Resolutsiooni ettepanek - B8-0044/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0044/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK sõnavabaduse kohta Türgis seoses ajakirjanike ja meediajuhtide hiljutiste vahistamistega ning süstemaatilise survega Türgi meediale

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0036/2015

Menetlus : 2014/3011(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0044/2015
Esitatud tekstid :
B8-0044/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0044/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon sõnavabaduse kohta Türgis seoses ajakirjanike ja meediajuhtide hiljutiste vahistamistega ning süstemaatilise survega Türgi meediale

(2014/3011(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1996. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eriti selle artiklit 19,

–       võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti seoses õigusega sõnavabadusele,

–       võttes arvesse komisjoni 2014. aasta eduaruannet Türgi kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi eduaruannete kohta ning oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni olukorra kohta Türgis[1],

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 14. detsembril 2014. aastal kolmeteistkümnes Türgi linnas läbi viidud politseioperatsioonides vahistati 31 inimest, neist enamik ajakirjanikud, stsenaristid või toimetajad, sh ajalehe Zaman peatoimetaja ning meediakontserni Samanyolu peadirektor; arvestades, et nelja vahistatut peetakse endiselt kinni;

B.     arvestades, et ametlike allikate väitel olid vahistamised ajendatud kahtlustest, et asjaomased isikud aitasid luua või toetasid terroriorganisatsiooni või kuulusid sellesse või korraldasid propagandat Türgi usurühmituse Tahsiye vastu, väites, et selle liikmed kuuluvad terroriorganisatsiooni;

C.     arvestades, et vahistamisi nähti valitsuskriitikute mahasurumise ja poliitilise opositsiooni mittesallimisena;

D.     arvestades, et sõnavabaduse piiramiseks on kasutatud Türgi karistusseadustiku artiklit 125, mille kohaselt on laimamine kriminaalkuritegu, ning artiklit 301, mille kohaselt käsitatakse kriminaalkuritegudena ka Türgi rahvuse solvamist ning avaliku korra ja põhiseadusliku korra rikkumist, samuti on sõnavabaduse piiramiseks kasutatud terrorismivastast seadust ja ajakirjandusseadust;

E.     arvestades, et kurdi küsimust käsitlevaid või kurdikeelseid ajalehti on pidevalt survestatud, muu hulgas keelustamise ja nende ajakirjanike terrorismi propageerimise süüdistuste alusel vangistamise kaudu;

F.     arvestades, et vahistamisega on ähvardatud ka välismaalastest ajakirjanikke – viimati peeti 6. jaanuaril 2015. aastal terroriorganisatsioonile propaganda tegemise süüdistuse alusel kinni Diyarbakiris baseeruv Hollandi ajakirjanik Frederike Geerdink ning teine Hollandi ajakirjanik Mehmet Ülgur arreteeriti 7. jaanuaril 2015. aastal lennujaama jõudes kohtusaalis tehtud piltide eest;

G.     arvestades, et pidev hirmutamiskampaania ja valitsuskriitikuteks peetavate ajakirjanike vallandamine on toonud kaasa ajakirjanike ja meedia enesetsensuuri;

H.     arvestades, et Türgi vangistatud või vahistatud ajakirjanike arv on üks kõrgemaid, pidades silmas, et OSCE 2014. aasta juuni statistiliste andmete kohaselt oli vanglas 22 ajakirjanikku;

I.      arvestades, et valitsuskriitikute vahistamist ja nendevastast kampaaniat ei tohiks käsitleda eraldiseisva juhtumina, vaid see tuleb panna Türgi valitsuse sise- ja välispoliitika üldisesse konteksti; arvestades, et need sündmused leidsid aset ajal, mil Recep Tayyip Erdoğani konflikt endise liitlase Fethullah Güleni ja tema liikumisega on jõudmas haripunkti, ning need on otseselt seotud Ergenekoni ning Erdoğani valitsuse ja perekonna liikmete vastu algatatud korruptsioonijuhtumitega;

J.      arvestades, et unustada ei tohiks ka 2013. aasta juunis ja juulis Gezi pargi ümber aset leidnud sündmusi;

K.     arvestades, et 6. detsembril 2014. aastal vallandati Istanbuli Maltepe Ülikooli Haiglast 98 töötajat, kuna nad kuulusid edumeelsesse tervishoiutöötajate liitu;

L.     arvestades, et Türgi kui ELiga ühinemise kandidaatriik peab täitma Kopenhaageni kriteeriumid ning on kohustunud austama ja edendama demokraatiat ning tugevdama demokraatlikke inimõigusi ja -vabadusi, sh sõnavabadust;

M.    arvestades, et komisjoni 2014. aasta eduaruandes Türgi kohta arutatakse sõnavabaduse olukorra üle riigis pikalt ja kriitiliselt ning selle üle väljendatakse muret;

N.     arvestades, et valitsus rakendab neoliberaalset majanduspoliitikat, mis süvendab inimeste elatustasemes valitsevat lõhet ja toob kaasa rohkemate inimeste vaesumise;

O.     arvestades, et Türgi president rakendab selgelt ekspansionistlike joontega neootomanlikku regionaalpoliitikat;

P.     arvestades, et Türgil on olnud Süüria siseolukorra seisukohast negatiivne roll, kuna ta on lubanud relvadel ja niinimetatud võitlejatel muu hulgas ELi riikidest vabalt Süüriasse voolata; arvestades, et Türgit on süüdistatud koostöös Islamiriigiga, eelkõige seoses Kobane kaitsjate takistamisega;

Q.     arvestades, et Türgi on välja saatnud uue NAVTEX-sõnumi territooriumi kohta, mis hõlmab Küprose Vabariigi majandusvööndi osi, ning see on sama hea kui Küprose suveräänsuse rikkumine ja pingestab veelgi olukorda Vahemere idapiirkonnas;

R.     arvestades, et Türgi ei järgi rahvusvahelist õigust ja heanaaberlikke suhteid, muu hulgas ELi liikmesriikidega, olles ise kandidaatriik;

1.      mõistab karmilt hukka ajakirjanike, stsenaristide ja toimetajate vahistamise ja nende vastu suunatud kampaaniad, mille eesmärk on valitsuskriitikud ja opositsiooniseisukohtade avaldajad vaigistada, ning nõuab nende ja kõikide poliitilistel põhjustel kinnipeetavate vabastamist;

2.      mõistab hukka ametivõimude sekkumise kohtusüsteemi toimimisse ja selle survestamise ning nõuab kohtumõistmise sõltumatuse põhimõtte järgimist;

3.      tuletab meelde, et ELi kandidaatriigina on Türgi kohustunud täitma Kopenhaageni kriteeriumid, ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles nõudma Türgilt nende ranget täitmist;

4.      kutsub nõukogu ja komisjoni üles lõpetama majandus- ja kaubandushuvide seadmise rahvusvahelise õiguse ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisest ettepoole;

5.      nõuab terrorismivastase seaduse tühistamist;

6.      mõistab hukka Türgi sekkumise Süürias, kuna see kujutab endast rahvusvahelise õiguse rikkumist, ning nõuab selle viivitamatut lõpetamist;

7.      mõistab hukka Türgi uue NAVTEX-sõnumi ning nõuab selle viivitamatut tühistamist, kõikide Türgi laevade lahkumist Küprose Vabariigi majandusvööndist ning Türgi pühendumist heanaaberlike ja normaalsete suhete taastamisele kõikide ELi liikmesriikidega;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja suurele rahvuskogule.