Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0043/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0043/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 122kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.466v01-00
 
B8-0043/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))


Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))  
B8‑0043/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista,

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 15. joulukuuta 2014 antaman lausuman,

–       ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 14. joulukuuta 2014 antaman yhteisen lausuman,

–       ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Turkin poliisi pidätti 14. joulukuuta 2014 toimittajia ja tiedotusvälineiden päälliköitä, joihin lukeutuivat Zaman-sanomalehden päätoimittaja Ekrem Dumanlı ja Samanyolu-mediaryhmän pääjohtaja Hidayet Karaca; ottaa huomioon, että istanbulilaisen tuomarin antamassa pidätysmääräyksessä todetaan, että kyseisiin henkilöihin kohdistui rikostutkinta, koska he muodostivat järjestön, joka oli pyrkinyt kaappaamaan vallan ”painostuksella, pelottelulla ja uhkailulla” syyllistyen ”valheisiin, vapaudenriistoon ja asiakirjojen väärentämiseen”;

B.     ottaa huomioon, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komission jäsen totesivat 14. joulukuuta 2014, että poliisin ratsiat ja toimittajien ja tiedotusvälineiden edustajien pidätykset loukkaavat tiedotusvälineiden vapautta; toteaa, että heidän mukaansa syyttömyysolettaman periaatetta on noudatettava ja he muistuttavat luovuttamattomasta oikeudesta väitettyjä väärinkäytöksiä koskevaan riippumattomaan ja avoimeen tutkintaan, jossa vastaajien oikeuksia kunnioitetaan kaikilta osin;

C.     ottaa huomioon, että osa joulukuussa 2014 pidätetyistä henkilöistä on vapautettu; toteaa, että istanbulilainen tuomioistuin ilmoitti 19. joulukuuta 2014, että Ekrem Dumanlı vapautetaan takuita vastaan ja asetetaan matkustuskieltoon rikostutkinnan ajaksi, mutta Hidayet Karaca pidetään vangittuna, kunnes tutkinta on saatu valmiiksi; toteaa, että istanbulilainen tuomioistuin hylkäsi 31. joulukuuta 2014 syyttäjän vastalauseen Ekrem Dumanlın ja seitsemän muun henkilön vapauttamiselle;

D.     panee merkille, että Turkkia koskevassa vuoden 2014 edistymiskertomuksessa komissio toteaa, että myönteistä kehitystä saavutettiin hyväksymällä toimintasuunnitelma Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi ja lyhentämällä tutkintavankeusaikaa, minkä jälkeen monet toimittajat vapautettiin vankeudesta; panee merkille, että komissio myös toteaa, että Turkissa hyväksyttiin ilmaisunvapautta, myös internetissä, edelleen rajoittavaa lainsäädäntöä ja rajoitettiin mahdollisuutta harjoittaa käytännössä tätä vapautta samoin kuin lehdistönvapautta;

E.     panee merkille, että neuvosto vahvisti 16. joulukuuta 2014 pitävänsä EU:n suhteita Turkkiin erittäin tärkeinä, ja pitää myönteisenä viime vuosina hyväksyttyjen uudistusten jatkuvaa toteuttamista, erityisesti syyskuussa 2013 hyväksytyn demokratisoitumispaketin yhteydessä ilmoitettuja erityisiä toimia sekä toimintasuunnitelmaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi; toteaa, että neuvosto pitää valitettavana, että hallituksen vastaus väitettyihin korruptioepäilyihin joulukuussa 2013 herättää vakavia epäilyksiä oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta ja osoittaa suvaitsemattomuuden lisääntyneen poliittista oppositiota, julkisia protesteja ja kriittistä mediaa kohtaan;

1.      tuomitsee viimeaikaiset poliisiratsiat ja toimittajien sekä tiedotusvälineiden edustajien pidätykset Turkissa; painottaa, että nämä toimet kyseenalaistavat tiedotusvälineiden vapauden, joka on yksi demokratian perusperiaatteista;

2.      korostaa, että tietyt Turkin oikeudellisen kehyksen säännökset ja niiden tulkinta oikeuslaitoksessa haittaavat edelleen ilmaisunvapautta, myös tiedotusvälineiden vapautta; muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat unionin keskeisten arvojen ytimessä, ja korostaa, että riippumaton lehdistö on erittäin tärkeä demokraattiselle yhteiskunnalle, sillä se mahdollistaa kansalaisten aktiivisen ja valistuneen osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon, mikä puolestaan vahvistaa demokratiaa; on syvästi huolestunut siitä, että suuri joukko toimittajia on tutkintavankeudessa, ja kehottaa Turkin oikeusviranomaisia arvioimaan ja käsittelemään heidän tapauksensa mahdollisimman pian; painottaa, että edistyminen neuvotteluissa on sidoksissa oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien kunnioittamiseen; korostaa, että Turkin vastuulla on varmistaa, että oikeusvaltion periaatteita ja perusoikeuksia kunnioitetaan;

3.      toteaa, että kuten Turkkia koskevassa vuoden 2014 edistymiskertomuksessa tuodaan esiin, toimittajia ja kirjailijoita vastaan nostetut oikeusjutut ja lukuisien toimittajien irtisanomiset sekä tiedotusvälineiden omistuksen liiallinen keskittyminen yritysryhmittymien käsiin johtavat edelleen tiedotusvälineiden omistajien ja toimittajien laajamittaiseen itsesensuuriin myös julkista etua koskevissa kysymyksissä, kuten korruptioväitteissä;

4.      kehottaa Turkkia laatimaan uudistuksia, joihin olisi sisällyttävä asianmukainen valvontajärjestelmä, jonka avulla voidaan taata täysimääräisesti vapaus, ajatuksen- ja ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

5.      korostaa, että kuten neuvosto totesi 16. joulukuuta 2014, vuosia 2014–2020 koskevan liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) myötä lisätään rahoitustuen ja liittymistä edeltävän strategian täytäntöönpanossa yleisesti saavutetun edistyksen välistä johdonmukaisuutta; painottaa, että kuten 26. elokuuta 2014 hyväksytyssä Turkkia koskevassa (2014–2020) strategia-asiakirjassa todetaan, Turkin odotetaan parantavan perusoikeuksien ja ‑vapauksien kunnioittamista muun muassa ilmaisunvapauden erittäin tärkeällä alalla, tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuna;

6.      panee merkille, että toimintasuunnitelma Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi on hyväksytty, mikä edellyttää Turkin rikoslain sellaisten säännösten tarkistamista, joilla rajoitetaan ilmaisunvapautta ja lehdistönvapautta aloilla, joilla Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut Turkin rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimusta;

7.      huomauttaa, että toimintasuunnitelmassa ei edellytetä ilmaisunvapautta rajoittavien terrorismintorjuntalain ja rikoslain kaikkien asiaa koskevien säännösten muuttamista; korostaa, että näitä lakeja on muutettava kiireellisesti;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

 

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö