Návrh uznesenia - B8-0043/2015Návrh uznesenia
B8-0043/2015

NÁVRH UZNESENIA o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0036/2015

Postup : 2014/3011(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0043/2015
Predkladané texty :
B8-0043/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0043/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá

(2014/3011(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku,

–       so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. decembra 2014,

–       so zreteľom na stanovisko komisára Rady Európy pre ľudské práva z 15. decembra 2014,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení zo 14. decembra 2014,

–       so zreteľom na správu o pokroku Turecka za rok 2014 z 8. októbra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 14. decembra 2014 turecká polícia zatkla novinárov a vedúcich pracovníkov médií vrátane Ekrema Dumanlıho, šéfredaktora novín Zaman, a Hidayeta Karacu, generálneho riaditeľa spoločnosti Samanyolu Broadcasting Group; keďže v príkaze vydanom sudcom v Istanbule sa uvádza, že boli podrobení vyšetrovaniu vo veci trestného činu založenia organizácie, ktorá sa „nátlakom, zastrašovaním a vyhrážkami pokúsila prevziať štátnu moc“, a urobila tak prostredníctvom klamstiev, pozbavenia ľudí ich slobody a falšovania dokumentov“;

B.     keďže 14. decembra 2014 podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení uviedli, že „policajné zásahy a zatknutie viacerých novinárov a zástupcov médií sú nezlučiteľné so slobodou médií“; keďže „očakávajú, že zásada prezumpcie neviny preváži, a pripomínajú neodňateľné právo na nezávislé a transparentné vyšetrovanie v prípade akéhokoľvek údajného pochybenia, pričom sa v plnej miere dodržiavajú práva obžalovaných“;

C.     keďže niekoľko osôb zadržaných v decembri 2014 bolo prepustených; keďže 19. decembra 2014 súd v Istanbule oznámil podmienečné prepustenie Ekrema Dumanlıho a zákaz cestovania až do ukončenia vyšetrovania trestného činu, no zároveň oznámil, že Hidayet Karaca zostane vo väzbe aj naďalej až do ukončenia vyšetrovania; keďže 31. decembra 2014 istanbulský súd odmietol námietku prokurátora voči prepusteniu Ekrema Dumanlıho a siedmich ďalších osôb;

D.     keďže v správe o pokroku Turecka za rok 2014 Komisia konštatuje, že prijatím akčného plánu týkajúceho sa porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach a znížením trvania vyšetrovacej väzby boli podniknuté pozitívne kroky, pričom mnohí novinári boli prepustení z vyšetrovacej väzby; keďže Komisia tiež poznamenáva, že boli prijaté právne predpisy, ktoré vo väčšej miere obmedzujú slobodu prejavu, a to aj na internete, a účinný výkon tejto slobody a slobody tlače bol v praxi obmedzený;

E.     keďže 16. decembra 2014 Rada opätovne potvrdila dôležitosť, ktorú prikladá vzťahom EÚ s Tureckom, a privítala pokračujúcu realizáciu reforiem prijatých v predchádzajúcich rokoch, najmä opatrení, ktoré boli oznámené v rámci demokratizačného balíka v septembri 2013, ako aj akčného plánu na prevenciu porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach; keďže Rada vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vláda svojou reakciou na údajné prípady korupcie z decembra 2013 vážne spochybnila nezávislosť a nestrannosť súdnictva a preukázala narastajúcu neznášanlivosť voči politickej opozícii, protestom verejnosti a kritike médií;

1.      odcudzuje nedávne policajné razie a zadržanie viacerých novinárov a predstaviteľov médií v Turecku; zdôrazňuje, že tieto kroky spochybňujú dodržiavanie slobody médií, ktorá je kľúčovou zásadou demokracie;

 

2.      zdôrazňuje skutočnosť, že slobodu prejavu vrátane slobody médií aj naďalej brzdí viacero ustanovení tureckého právneho rámca a ich výklad sudcami; pripomína, že sloboda prejavu a pluralita médií patria k hlavným európskym hodnotám a že nezávislá tlač má pre demokratickú spoločnosť mimoriadny význam, pretože umožňuje občanom, aby boli informovaní a aktívne sa zapájali do kolektívneho rozhodovacieho procesu, a tým posilňuje demokraciu; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že viacero novinárov sa v súčasnosti nachádza vo vyšetrovacej väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto prípady; zdôrazňuje, že pokrok pri rokovaniach závisí od dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv; zdôrazňuje, že Turecko je povinné zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv;

3.      konštatuje, že, ako sa zdôrazňuje v správe o pokroku Turecka za rok 2014, súdne konania proti novinárom, spisovateľom, spolu s mnohými prípadmi prepustenia novinárov, ako aj vysoká koncentrácia vlastníctva médií v rukách firemných konglomerátov aj naďalej vedú k rozsiahlej autocenzúre vlastníkmi médií a novinármi, a to vrátane otázok všeobecného záujmu, akými sú napr. obvinenia z korupcie;

4.      naliehavo vyzýva Turecko, aby uskutočňovalo reformy, ktoré by mali zabezpečiť primeraný systém bŕzd a protiváh, ktorý by v plnej miere zaručoval slobodu vrátane slobody myslenia, prejavu a médií, demokraciu, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv;

5.      zdôrazňuje, že, ako bolo dohodnuté v Rade 16. decembra 2014, sa v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) na roky 2014 – 2020 zavádza dosahovania väčšieho súladu medzi finančnou pomocou a celkovým pokrokom dosiahnutým pri vykonávaní predvstupovej stratégie; zdôrazňuje, že podľa orientačného strategického dokumentu pre Turecko (2014 – 2020) z 26. augusta 2014 sa od Turecka očakáva, že posilní dodržiavanie základných práv a slobôd aj v kľúčových oblastiach slobody prejavu (vrátane slobody médií);

 

6.      berie na vedomie prijatie akčného plánu týkajúceho sa porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach, v ktorom sa plánuje revízia niektorých ustanovení tureckého trestného zákonníka, ktoré obmedzujú slobodu prejavu a slobodu tlače v oblastiach, v ktorých Európsky súd pre ľudské práva uznal, že Turecko porušilo Európsky dohovor o ľudských právach;

7.      berie na vedomie, že akčný plán nepredpokladá revíziu všetkých príslušných ustanovení zákona o boji proti terorizmu a trestného zákona, ktoré sa používajú na obmedzenie slobody prejavu; zdôrazňuje potrebu bezodkladnej reformy týchto zákonov;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a tureckej vláde a parlamentu.