Предложение за резолюция - B8-0041/2015Предложение за резолюция
B8-0041/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти и медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Александър Граф Ламбсдорф, Йоханес Корнелис ван Бален, Марите Схаке, Рамон Тремоса и Балсейс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Иван Яковчич, Йозо Радош, Петър Йежек, Иво Вайгъл, Луи Мишел, Жерар Дьопре, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Мариел дьо Сарнез от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0036/2015

Процедура : 2014/3011(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0041/2015
Внесени текстове :
B8-0041/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0041/2015

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на изразяване в Турция: неотдавнашните арести на журналисти и медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите

(2014/3011(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Турция, по-специално, резолюцията от 12 март 2014 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2013 г.[1], резолюцията от 13 юни 2013 г. относно положението в Турция[2] и резолюцията от 13 ноември 2014 г. относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър[3];

–       като взе предвид задържането на редица журналисти, ръководители на медии и други в цяла Турция в неделя, 14 декември 2014 г.;

–       като взе предвид факта, че през последните няколко години Турция е една от държавите в най-тежко положение от гледна точка на свободата на печата и медиите, в частност по отношение на броя на журналистите, които се намират в затвора, като около 70 журналисти са в затвора, забранени са книги, и причина за сериозна загриженост са автоцензурата и данъчни глоби за медии, изразяващи критично мнение;

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че последните арести са част от системно подкопаване на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, на разделянето на властите и на спазването на демократичните ценности и основни свободи; като има предвид, че след като членове на правителството на бившия министър-председател Ердоган бяха обвинени в корупция, противопоставянето и енергичните мерки се засилиха;

Б.     като има предвид, че тези арести изглежда са част от продължаващия конфликт между президента Ердоган и движението „Хизмет“, ръководено от намиращия се в САЩ ислямовед Фетуллах Гюлен, като те се случват една година след като полицията и прокуратурата повдигнаха обвинения за корупция срещу членове на правителството на г-н Ердоган;

В.     като има предвид, че Турция вече държи в затвора голям брой журналисти и натискът върху медиите се е увеличил през последните няколко години, включително върху собствениците и изпълнителните директори на медийни групи, както и върху онлайн платформите и платформите на социални медии;

Г.     като има предвид, че през 2014 г. „Фрийдъм хаус“ определи турския печат като „несвободен“, а през 2013 г. го определи като „отчасти свободен“;

Д.     като има предвид, че в Турция задържането в досъдебната фаза на производството може да продължи с месеци и в миналото е било удължавано, за да бъдат ефективно наказани заподозрените дори преди да бъдат изправени пред съда;

1.      изразява съжаление по повод масовите арести в Турция, извършени на 14 декември 2014 г., и призовава органите незабавно да представят достоверни доказателства в подкрепа на обвиненията, че задържаните лица са извършили въпросните престъпления, и да преминат бързо към съдебно производство в условията на пълна прозрачност и при подходящи правни гаранции, осигуряващи законосъобразен и справедлив процес; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да засили присъствието си по време на процеси срещу журналисти и защитници на правата на човека;

2.      изразява съжаление във връзка с провокативното задържане и проверката в дома на холандския журналист Фредерике Хиърдинк, проведени на 6 януари от поделения за борба с тероризма, по време на посещението на външния министър Кундерс в Турция; призовава за пълна прозрачност по този случай;

3.      припомня на турските органи, че трябва да се полага максимална грижа по отношение на медиите и журналистите, тъй като свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите продължават да бъдат от централно значение за функционирането на демократичното и отворено общество;

4.      отбелязва с голяма загриженост, че турското общество остава крайно поляризирано и че политическите дебати често включват спекулативни слухове, незаконно придобити записи на телефонни разговори и записи, конспирации и ирационални заговори; подчертава, че само прозрачна и добре функционираща правова държава и гражданско общество могат да изградят доверие и вяра между различните институции и сред хората в едно зряло и демократично общество;

5.      отбелязва, че арестите на 14 декември 2014 г. са част от достоен за съжаление модел на засилен натиск и ограничения върху пресата и медиите, включително социалните медии в интернет и форумите, за който основна отговорност носят турското правителство и най-висшето ръководство на Турци;

6.      приветства изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на члена на Комисията, отговарящ за преговорите за разширяване, в които се подчертава, че влошаването на състоянието на свободата на печата и на медиите в Турция е в противоречие с ценностите на ЕС и съответно представлява стъпка встрани по пътя на присъединяването;

7.      подчертава необходимостта от нов подход към отношенията между ЕС и Турция, успоредно с блокираните преговори за присъединяване, който да се съсредоточи върху много области, представляващи общ интерес за ЕС и Турция, като външна политика и търговия; отново заявява обаче, че спазването на принципите на правовата държава, демократичните ценности и основните права е ключов критерий за ЕС; насърчава турското правителство да реформира своята съдебна система в посока спазване на принципите на правовата държава и основните права;

8.      призовава всички институции на ЕС и всички дейци в Турция да подобрят значително и да преодолеят настоящия застой в отношенията между ЕС и Турция чрез конкретни действия и целеви показатели в рамките на определен срок, като ЕС покаже по категоричен начин, че отстъплението от принципите на правовата държава и основните права под ръководството на правителството има конкретни, отрицателни последици;

9.      припомня на Турция задължението й в качеството на член на Съвета на Европа и необходимостта от допълнителни реформи на съдебната система; припомня многобройните дела срещу Турция в Европейския съд по правата на човека;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на парламента и правителството на Турция, на държавите членки, на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност.