným poškodzovaním slobody médií v krajine; je znepokojený obrovským množstvom novinárom vo väzení a početnými prebiehajúcimi súdnymi konaniami s novinármi a aktivistami v sociálnych médiách;

2.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že opatrenia, ktoré turecké orgány prijali, sú v modernej pluralitnej demokracii neprimerané a zbytočné; nazdáva sa, že tieto opatrenia oslabujú samotné demokratické základy Turecka a pravdepodobne spôsobia polarizáciu tureckej spoločnosti, čo ďalej zvýši nedôveru verejnosti v schopnosť štátu dodržiavať ľudské práva;

3.      žiada okamžité prepustenie všetkých novinárov, aktivistov v sociálnych médiách a pracovníkov v médiách, ktorí sú momentálne zadržiavaní; žiada, aby sa uplatňovala zásada prezumpcie neviny; žiada nezávislé a transparentné vyšetrovanie a trvá na tom, aby mali všetky zadržané osoby ničím nebránený prístup k právnemu zástupcovi, ktorého si vyberú;

4.      je znepokojený vážnym úpadkom slobody tlače v krajine a systematickou cenzúrou tureckých médií vrátane internetu; žiada vládu Turecka, aby dodržiavala zásadu slobody tlače; zdôrazňuje, že skutočná sloboda prejavu a nezávislá tlač, ako aj slobodný internet bez cenzúry sú základnými prvkami skutočne demokratickej, slobodnej a pluralitnej spoločnosti;

5.      žiada turecké orgány, aby zaručili a dodržiavali ľudské práva a základné slobody, najmä slobodu prejavu a slobodu tlače, a aby zaručili účastnícku politickú kultúru, ktorá zapojí hlas opozície, menšín a občianskej spoločnosti a žien do procesu rozhodovania, čím sa vytvorí skutočná demokratická politická kultúra, ktorá bude v plnej miere rešpektovať rozličné názory a stanoviská;

6.      v tejto súvislosti poukazuje na ústrednú rolu, ktorú súdnictvo zohráva v ochrane a posilňovaní slobody tlače a médií; pripomína zásadnú úlohu, ktorú by oddelenie právomocí malo zohrávať v modernom demokratickom štáte; vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad zasahovaním vlády do výkonu právomocí súdnictva; žiada turecké orgány, aby zaručili skutočnú rovnováhu medzi výkonnými, legislatívnymi a justičnými funkciami;

7.      naliehavo žiada EÚ, aby prijala konkrétne opatrenia, ktorými zareaguje na úder na médiá, nadmerné použitie sily tureckou políciou proti demonštrantom, na rozšírené presuny a prepúšťanie policajných príslušníkov, sudcov a prokurátorov na základe obvinení z korupcie, do ktorej boli zapojení prominentní členovia vlády; žiada, aby EÚ zastavila prístupové rokovania s Tureckom, kým v krajine nebudú rešpektované demokratické inštitúcie, právny štát a dodržiavanie základných slobôd;

8.      naliehavo žiada tureckú vládu, aby sa spoločne so všetkými politickými subjektmi usilovala o posilnenie slobody médií a politickej plurality v štátnych inštitúciách a aby konala v súlade so zásadami právneho štátu a ľudskými právami; opakuje svoju výzvu na nový zákon o médiách, ktorý by mohol zaručiť slobodu prejavu a pluralitu médií;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj vláde a parlamentu Tureckej republiky.

(1)

Prijaté texty P7_TA(2013)0277.

(2)

Prijaté texty P7_TA(2014)0235.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia