Forslag til beslutning - B8-0041/2015Forslag til beslutning
B8-0041/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0036/2015

Procedure : 2014/3011(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0041/2015
Indgivne tekster :
B8-0041/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0041/2015

Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier

(2014/3011(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 12. marts 2014 om statusrapport 2013 for Tyrkiet[1], beslutning af 13. juni 2013 om situationen i Tyrkiet[2] og beslutning af 13. november 2014 om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone[3],

–       der henviser til anholdelserne af en række journalister, medieledere o.a. flere steder i Tyrkiet søndag den 14. december 2014,

–       der henviser til, at Tyrkiet har været et af de værste lande i de seneste år med hensyn til presse- og mediefrihed, navnlig hvad angår antallet af fængslede journalister, idet omkring 70 journalister sidder fængslet, bøger er blevet forbudt, og selvcensur og bøder til kritiske medier vækker stor bekymring,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at de seneste anholdelser er en del af en systematisk underminering af retsstatsprincippet, retsvæsenets uafhængighed, magtens deling og respekten for demokratiske værdier og grundlæggende friheder; der henviser til, at medlemmer af den tidligere premierminister Erdogans regering blev beskyldt for korruptionspolarisering, og at angrebene eskalerede;

B.     der henviser til, at disse anholdelser synes at være en del af præsident Erdogans igangværende konflikt med Hizmet-bevægelsen under ledelse af den USA-baserede muslimske tænker Fethullah Gulen og kommer et år, efter at politiet og anklagere beskyldte medlemmer af Erdogans regering for korruption;

C.     der henviser til, at Tyrkiet i forvejen holder et stort antal journalister fængslet, og at presset på medierne er vokset over de seneste år, bl.a. på ejere og ledere af mediegrupper samt på internettet og sociale medieplatforme;

D.     der henviser til, at Freedom House betegnede Tyrkiets presse som "ikke fri" i 2014, mens den i 2013 var "delvis fri";

E.     der henviser til, at varetægtsfængslinger kan vare i flere måneder i Tyrkiet, og at de tidligere er blevet forlænget for effektivt at straffe mistænkte, inden de overhovedet er blevet stillet for en domstol;

1.      beklager dybt masseanholdelserne i Tyrkiet den 14. december 2014 og opfordrer myndighederne til hurtigt at fremlægge troværdige beviser til støtte for anklagen om, at de anholdte personer har begået de pågældende strafbare handlinger, og til hurtigt at fortsætte de retlige procedurer i fuld gennemsigtighed og med passende retsgarantier for at sikre en retfærdig procedure og retfærdig rettergang; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at intensivere sin tilstedeværelse under journalisters og menneskerettighedsforkæmperes retssager;

2.      beklager terrorbekæmpelsesenheders provokerende anholdelse af den nederlandske journalist Frederike Geerdink og ransagning af hendes hjem den 6. januar 2015, mens den nederlandske udenrigsminister Koenders var i Tyrkiet; opfordrer til fuld gennemsigtighed i denne sag;

3.      minder de tyrkiske myndigheder om, at medier og journalister skal håndteres med nøje omhu, da ytringsfriheden og mediefriheden fortsat er centrale dele af et velfungerede demokratisk og åbent samfund;

4.      bemærker med stor bekymring, at det tyrkiske samfund fortsat er stærkt polariseret, og at politiske drøftelser ofte omfatter spekulative rygter, ulovligt erhvervede telefonaflytninger og -optagelser, sammensværgelser og irrationelle komplotter; understreger, at kun et gennemsigtigt og velfungerende retsstatsprincip og civilsamfund kan skabe tillid mellem forskellige institutioner og blandt mennesker i et modent og demokratisk samfund;

5.      bemærker, at anholdelserne den 14. december 2014 er en del af et yderst beklageligt mønster af øget pres på og stigende begrænsning af presse og medier, herunder internetbaserede sociale medier og forummer, for hvem den tyrkiske regering og den øverste tyrkiske ledelse bærer det endelige ansvar;

6.      glæder sig over erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og fra kommissæren med ansvar for udvidelsesforhandlinger, hvilket understregede, at forværringen af presse- og mediefriheden i Tyrkiet er i strid med EU's værdier og derfor udgør et skridt væk fra tiltrædelse;

7.      understreger behovet for en ny tilgang til forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, sideløbende med de fastkørte tiltrædelsesforhandlinger, med fokus på pragmatisk samarbejde på de mange områder af fælles interesse mellem EU og Tyrkiet såsom udenrigspolitik og handel; understreger dog, at respekt for retsstatsprincipperne, demokratiske værdier og grundlæggende rettigheder er centrale kriterier for EU; opfordrer den tyrkiske regering til at reformere sit retsvæsen med hensyn til respekt for retsstatsprincipperne og grundlæggende rettigheder;

8.      opfordrer alle EU's institutioner og alle aktører i Tyrkiet til at gøre alvorlige fremskridt og komme ud af det nuværende dødvande i forbindelserne mellem EU og Tyrkiet gennem konkrete tiltag og benchmarks inden for en fastsat tidsperiode, hvor EU gør det utvetydigt klart, at en tilbagegang i forhold til retsstatsprincipperne og grundlæggende rettigheder under regeringens ledelse vil få konkrete negative konsekvenser;

9.      minder Tyrkiet om sine forpligtelser som medlem af Europarådet og om behovet for yderligere reformer af retsvæsenet; minder om de mange sager mod Tyrkiet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tyrkiets parlament og regering, medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.