Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0041/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0041/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.464v01-00
 
B8-0041/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))  
B8‑0041/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat Turkkia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta(1), 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Turkin tilanteesta(2) ja 13. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä(3),

–       ottaa huomioon, että eri puolilla Turkkia pidätettiin sunnuntaina 14. joulukuuta 2014 joukko toimittajia, tiedotusvälineiden päälliköitä ja muita henkilöitä,

–       ottaa huomioon, että Turkki on viime vuosina ollut yksi lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta huonoimmin kunnioittavia maita, erityisesti kun on kyse vangittujen toimittajien määrästä, koska noin 70 toimittajaa on vankilassa, kirjoja on kielletty ja itsesensuuri sekä kriittiselle medialle langetetut verosakot ovat hyvin huolestuttavia;

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että viimeisimmät pidätykset kuuluvat järjestelmällisiin toimiin, joilla pyritään heikentämään oikeusvaltiota, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, vallanjaon periaatetta, demokraattisten arvojen noudattamista ja perusvapauksia; toteaa, että sen jälkeen kun entisen pääministerin Erdoǧanin hallituksen jäseniä syytettiin korruptiosta, tilanne kärjistyi ja iskut kiihtyivät;

B.     panee merkille, että nämä pidätykset vaikuttavat olevan osa presidentti Erdoǧanin jatkuvaa konfliktia Hizmet-liikkeen kanssa, jota johtaa Yhdysvalloissa asuva muslimitutkija Fethullah Gülen, ja ne on toteutettu vuosi sen jälkeen kun poliisi ja syyttäjät asettivat Erdoǧanin hallituksen jäseniä syytteeseen korruptiosta;

C.     panee merkille, että Turkissa on jo suuri joukko vangittuja toimittajia ja tiedotusvälineiden painostaminen on voimistunut viime vuosina; toteaa, että painostuksen kohteiksi ovat joutuneet mediaryhmien omistajien ja päälliköiden lisäksi verkkosivustot ja sosiaalisen median foorumit;

D.     panee merkille, että Freedom Housen Turkin lehdistölle vuonna 2014 antama luokitus on ”ei-vapaa”, kun se vuonna 2013 oli ”osittain vapaa”;

E.     toteaa, että tutkintavankeudet voivat kestää Turkissa kuukausia ja niitä on aiemmin jatkettu epäiltyjen rankaisemiseksi käytännössä jo ennen oikeudenkäyntiä;

1.      tuomitsee Turkissa 14. joulukuuta 2014 tehdyt joukkopidätykset ja kehottaa maan viranomaisia hankkimaan kiireellisesti uskottavat todisteet sen tueksi, että pidätetyt henkilöt todella ovat syyllistyneet kyseisiin rikoksiin, ja käynnistämään nopeasti oikeudellisen menettelyn avoimesti ja asianmukaisin oikeudellisin takein, joilla varmistetaan oikeudenmukainen ja puolueeton oikeudenkäynti; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) lisäämään läsnäoloaan toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäynneissä;

2.      ilmaisee paheksuntansa sen johdosta, että Alankomaiden ulkoministeri Koendersin vieraillessa Turkissa terrorismintorjuntayksiköt pidättivät provokatiivisesti 6. tammikuuta 2015 hollantilaisen toimittajan Frederike Geerdinkin ja suorittivat kotietsinnän hänen luonaan; vaatii täyttä avoimuutta tässä asiassa;

3.      muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokratian ja avoimen yhteiskunnan toiminnan kannalta;

4.      toteaa hyvin huolestuneena, että Turkin yhteiskunta on edelleen hyvin polarisoitunut ja poliittisia keskusteluja usein leimaavat arvailut ja huhut, laittomasti hankitut puhelinsalakuuntelulaitteet ja ‑nauhoitteet, salaliittoteoriat ja järjenvastaiset salajuonet; painottaa, että vain avoin ja toimiva oikeusvaltio ja kansalaisyhteiskunta voi lujittaa uskoa ja luottamusta eri instituutioiden välillä ja ihmisten kesken kypsässä ja demokraattisessa yhteiskunnassa;

5.      toteaa, että 14. joulukuuta 2014 tehdyt pidätykset ovat osa valitettavaa kuviota, jossa lehdistöä ja tiedotusvälineitä, mukaan lukien internetissä toimiva sosiaalinen media ja verkkofoorumit, painostetaan ja rajoitetaan voimakkaasti, josta Turkin hallitus ja maan ylin johto on lopulta vastuussa;

6.      panee tyytyväisenä merkille unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja liittymisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen lausumat, joissa korostetaan, että lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden huonontuminen Turkissa on vastoin EU:n arvoja ja edustaa sikäli askelta taaksepäin liittymisvalmisteluissa;

7.      painottaa, että EU:n ja Turkin suhteisiin tarvitaan uusi toimintatapa paikallaan junnaavien liittymisneuvottelujen rinnalle; toteaa, että olisi keskityttävä käytännön yhteistyöhön niillä monilla aloilla, joilla EU:lla ja Turkilla on yhteisiä etuja, kuten ulkopolitiikassa ja kaupassa; muistuttaa kuitenkin, että EU pitää keskeisinä kriteereinä oikeusvaltion periaatteiden, demokraattisten arvojen ja perusoikeuksien noudattamista; kannustaa Turkin valtiota uudistamaan oikeusjärjestelmäänsä siten, että kunnioitetaan paremmin oikeusvaltion periaatteita ja perusoikeuksia;

8.      kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja kaikkia toimijoita Turkissa pyrkimään kaikin keinoin EU:n ja Turkin suhteissa vallitsevan pattitilanteen ratkaisemiseen asetetussa määräajassa konkreettisten toimien ja vertailuarvojen avulla; korostaa, että EU:n on tehtävä ehdottoman selväksi, että jos oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien suhteen mennään kehityksessä taaksepäin maan hallituksen toimien vuoksi, seuraukset ovat tuntuvat ja kielteiset;

9.      muistuttaa Turkkia sen velvollisuuksista Euroopan neuvoston jäsenenä ja tarpeesta toteuttaa lisää oikeudellisia uudistuksia; muistuttaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa nostetuista useista kanteista Turkkia vastaan;

10.    pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Turkin parlamentille ja hallitukselle, jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0235.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0277.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0052.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö