Förfarande : 2014/3011(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0040/2015

Ingivna texter :

B8-0040/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 58k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.463v01-00
 
B8-0040/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om yttrandefrihet i Turkiet: den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP))  
B8‑0040/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2014 om Turkiet,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 oktober 2013 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2013–2014 (COM(2013)0700),

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt av den 13 juni 2013 om situationen i Turkiet(1) och av den 12 mars 2014 om 2013 års framstegsrapport om Turkiet(2),

–       med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet av den 3 oktober 2005,

–       med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet (nedan kallat partnerskapet för anslutning), samt rådets föregående beslut om partnerskapet för anslutning 2001, 2003 och 2006,

–       med beaktande av instrumentet för stöd inför anslutningen,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 16 december 2014 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 14 december 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, Johannes Hahn, om polisrazziorna och gripandena av medierepresentanter i Turkiet,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av uttalandet av den 15 december 2014 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Regeringens handlande efter anklagelser om korruption i december 2013 har gett upphov till allvarliga farhågor angående rättsväsendets oberoende och maktfördelningen.

B.     Söndagen den 14 december 2014 greps 32 journalister i razzior över hela Turkiet, däribland journalister med lång yrkeserfarenhet, mediechefer och manusförfattare, anklagade för att etablera, leda och ingå i en beväpnad terroristorganisation.

C.     Mediekanaler som har varit öppet kritiska mot den sittande turkiska regeringen var bland de som drabbades av dessa insatser från de turkiska brottsbekämpande myndigheterna.

D.     I Turkiet är mediefrihet sedan länge en problematisk fråga som redan 2011 ledde till att Twitter förbjöds och journalister och användare av sociala medier greps.

E.     Statliga tjänstemän fortsätter att göra uttalanden som uppfattas som hot mot medierna.

F.     Demonstranter i Turkiet visar i allt större utsträckning sitt missnöje över en upplevd avsaknad av minoritetsrepresentation, ett auktoritärt styre och bristen på rättsstatlighet, god samhällsstyrning, rättvisa rättegångar och rättssäkerhet i Turkiet.

G.     Ändringar av lagstiftningen om internet har begränsat yttrandefriheten på internet. Försök att förbjuda sociala medier, som senare ogiltigförklarades av författningsdomstolen, och påtryckningar på pressen som har lett till en omfattande självcensur återspeglar en restriktiv inställning till yttrandefriheten.

H.     Mediefrihet, rättssäkerhet och ett oberoende rättsväsen är grundläggande inslag i alla fungerande demokratier och fastställs i den turkiska författningen, särskilt i artikel 26, som garanterar yttrandefrihet, och artiklarna 27 och 28, som garanterar yttrandefrihet och obehindrad tankefrihet.

I.      Som kandidatland för anslutning till EU är Turkiet skyldigt att respektera och främja demokrati och stärka demokratiska och mänskliga rättigheter och friheter. Dessa skyldigheter bör betraktas som en möjlighet för Turkiet att fortsätta sin moderniseringsprocess.

J.      2013 erhöll Turkiet ett ekonomiskt anslag på 902,9 miljoner euro genom instrumentet för stöd inför anslutningen i stöd till politiska och ekonomiska reformer, för att bana väg för de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskap i EU.

K.     Yttrandefrihet och tryckfrihet är två av EU:s grundläggande principer.

L.     Genom att införa ytterligare begränsningar av yttrandefriheten på internet bryter Turkiet mot kapitel 10 i associeringsavtalet mellan EU och Turkiet.

1.      Europaparlamentet uttrycker djup oro över gripandena av journalister och andra som arbetar inom media. Parlamentet anser att dessa gripanden utgör ett oacceptabelt bakslag för mediefriheten i landet. Parlamentet är oroat över det stora antalet fängslade journalister och de många pågående rättegångarna mot journalister och aktivister som verkar via sociala medier.

2.      Europaparlamentet anser att de åtgärder som de turkiska myndigheterna har vidtagit är oproportionella och onödiga i en modern och pluralistisk demokrati. Enligt parlamentet undergräver sådana åtgärder Turkiets egna demokratiska grundvalar och kommer sannolikt att polarisera det turkiska samhället genom att ytterligare öka allmänhetens misstro i fråga om statens förmåga att upprätthålla mänskliga rättigheter.

3.      Europaparlamentet begär att Turkiet omedelbart friger alla häktade journalister, aktivister som verkar via sociala medier och personer som arbetar inom media, och att principen om oskuldspresumtion tillämpas. Parlamentet uppmanar till oberoende och öppna utredningar, och insisterar på att alla häktade ska ha obegränsad tillgång till advokater som de själva har valt.

4.      Europaparlamentet är oroat över den kraftigt försämrade tryckfriheten i hela landet och den systematiska censuren av turkiska medier, inklusive på internet, och uppmanar den turkiska regeringen att upprätthålla tryckfrihetsprincipen. Parlamentet betonar att verklig yttrandefrihet och en oberoende press samt ett fritt och ocensurerat internet är grundläggande inslag i ett verkligt demokratiskt, fritt och pluralistiskt samhälle.

5.      Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att garantera och respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, i synnerhet yttrande- och tryckfriheten, och säkerställa en deltagande politisk kultur där oppositionen, minoriteter, det civila samhället och kvinnor kan göra sina röster hörda i beslutsprocessen, så att en verkligt demokratisk politisk kultur kan inrättas där det råder full respekt för olika åsikter och meningar.

6.      Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang den avgörande roll som rättsväsendet spelar i fråga om att försvara och stärka tryck- och mediefriheten. Parlamentet påminner om att maktfördelningsprincipen bör spela en grundläggande roll i en modern demokratisk stat. Parlamentet uttrycker sin stora oro över regeringens inblandning i rättsväsendets arbete, och uppmanar de turkiska myndigheterna att säkerställa en verklig balans mellan den verkställande, den lagstiftande och den dömande makten.

7.      Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att vidta konkreta åtgärder som svar på tillslagen mot medier, den turkiska polisens övervåld mot demonstranter samt de omfattande omplaceringarna och uppsägningarna av polistjänstemän, domare och åklagare efter anklagelserna om korruption bland högt uppsatta personer i regeringen. Parlamentet uppmanar EU att göra uppehåll i anslutningsförhandlingarna med Turkiet så länge som dess demokratiska institutioner, rättsstatsprincipen och grundläggande friheter inte respekteras i landet.

8.      Europaparlamentet uppmanar med kraft den turkiska regeringen att i samarbete med alla politiska aktörer sträva efter att stärka mediefriheten och den politiska mångfalden i statliga institutioner och agera i enlighet med rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sin begäran om en ny medielagstiftning som kan garantera yttrandefriheten och mångfalden i medierna.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europarådets generalsekreterare, Europadomstolens ordförande, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Turkiets regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0277.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0235.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy