Procedure : 2014/3011(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0044/2015

Indgivne tekster :

B8-0044/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0014

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 127kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.467v01-00
 
B8-0044/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (2014/3011(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (2014/3011(RSP))  
B8‑0044/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1996, særlig artikel 19,

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950, navnlig retten til ytringsfrihed,

–       der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 16. december 2014,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om statusrapport for Tyrkiet og sin beslutning af 13. juni 2013 om situationen i Tyrkiet(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at der ved de politiaktioner, som blev gennemført den 14. december 2014 i 13 tyrkiske byer, blev anholdt 31 personer, hvoraf de fleste var journalister, manuskriptforfattere eller redaktører, herunder den ansvarshavende redaktør på avisen Zaman og formanden for tv- og radiokoncernen Samanyolu; der henviser til, at fire af de anholdte fortsat er tilbageholdt;

B.     der henviser til, at anholdelserne ifølge officielle kilder blev gennemført på grundlag af begrundet mistanke om, at personerne var medlemmer eller støtter af en terrororganisation, eller at de havde udsendt propaganda mod det religiøse fællesskab "Tahsiye" i Tyrkiet, idet det hævdedes, at de var en del af en terrororganisation;

 

C.     der henviser til, at disse anholdelser blev opfattet som en foranstaltning til bekæmpelse af regeringskritikere og et udtryk for intolerance over for den politiske opposition;

D.     der henviser til, at artikel 125 i den tyrkiske straffelov, hvori æreskrænkelse udgør en kriminel handling, artikel 301, som kriminaliserer fornærmelser mod den tyrkiske nation, overtrædelser af den offentlige orden og overtrædelser af den forfatningsmæssige orden, samt antiterrorlovgivningen og presselovgivningen har været anvendt til at begrænse ytringsfriheden;

E.     der henviser til, at aviser, som skriver om det kurdiske spørgsmål eller udgiver tekst på kurdisk, kontinuerligt har været udsat for pres, herunder forbud mod og fængsling af journalister under anklage for at have spredt terroristpropaganda;

F.     der henviser til, at også udenlandske journalister er blevet truet med anholdelse, hvoraf den seneste er den nederlandske journalist Frederike Geerdink, baseret i Diyarbakir, som blev anholdt den 6. januar 2015 under anklage for "propaganda for en terrororganisation", og Mehmet Ülgur, som blev anholdt ved sin ankomst til lufthavnen den 7. januar 2015 for at have taget et billede i et retslokale;

G.     der henviser til, at denne vedvarende intimideringskampagne og afskedigelse af journalister, der anses for at være regeringskritikere, har ført til selvcensur blandt journalister og medier;

H.     der henviser til, at Tyrkiet er det land med et af det højeste antal fængslede eller anholdte journalister, og at der ifølge OSCE's statistiske oplysninger fra juni 2014 sidder 22 journalister fængslet;

I.      der henviser til, at anholdelserne og kampagnen mod regeringskritikerne ikke bør ses som et isoleret tilfælde, men som en del af den tyrkiske regerings indenrigs- og udenrigspolitik; der henviser til, at dette falder sammen med en kulmination på konflikten mellem tidligere allierede Recep Tayyip Erdogan og Fethullah Gulen og har direkte forbindelse med organisationen Ergenekon og korruptionsanklagerne mod medlemmer af Erdogans regering og familie;

 

J.      der henviser til, at de hændelser, som fandt sted i juni og juli 2013 omkring Gezi-parken, ikke bør glemmes;

K.     der henviser til, at 98 arbejdstagere fra Maltepes universitetshospital i Istanbul blev afskediget den 6. december 2014 for at være medlemmer af den progressive fagforening for sundhedspersonale;

L.     der henviser til, at Tyrkiet som kandidatland til tiltrædelse af EU er bundet af Københavnskriterierne og forpligtet til at respektere og fremme demokratiet og styrke de demokratiske rettigheder og menneskerettighederne og frihedsrettighederne, herunder ytringsfriheden;

M.    der henviser til, at Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet retter en stærk kritik i spørgsmålet om situationen for ytringsfrihed i landet og udtrykker bekymring over situationen;

N.     der henviser til, at regeringen fører en neoliberal økonomisk politik, som uddyber kløften med hensyn til levestandard og sender folk ud i fattigdom;

O.     der henviser til, at Tyrkiets præsident fører en regionalpolitik, som betegnes som neo-osmannisk med klare ekspansionistiske tendenser;

P.     der henviser til, at Tyrkiet har spillet en negativ rolle i den indenrigspolitiske situation i Syrien ved at tillade en fri strøm af våben og såkaldte krigere, bl.a. fra EU-lande, ind i Syrien; der henviser til, at landet har været anklaget for at samarbejde med Islamisk Stat, bl.a. ved at lægge hindringer i vejen for dem, som forsøgte at forsvare Kobane;

Q.     der henviser til, at Tyrkiet har udfærdiget nye Navtex-meddelelser, som er bindende for Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, hvilket svarer til et angreb på sidstnævntes suverænitet og optrapper spændingerne yderligere i det østlige Middelhavsområde;

R.     der henviser til, at Tyrkiet ikke overholder folkeretten og ikke opretholder gode naboskabsforbindelser, herunder med medlemsstater af EU, som det selv er kandidatland til;

1.      fordømmer på det kraftigste anholdelserne og kampagnen mod journalister, manuskriptforfattere og redaktører, som har til formål at lukke munden på regeringskritikerne og oppositionen, og opfordrer til, at de og alle politiske fanger løslades;

2.      fordømmer myndighedernes indgriben i og pres på retsvæsenet og opfordrer til, at retsvæsenets uafhængighed respekteres;

3.      minder om, at Tyrkiet som kandidatland til tiltrædelse af EU er forpligtet til at opfylde Københavnskriterierne, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at Tyrkiet strengt efterlever disse;

4.      opfordrer Rådet og Kommissionen til at ophøre med at sætte økonomiske og handelsmæssige interesser højere end overholdelsen af folkeretten og menneskerettighederne og frihedsrettighederne;

5.      opfordrer til, at antiterrorloven tilbagekaldes;

6.      fordømmer Tyrkiets intervention i Syrien som en overtrædelse af folkeretten og kræver, at den øjeblikkeligt bringes til ophør;

7.      fordømmer Tyrkiets nye Navtex-meddelelse og kræver, at den øjeblikkeligt trækkes tilbage, at alle tyrkiske skibsfartøjer trækkes tilbage fra Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, og at Tyrkiet arbejder for gode naboskabsforbindelser og for en normalisering af forbindelserne med samtlige EU-medlemsstater;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådets generalsekretær, præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Tyrkiske Republiks regering og Store Nationalforsamling.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0277.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik