Rezolūcijas priekšlikums - B8-0041/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0041/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par vārda brīvību Turcijā — nesenajiem žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku arestiem un sistemātisko spiedienu uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0036/2015

Procedūra : 2014/3011(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0041/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0041/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0041/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vārda brīvību Turcijā — nesenajiem žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku arestiem un sistemātisko spiedienu uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā

(2014/3011(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Turciju, jo īpaši 2014. gada 12. marta rezolūciju par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju[1], 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par stāvokli Turcijā[2] un 2014. gada 13. novembra rezolūciju par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā[3],

–       ņemot vērā vairāku žurnālistu, plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku un citu personu arestus visā Turcijā svētdien, 2014. gada 14. decembrī,

–       ņemot vērā to, ka Turcija dažu pēdējo gadu laikā ir bijusi viena no valstīm ar sliktākajiem rādītājiem preses un plašsaziņas līdzekļu brīvības ziņā, jo īpaši attiecībā uz ieslodzīto žurnālistu skaitu, ņemot vērā, ka aptuveni 70 žurnālistu atrodas cietumā, ir aizliegtas grāmatas un lielas bažas izraisa pašcenzūra kritiski noskaņotos plašsaziņas līdzekļos un tiem piemērotie naudassodi,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā jaunākie aresti ir daļa no tiesiskuma, tiesu iestāžu neatkarības, varas dalīšanas un demokrātisko vērtību un pamatbrīvību ievērošanas sistemātiskas kavēšanas pasākumiem; tā kā premjerministra R. T. Erdogan valdības locekļiem tika uzrādītas apsūdzības korupcijā un apspiešana ir kļuvusi intensīvāka;

B.     tā kā šie aresti, šķiet, ir daļa no prezidenta R. T. Erdogan pašreizējā konflikta ar Hizmet kustību, ko vada ASV dzīvojošs musulmaņu garīgais līderis Fethullah Gulen, un šie aresti notiek gadu pēc tam, kad policija un prokurori apsūdzēja R. T. Erdogan valdības locekļus korupcijā;

C.     tā kā Turcijā jau ir apcietināts liels skaits žurnālistu un dažu pēdējo gadu laikā ir palielinājies spiediens pret plašsaziņas līdzekļiem, tostarp pret audiovizuālo grupu īpašniekiem un vadošiem darbiniekiem, kā arī tiešsaistes un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām;

D.     tā kā organizācija Freedom House 2014. gadā ir ierindojusi Turciju starp "nebrīvām" valstīm, savukārt 2013. gadā tā klasificēja Turciju kā "daļēji brīvu" valsti;

E.     tā kā pirmstiesas aizturēšanas Turcijā ilgst mēnešiem un agrāk ir tikušas pagarinātas, lai faktiski sodītu aizdomās turētos, vēl pirms tie ir stājušies tiesas priekšā,

1.      pauž nožēlu par masu arestiem Turcijā 2014. gada 14. decembrī un aicina iestādes nekavējoties nākt klajā ar ticamiem pierādījumiem, lai pamatotu apsūdzības attiecīgajos kriminālnoziegumos, kas tiek piedēvēti arestētajām personām, un bez kavēšanās sākt iztiesāšanas procesus, nodrošinot pilnīgu pārredzamību, pienācīgu juridisko aizsardzību un taisnīgu tiesu; aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) biežāk apmeklēt žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju tiesas prāvas;

2.      pauž nožēlu par pretterorisma vienību provokatīvo reidu Nīderlandes žurnālistes Frederike Geerdink mājā un viņas arestēšanu 2015. gada 6. janvārī — brīdī, kad Nīderlandes ārlietu ministrs Bert Koenders atradās Turcijā; prasa šajā lietā nodrošināt pilnīgu pārredzamību;

3.      atgādina Turcijas iestādēm, ka plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem ir jāpievērš vislielākā uzmanība, jo vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvība joprojām ir izšķirīgi svarīga, lai varētu pastāvēt demokrātiska un atvērta sabiedrība;

4.      ar lielām bažām norāda, ka Turcijas sabiedrība joprojām ir ļoti polarizēta un ka politiskajās debatēs bieži tiek skartas spekulatīvas baumas, nelikumīgi noklausītas telefona sarunas un to ieraksti, konspirācijas un neracionālas sazvērestības; uzsver, ka vienīgi pārredzams un labi funkcionējošs tiesiskums un pilsoniskā sabiedrība var radīt uzticēšanos un paļāvību starp dažādām iestādēm un cilvēkiem nobriedušā un demokrātiskā sabiedrībā;

5.      norāda, ka 2014. gada 14. decembrī notikušie aresti apliecina nosodāmo tendenci vērst aizvien lielāku spiedienu un ierobežojumus pret preses un plašsaziņas līdzekļiem, tostarp interneta sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, par ko Turcijas valdībai un augstākajai vadībai ir galīgā atbildība;

6.      atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un par paplašināšanās sarunām atbildīgā komisāra paziņojumus, kuros ir uzsvērts, ka preses un plašsaziņas līdzekļu brīvības līmeņa pazemināšanās Turcijā ir pretrunā ES vērtībām un kā tāda ir solis atpakaļ no iestāšanās;

7.      uzsver nepieciešamību pēc jaunas pieejas ES un Turcijas attiecībām, paralēli pārtrauktajām iestāšanās sarunām koncentrējoties uz pragmatisku sadarbību daudzās ES un Turcijas kopīgu interešu jomās, piemēram, ārpolitikā un tirdzniecībā; tomēr atkārtoti pauž, ka tiesiskuma, demokrātisko vērtību un pamattiesību ievērošana ir galvenie kritēriji Eiropas Savienībai; mudina Turcijas valdību veikt valsts tiesu sistēmas reformu, lai tiktu ievērots tiesiskums un pamattiesības;

8.      aicina visas ES iestādes un visas Turcijā iesaistītās puses veikt būtiskus uzlabojumus un pārvarēt pašreizējo strupceļu ES un Turcijas attiecībās, veicot konkrētas darbības un izpildot konkrētus pamatkritērijus noteiktā laikposmā un vienlaikus ES skaidri norādot, ka regresam tiesiskuma un pamattiesību jomā šīs valdības vadībā ir noteiktas negatīvas sekas;

9.      atgādina Turcijai par tās pienākumiem kā Eiropas Padomes dalībvalstij un par nepieciešamību pēc turpmākām tiesu sistēmas reformām; atgādina par daudzajām lietām, kas pret Turciju ir ierosinātas Eiropas Cilvēktiesību tiesā;

10.    aicina priekšsēdētāju nosūtīt šo rezolūciju Turcijas parlamentam un valdībai, dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam.