Forslag til beslutning - B8-0042/2015Forslag til beslutning
B8-0042/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0036/2015

Procedure : 2014/3011(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0042/2015
Indgivne tekster :
B8-0042/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0042/2015

Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier

(2014/3011(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 7. marts 2014 om statusrapport 2013 for Tyrkiet[1], beslutning af 12. juni 2013 om situationen i Tyrkiet[2] og beslutning af 13. november 2014 om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone[3],

–       der henviser til den fælles erklæring fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn om politiets razziaer og anholdelser af repræsentanter for medierne i Tyrkiet den 14. december 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 16. december 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at tyrkiske sikkerhedsstyrker den 14. december 2014 anholdt en række journalister, medieledere og andre personer flere steder i Tyrkiet, herunder den ansvarshavende redaktør på Zaman, Ekrem Dumanli, lederen af tv-kanalen Samanyolu, Hidayet Karaca, andre journalister og en politichef fra det østlige Tyrkiet;

B.     der henviser til, at disse anholdelser synes at være en del af præsident Erdogans igangværende konflikt med Hizmet-bevægelsen under ledelse af den USA-baserede muslimske tænker Fethullah Gulen og kommer et år, efter at politiet og anklagere beskyldte medlemmer af Erdogans regering for korruption;

C.     der henviser til, at den hollandske korrespondent Frederike Geerdink den 6. januar 2015 blev anholdt i Diyarbakir, afhørt af politiet og løsladt samme dag efter en intervention fra den hollandske udenrigsminister, som tilfældigvis besøgte Tyrkiet på det tidspunkt, og at en anden hollandsk journalist, Mehmet Ülger, den 7. januar blev anholdt ved ankomsten til lufthavnen i Istanbul, afhørt på en politistation og løsladt senere samme dag;

D.     der henviser til, at præsident Erdogan i november 2014 præsenterede lovforslaget om indre sikkerhed for offentligheden, som nu er til behandling i nationalforsamlingen, og som giver mulighed for omfattende yderligere beføjelser til at slå ned på undergravende virksomhed gennem udvidelse af politiets beføjelser til ransagning, domstoles beslaglæggelse af aktiver og aflytning fra statens side; dette lovforslag vil give øget overvågning og flere restriktioner for kriminelle, men kan også bruges imod modstandere, og supplerer de seneste overgreb på internettet;

E.     der henviser til, at præsident Erdogan den 17. december 2014 i anledning af 10-årsdagen for Det Europæiske Råds beslutning om at indlede tiltrædelsesforhandlinger på det bestemteste afviste EU’s kritik af Tyrkiet, idet han påstod, at EU ikke kan prædike om frihed, demokrati og menneskerettigheder over for Tyrkiet; der henviser til, at kritikere af Erdogan og hans regering er blevet viklet ind i straffesager, mens mange har mistet deres job, angiveligt som ofre for bestræbelser fra regeringens side på at intimidere og kriminalisere dissidenter;

F.     der henviser til, at presset på medierne i Tyrkiet er vokset i de seneste år, bl.a. på ejere og ledere af mediegrupper; der henviser til, at Tyrkiet i de seneste år har været et af de værste lande med hensyn til presse- og mediefrihed, navnlig hvad angår antallet af fængslede journalister; mange af de journalister, der er fængslet i øjeblikket, er fra kurdiske medier; nogle journalister er ikke fængslet, men afventer rettergang eller appel, og mange flere er blevet fængslet kortvarigt i løbet af året, nogle i blot få dage eller måneder; den tyrkiske regering rejser for det meste tiltale mod journalister i henhold til landets antiterrorlov (TMK) og straffelovens artikler vedrørende "terrororganisationer";

G.     der henviser til, at respekten for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden, er kernen i EU-værdier, som Tyrkiet formelt har forpligtet sig til gennem sin ansøgning om EU-medlemskab og sin igangværende tiltrædelsesproces;

H.     der henviser til, at den tyrkiske premierminister Recep Tayyp Erdogan i begyndelsen af 2014 gav tilsagn om et "europæisk år", som ville genoplive hans lands ansøgning om EU-medlemskab;

1.      beklager dybt anholdelsen af snesevis af journalister og razziaerne mod regeringskritiske medier den 14. december 2014; understreger, at disse anholdelser er et angreb på pressefriheden og meningsmangfoldigheden i Tyrkiet, og opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle journalister;

2.      opfordrer myndighederne til hurtigt at fremlægge troværdige og håndgribelige indicier for, at de anholdte personer har begået de strafbare handlinger, de sigtes for, og til hurtigt at fortsætte de retlige procedurer i fuld gennemsigtighed og med passende retsgarantier, eller frafalde alle sigtelser;

3.      mener, at denne enorme bølge af anholdelser var planlagt på forhånd, og at det ikke er nogen tilfældighed, at de, der har offentliggjort påstande om korruption rettet mod medlemmer af regeringspartiet, nu forfølges; opfordrer på denne baggrund præsident Erdogan og den tyrkiske regering til at standse alle aktioner, der tager sigte på at lukke munden på hans kritikere og kriminalisere dissidenterne ved at skildre dem som fjender af nationen på grund af deres divergerende synspunkter;

4.      understreger, at pressefrihed, ytringsfrihed og livlig debat er en vigtig del af enhver demokratisk stat, og at de pågældende anholdelser og razziaer derfor ikke er forenelige med retsstatsprincippet eller med demokratiske standarder; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at standse retsforfølgningen af fredelige Gezi-demonstranter;

5.      beklager afgørelsen fra den tyrkiske parlamentariske kommission, der blev nedsat i maj for at undersøge anklagemyndighedens dossierer om påståede forseelser begået af fire tidligere ministre, om ikke at rejse tiltale mod disse tidligere ministre, der bliver beskyldt for korruption, og fordømmer suspenderingen i sidste måned af fire anklagere, der indledte denne undersøgelse; mener, at dette er endnu et tegn på udhuling af retsstatsprincippet og på regeringens voksende indflydelse på domstolene;

6.      opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden, Rådet og Kommissionen til øge presset på Tyrkiet på områderne retlige anliggender, retsstatsprincippet og menneskerettigheder, da disse elementer er afgørende for tiltrædelsesprocessen og bør prioriteres højere end spørgsmål om det indre marked; mener, at en indledning af forhandlinger om kapitel 23 og 24 om retlige reformer og grundlæggende rettigheder ville være en konkret hjælp;

7.      beklager, at 2014, som blev udpeget til "europæisk år" af præsident Erdogan, langt fra har levet op til forventningerne, da Tyrkiets erklærede ambitioner og forhåbninger om EU-medlemskab har stået i kontrast til mange af landets handlinger;

8.      opfordrer til øget støtte til de uafhængige medier inden for rammerne af instrumentet for førtiltrædelsesbistand; understreger endvidere vigtigheden af også at støtte civilsamfundsorganisationerne, da kun et gennemsigtigt og velfungerende civilsamfund kan opbygge tillid mellem de forskellige komponenter i et livligt og demokratisk samfund;

9.      minder Tyrkiet om sine forpligtelser som medlem af Europarådet og om behovet for yderligere reformer af retsvæsenet, ikke mindst på grund af de mange sager mod Tyrkiet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; opfordrer Ankara til fuldt ud at gennemføre alle afgørelser fra Europarådet;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen, medlemsstaterne, Tyrkiets præsident, Tyrkiets regering, den tyrkiske nationalforsamling og Europarådet.