Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0044/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0044/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 127kWORD 56k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.467v01-00
 
B8-0044/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset, ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset, ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))  
B8‑0044/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966 ja erityisesti sen 19 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen vuodelta 1950 ja erityisesti siihen sisältyvän sananvapauden,

–       ottaa huomioon komission laatiman Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen,

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon aiemmin antamansa päätöslauselmat Turkkia koskevista edistymiskertomuksista ja 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Turkin tilanteesta(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että 14. joulukuuta 2014 kolmessatoista Turkin kaupungissa toteutetuissa poliisioperaatioissa pidätettiin 31 ihmistä, jotka olivat pääosin toimittajia, käsikirjoittajia ja kustannustoimittajia mukaan lukien Zaman-sanomalehden päätoimittaja ja Samanyolu-mediaryhmän puheenjohtaja, ja että heistä neljä on edelleen pidätettynä;

B.     toteaa, että virallisten lähteiden mukaan pidätysten perusteet olivat epäilyttäviä, sillä heidän väitettiin olevan terroristijärjestön jäseniä tai tukijoita tai levittävän propagandaa Turkin uskonnollista yhteisöä Tahsiyetä vastaan, ja virallisten lähteiden mukaan se kuuluu terroristijärjestöön;

C.     toteaa, että kyseisiä pidätyksiä on pidetty hallituksenvastaisen kritiikin tukahduttamiskeinona ja suvaitsemattomuutena poliittista oppositiota kohtaan;

D.     katsoo, että ilmaisunvapautta on rajoitettu Turkin rikoslain 125 artiklan perusteella, jonka mukaan kunnianloukkaus on rangaistava teko, 301 artiklan perusteella, jonka mukaan Turkin valtioon kohdistuvat loukkaukset sekä yleisen ja perustuslaillisen järjestyksen rikkominen ovat rangaistavia tekoja, sekä terrorisminvastaisen lainsäädännön ja lehdistöä koskevan lainsäädännön avulla;

E.     toteaa, että kurdikysymystä käsitteleviä tai kurdin kielellä julkaistavia sanomalehtiä on painostettu jatkuvasti esimerkiksi syyttämällä toimittajia terroristipropagandan levittämisestä, minkä perusteella heitä on kielletty työskentelemästä tai heidät on vangittu;

F.     toteaa, että myös ulkomaalaisia toimittajia on uhattu pidätyksillä, joista viimeisimmät tapaukset olivat 6. tammikuuta 2015, jolloin Diyarbakirissa työskentelevä hollantilainen toimittaja Frederike Geerdink pidätettiin, koska häntä syytettiin terroristijärjestön propagandan levittämisestä, ja 7. tammikuuta 2015, jolloin lentokentälle saapunut Mehmet Ülgur pidätettiin, koska hän oli valokuvannut oikeussalissa;

G.     katsoo, että tällainen jatkuva pelottelu- ja irtisanomiskampanja toimittajia kohtaan, joita pidetään hallituksen arvostelijoina, on johtanut toimittajien ja tiedotusvälineiden itsesensuuriin;

H.     toteaa, että Turkissa on kaikista maista eniten vangittuja tai pidätettyjä toimittajia, ja että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tilaston mukaan kesäkuussa 2014 Turkissa oli 22 toimittajaa vangittuna;

I.      katsoo, että hallitusta arvostelevien pidätyksiä ja heitä vastaan käytävää kampanjaa ei pitäisi tarkastella niinkään yksittäistapauksena vaan osana Turkin hallituksen sisä- ja ulkopolitiikkaa; katsoo, että ne sijoittuvat aikaan, jolloin entisten liittolaisten Recep Tayyip Erdoǧanin ja Fethullah Gülenin sekä Gülenin johtaman liikkeen välinen konflikti kärjistyy, ja konfliktilla on suora yhteys Ergenekon-järjestöön sekä Erdoǧanin hallitusta ja perheenjäseniä vastaan esitettyihin korruptiosyytteisiin;

J.      katsoo, että Gezi-puiston alueen tapahtumia kesä- ja heinäkuussa 2013 ei pidä unohtaa;

K.     toteaa, että 98 työntekijää irtisanottiin Maltepen yliopistollisesta sairaalasta Istanbulissa 6. joulukuuta 2014, koska he kuuluivat edistykselliseen terveystyöntekijöiden liittoon;

L.     toteaa, että EU:n ehdokasvaltiona Turkki on sitoutunut noudattamaan Kööpenhaminan arviointiperusteita ja että sen velvollisuus on edistää demokratiaa ja vahvistaa demokraattisia ihmisoikeuksia ja vapauksia mukaan lukien ilmaisunvapautta;

M.    ottaa huomioon, että komission Turkkia koskevassa vuoden 2014 edistymiskertomuksessa tarkastellaan laajasti ja kriittisesti maan ilmaisunvapauden tilannetta, ja että tilannetta pidetään huolestuttavana;

N.     katsoo, että hallitus harjoittaa uusliberalistista talouspolitiikkaa, mikä syventää elintasokuilua entisestään ja johtaa yhä useampien ihmisten köyhtymiseen;

O.     toteaa, että Turkin presidentin harjoittamalla aluepolitiikalla on selkeät laajentumispyrkimykset, ja sitä onkin luonnehdittu uuden Osmanien valtakunnan tavoitteluksi;

P.     katsoo, että Turkki on vaikuttanut kielteisesti Syyrian sisäiseen tilanteeseen sallimalla aseiden ja niin kutsuttujen taistelijoiden, joihin lukeutuvat myös EU:n jäsenvaltioista tulleet taistelijat, vapaan liikkuvuuden Syyriaan; toteaa, että Turkkia on syytetty yhteistyöstä Isis-järjestön kanssa, erityisesti estämällä puolustusta Kobanên taistelussa;

Q.     huomauttaa, että Turkki on lähettänyt uuden Navtex-viestin Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä, mikä loukkaa Kyproksen itsemääräämisoikeutta ja lisää jännitteitä itäisen Välimeren alueella;

R.     katsoo, että Turkki ei kunnioita kansainvälistä oikeutta ja hyviä naapuruussuhteita myöskään EU:n jäsenvaltioiden kanssa, vaikka se on itse unionin ehdokasvaltio;

1.      tuomitsee toimittajien, käsikirjoittajien ja kustannustoimittajien pidätykset ja heihin kohdistetun kampanjan, joiden tavoitteena on hiljentää hallituksen arvostelijat ja oppositio, ja kehottaa vapauttamaan heidät ja kaikki poliittiset vangit;

2.      tuomitsee viranomaisten painostuksen ja puuttumisen oikeusjärjestelmään, ja kehottaa kunnioittamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

3.      muistuttaa, että EU:n ehdokasvaltiona Turkki on sitoutunut noudattamaan Kööpenhaminan arviointiperusteita, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota vaatimaan Turkilta niiden tarkkaa noudattamista;

4.      kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan huomioon myös kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevat asiat, eikä asettamaan taloudellisia ja kaupallisia etuja niiden edelle;

5.      ehdottaa, että terrorisminvastainen laki kumotaan;

6.      tuomitsee Turkin väliintulon Syyriassa kansainvälisen oikeuden rikkomuksena, ja vaatii sen välitöntä lopettamista;

7.      tuomitsee Turkin uuden Navtex-viestin ja vaatii sen välitöntä peruuttamista; edellyttää, että kaikki turkkilaiset alukset vetäytyvät Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeeltä, ja että Turkki sitoutuu hyvien naapuruussuhteiden luomiseen ja suhteiden normalisoimiseen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0277.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö