Postup : 2014/3011(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0044/2015

Předložené texty :

B8-0044/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0014

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 63k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.467v01-00
 
B8-0044/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o svobodě projevu v Turecku: nedávné zatýkání novinářů a vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků a systematický tlak na sdělovací prostředky v Turecku (2014/3011(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o svobodě projevu v Turecku: nedávné zatýkání novinářů a vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků a systematický tlak na sdělovací prostředky v Turecku (2014/3011(RSP))  
B8‑0044/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1996, zejména na jeho článek 19,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech z roku 1950, zejména pokud jde o právo na svobodu projevu,

–       s ohledem na zprávu Komise o pokroku Turecka z roku 2014,

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 16. prosince 2014,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o zprávách o pokroku Turecka a na své usnesení ze dne 13. června 2013 o situaci v Turecku(1),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že při policejních akcích dne 14. prosince 2014 bylo ve třinácti tureckých městech zatčeno 31 osob, většinou novinářů, scénáristů a redaktorů, mezi nimiž byli i šéfredaktor deníku Zaman a předseda mediální skupiny Samanyolu; vzhledem k tomu, že čtyři ze zadržených zůstávají ve vazbě;

B.     vzhledem k tomu, že podle oficiálních zdrojů bylo důvodem k zatčení podezření ze založení teroristické organizace, činnosti v takové organizaci nebo její podpory nebo podezření z propagandy proti turecké náboženské skupině Tahşiye, o níž zatčené osoby prohlašovaly, že náleží k teroristické organizaci;

C.     vzhledem k tomu, že toto zatýkání bylo vnímáno jako zákrok proti kritikům vlády a jako projev netolerance vůči politické opozici;

D.     vzhledem k tomu, že k omezení svobody projevu byl použit článek 125 tureckého trestního zákoníku, podle něhož je pomluva trestným činem, a článek 301 označující za trestný čin hanobení tureckého národa, narušování veřejného pořádku a ústavního pořádku a že byl dále použit i zákon proti terorismu a tiskový zákon;

E.     vzhledem k tomu, že noviny, které informují o kurdské problematice nebo vycházejí v kurdštině, jsou soustavně terčem nátlaku a hrozeb, přičemž novinářům je mimo jiné vyhrožováno, že jim bude zakázána činnost a budou uvězněni na základě obvinění z teroristické propagandy;

F.     vzhledem k tomu, že zahraničním novinářům je vyhrožováno zatčením, přičemž posledními případy také jsou nizozemská novinářka Frederike Geerdinková působící v Diyarbakiru, která byla zadržena dne 6. ledna 2015 na základě obvinění z „propagandy ve prospěch teroristické organizace“, a Mehmet Ülgur zatčený při příjezdu na letiště dne 7. ledna 2015 na základě obvinění, že pořizoval fotografii v soudní síni;

G.     vzhledem k tomu, že toto neustálé zastrašování a propouštění novinářů považovaných za kritiky vlády vede k autocenzuře novinářů a sdělovacích prostředků;

H.     vzhledem k tomu, že Turecko patří k zemím s nejvyšším počtem uvězněných nebo zatčených novinářů, neboť k červnu 2014 zde bylo podle statistik OBSE ve vězení 22 novinářů;

I.      vzhledem k tomu, že zatýkání vládních kritiků a kampaň namířenou proti nim nelze považovat za izolovaný případ, nýbrž je třeba je chápat v kontextu celkové vnitřní i vnější politiky turecké vlády; vzhledem k tomu, že k těmto událostem dochází v době, kdy vrcholí konflikt mezi bývalými spojenci Recepem Tayyipem Erdoganem a Fethullahem Gülenem a jeho hnutím, přičemž tento konflikt má přímou vazbu na případ Ergenekonu a na korupční případy, do nichž jsou zapojeni členové vlády a Erdoganovi příbuzní;

 

J.      vzhledem k tomu, že nesmíme zapomenout na události, k nimž došlo v červnu a červenci roku 2013 v okolí parku Gezi;

K.     vzhledem k tomu, že dne 6. prosince 2014 bylo z Maltepské univerzitní nemocnice v Istanbulu propuštěno 98 zaměstnanců z důvodu členství v Pokrokových odborech zdravotnických pracovníků;

L.     vzhledem k tomu, že Turecko jako země kandidující na členství v EU musí dodržovat kodaňská kritéria a má povinnost respektovat a prosazovat demokracii a podporovat demokratická lidská práva a svobody, k nimž patří i svoboda projevu;

M.    vzhledem k tomu, že pracovní dokument útvarů Komise připojený ke zprávě o pokroku Turecka za rok 2014 obsahuje řadu kritických poznámek o situaci v oblasti svobody projevu v zemi a vyjadřuje nad touto situací znepokojení;

N.     vzhledem k tomu, že vláda provádí neoliberální ekonomický program, který prohlubuje rozdíly v životní úrovni a v jehož důsledku stále více lidí upadá do chudoby;

O.     vzhledem k tomu, že turecký prezident provádí regionální politiku, která je označována za „novoosmanskou“ a má jednoznačně expanzivní tendenci;

P.     vzhledem k tomu, že Turecko hraje negativní úlohu ve vnitřní situaci v Sýrii, neboť povoluje volný pohyb zbraní a takzvaných bojovníků do Sýrie, a to i z členských států EU; vzhledem k tomu, že Turecko bylo obviněno ze spolupráce s Islámským státem, zejména při obléhání města Kobane, kde ztěžovalo situaci jeho obránců;

Q.     vzhledem k tomu, že Turecko vydalo novou zprávu v systému NAXTEX, v níž si vyhrazuje části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky, což se v podstatě rovná narušení její svrchovanosti a dále se tím zostřuje napětí ve východním Středomoří;

 

R.     vzhledem k tomu, že Turecko nerespektuje mezinárodní právo a dobré vztahy se sousedními zeměmi, včetně členských států Evropské unie, na vstup do níž samo kandiduje;

1.      ostře odsuzuje zatýkání novinářů, scénáristů a redaktorů a kampaň vedenou proti nim, jejímž cílem je umlčet vládní kritiky a hlasy opozice, a vyzývá k jejich propuštění a k propuštění všech osob vězněných z politických důvodů;

2.      odsuzuje zákroky a nátlak státních orgánů vůči soudnímu systému a vyzývá k dodržování nezávislosti soudů;

3.      připomíná, že Turecko je zemí kandidující na vstup do EU, a musí tudíž splňovat kodaňská kritéria, a vyzývá Radu a Komisi, aby dbaly na to, aby Turecko tyto požadavky přísně dodržovalo;

4.      vyzývá Radu a Komisi, aby přestaly klást ekonomické a obchodní zájmy nad dodržování mezinárodního práva a lidských práv a svobod;

5.      požaduje, aby byl zrušen zákon proti terorismu;

6.      odsuzuje intervenci Turecka v Sýrii, která probíhá v rozporu s mezinárodním právem, a požaduje její okamžité ukončení;

7.      odsuzuje novou tureckou zprávu v systému NAVTEX a požaduje její okamžité odvolání a stažení všech tureckých plavidel z výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky a vyzývá Turecko k tomu, aby usilovalo o dobré sousedské vztahy a o normalizaci vztahů se všemi členskými státy EU;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, předsedovi Evropského soudu pro lidská práva a vládám a parlamentům členských států EU a vládě a Velkému národnímu shromáždění Turecké republiky.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0277.

Právní upozornění - Ochrana soukromí