Предложение за резолюция - B8-0042/2015Предложение за резолюция
B8-0042/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск срещу медиите

  12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Ребека Хармс, Ска Келер, Мишел Раймон, Юдит Саргентини, Барбара Лохбилер, Давор Шкърлец, Джийн Ламбърт, Хейди Хаутала, Бодил Себальос, Улрике Луначек от името на групата Verts/ALE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0036/2015

  Процедура : 2014/3011(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0042/2015
  Внесени текстове :
  B8-0042/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0042/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск срещу медиите

  (2014/3011(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предишните си резолюции относно Турция, по-специално, резолюцията от 7 март 2014 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2013 г.[1], резолюцията от 12 юни 2013 г. относно положението в Турция[2] и резолюцията от 13 ноември 2014 г. относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър[3];

  –       като взе предвид съвместното изявление на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, и члена на Европейската комисия Йоханес Хаан във връзка с полицейските акции и арести на представители на медиите в Турция от 14 декември 2014 г.,

  –       като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 декември 2014 г.,

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че турските сили за сигурност арестуваха на 14 декември 2014 г. редица журналисти, медийни ръководители и други в Турция, включително главния редактор на вестник „Заман“ Екрем Думанли, изпълнителния директор на телевизионния канал „Саманйолу“ Хидает Караджа, други журналисти и началника на полицията от източна Турция;

  Б.     като има предвид, че тези арести са част от съществуващия конфликт между президента Ердоган и движението „Хизмет“ , ръководено от намиращия се в САЩ ислямовед Фетуллах Гюлен, като се те се случват една година, след като полицията и прокуратурата повдигнаха обвинения за корупция срещу членове на правителството на г-н Ердоган,

  В.     като има предвид, че на 6  януари 2015 г. нидерландската кореспондентка Фредерике Геердинк беше арестувана в Диарбекир, разпитвана от полицията и освободена на същия ден след намеса от страна на министъра на външните работи на Нидерландия, който се оказа на посещение в Турция по това време, както и че на 7 януари друг нидерландски журналист Мехмен Юлгер беше арестуван при пристигането му на летището в Истанбул, разпитван в полицейския участък и освободен по-късно на същия ден,

  Г.     като има предвид, че през ноември 2014 г. президентът Ердоган представи на обществеността „Акта за национална сигурност“, понастоящем внесен във Великото национално събрание на Турция, който предоставя широки допълнителни правомощия за разбиване на подривната дейност чрез разширяване на правомощията на полицията на претърсване, изземване на активи от съдилищата и подслушване от страна на правителството; като има предвид, че този акт ще увеличи надзора и ограниченията за престъпниците, но би могъл също така да бъде използван срещу опонентите, и допълва последните репресии в интернет,

  Д.     като има предвид, че на 17 декември 2014 г., по случай 10-та годишнина от решението на Европейския съвет за започване на преговори за присъединяване, президентът Ердоган твърдо отхвърли критиките на ЕС по отношение на Турция, като потвърди, че ЕС не може да проповядва пред Турция свобода, демокрация и права на човека; като има предвид, че лицата, критикуващи правителството на Ердоган, се оказаха въвлечени в съдебни наказателни производства, като мнозина загубиха работните си места, като се твърди, че са жертва на усилията на правителството за сплашване и инкриминиране на дисиденти;

  Е.     като има предвид, че натискът срещу медиите в Турция през последните години се е увеличил, включително срещу собственици и ръководители на медийни групи; като има предвид, че през последните години Турция е една от държавите с най-лоша обстановка по отношение на свободата на пресата и медиите, в частност по отношение на броя на лишени от свобода журналисти; като има предвид, че голям брой журналисти, които понастоящем са в затвора, са от кюрдски медии; като има предвид, че някои журналисти не са в затвора, но очакват съдебен процес или обжалване, а мнозина са били за кратко време в затвора в хода на годината, като някои от тях едва няколко дни или месеци; като има предвид, че турското правителство предявява обвинения предимно срещу журналистите съгласно Закона за борба с тероризма и членовете от Наказателния кодекс, свързани с „терористичните организации“;

  Ж.    като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава и основните права, в т.ч. свободата на изразяване на мнение, са в основата на ценностите на ЕС, по които Турция официално се ангажира чрез своята кандидатура за членство в ЕС и текущия процес на присъединяване;

  З.      като има предвид, че в началото на 2014 г. Реджеп Таип Ердоган, министър-председател на Турция по онова време, пое ангажимент за „Европейска година“, които трябваше да съживи молбата на не неговата страна за членство в ЕС;

  1.      твърдо осъжда арестуването на десетки журналисти и нападенията срещу опозиционните медии от 14 декември 2014 г.; подчертава, че тези арести са отново нападение над свободата на печата и многообразието на мненията в Турция, и призовава за незабавното освобождаване на всички журналисти;

  2.      призовава органите незабавно да произведат достоверни и съществени данни затова, че арестуваните лица са извършили престъпленията, в които са обвинени, и да задвижат бързо съдебните производства при пълна прозрачност и при наличие на подходящи правни гаранции или в противен случай да оттеглят всички обвинения;

  3.      счита, че тази огромна вълна от арести е предварително планирана и че не е случаен фактът, че лицата, публикували обвиненията в корупция срещу членове на управляващата партия, понастоящем са подложени на преследвания; поради това призовава президента Ердоган и турското правителство да спрат всички действия, целящи да заглушат критиците му и инкриминирането на дисидентите, като ги описват като врагове на нацията поради техните различаващи се възгледи;

  4.      подчертава, че зачитането на свободата на пресата, свободата на словото, и на провеждането на оживен дебат са основна част от всяка демократична държава и че тези арести и нападения следователно не са съвместими с нито принципите на правовата държава, нито с демократичните стандарти; призовава турските органи да прекратят наказателното преследване срещу мирните протестиращи от парка „Гези“;

  5.      изразява съжаление относно решението на турската парламентарна комисия, създадена през май, за да проучи прокурорските досиета, съдържащи обвинения за нарушения от бивши министри, да не започва съдебни процеси срещу тези бивши министри, обвинени в корупция, и осъжда освобождаването от длъжност от миналия месец на 4-ма прокурори, започнали това разследване; счита, че това е още един признак за подкопаване на принципите на правовата държава и на нарастващото влияние на правителството върху съдебната система;

  6.      призовава ВП/ЗП, Съвета и Комисията да засилят натиска върху Турция в областта на правосъдието, принципите на правовата държава и правата на човека, тъй като тези елементи са от решаващо значение за процеса на присъединяване и следва да имат приоритет пред въпросите, свързани с единния пазар; счита, че откриването на преговорите по глави 23 и 24 относно реформите на съдебната система и в областта на основните права, ще окаже конкретна помощ;

  7.      изразява съжаление, че 2014 г., обявена от президента Ердоган за „Европейска година“, не оправда очакванията, тъй като заявените от Турция амбиции и стремежи, свързани с ЕС, контрастираха с много от нейните действия;

  8.      призовава за засилена подкрепа на независимите медии в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ; подчертава освен това значението на подкрепата също за организациите на гражданското общество, тъй като само едно прозрачно и добре функциониращо гражданско общество може да изгради доверие между различните компоненти на едно оживено и демократично общество;

  9.      припомня на Турция задълженията й в качеството на член на Съвета на Европа и необходимостта от допълнителни реформи на съдебната система, не на последно място поради многобройните дела срещу Турция в Европейския съд за правата на човека; призовава Анкара да приложи изцяло всички решения на Съвета на Европа;

  10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на ЕСВД, на Комисията, на държавите членки и на президента на Република Турция, на правителството на Република Турция, на Великото национално събрание на Турция и на Съвета на Европа.