Förfarande : 2014/3011(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0044/2015

Ingivna texter :

B8-0044/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 133kWORD 56k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.467v02-00
 
B8-0044/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP))  
B8‑0044/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av 1996 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, särskilt artikel 19,

–       med beaktande av 1950 års europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt i fråga om yttrandefriheten,

–       med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2014 om Turkiet,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska unionens råd av den 16 december 2014,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiets framstegsrapporter och sin resolution av den 13 juni 2013 om situationen i Turkiet(1),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Vid polisinsatser som genomfördes i tretton turkiska städer den 14 december 2014 greps 31 personer, mestadels journalister, manusförfattare och redaktörer, bland annat tidningen Zamans chefredaktör och ordföranden för tv- och radiokoncernen Samanyolu. Fyra av de gripna hålls fortfarande i förvar.

B.     Enligt officiella källor gjordes gripandena till följd av misstankar om att personerna i fråga hade grundat, var medlemmar i eller stödde en terroristorganisation, eller om att de hade propagerat mot det religiösa samfundet tahsiye i Turkiet och är medlemmar i en terroristorganisation.

C.     Dessa gripanden uppfattades som en åtgärd för att bekämpa regeringskritiker och som ett uttryck för intolerans mot den politiska oppositionen.

D.     Enligt artikel 125 i den turkiska strafflagen utgör ärekränkning ett brott och enligt artikel 301 är förolämpningar mot den turkiska nationen ett brott, liksom brott mot allmän ordning och brott mot den konstitutionella ordningen. Dessa artiklar liksom antiterroristlagen och presslagen har utnyttjats för att begränsa yttrandefriheten.

E.     Tidningar som skriver om kurdfrågan eller publicerar text på kurdiska har ständigt varit utsatta för påtryckningar, bland annat genom förbud för och fängslanden av journalister efter anklagelser om att ha spridit terroristpropaganda.

F.     Även utländska journalister hotas att gripas, nu senast den nederländska journalisten Frederike Geerdink, baserad i Diyarbakir, som anhölls den 6 januari 2015 efter anklagelser om ”propaganda för en terroristorganisation”, och Mehmet Ülgur, som greps vid sin ankomst till flygplatsen den 7 januari 2015 för att ha tagit en bild i en rättegångssal.

G.     Denna ständiga skrämselkampanj och de ständiga avskedandena av journalister som anses vara regeringskritiska har lett till självcensur bland journalister och media.

H.     Turkiet är ett av de länder med störst antal fängslade eller anhållna journalister. Enligt OSSE:s statistik från juni 2014 hölls då 22 journalister fängslade.

I.      Gripandena och kampanjen mot regeringskritiker bör inte ses som ett enskilt fall, utan som en del av den turkiska regeringens övergripande inrikes- och utrikespolitik. Detta sammanfaller med att konflikten kulminerat mellan de tidigare allierade Recep Tayyip Erdoğan och Fethullah Gülen, och har ett direkt samband med anklagelserna kring organisationen Ergenekon och korruptionsanklagelserna mot medlemmar i Erdoğans regering och familj.

J.      Man bör inte heller glömma händelserna i Geziparken i juni och juli 2013.

K.     Den 6 december 2014 avskedades 98 arbetstagare från Maltepes universitetssjukhus i Istanbul för att de var medlemmar i den progressiva fackorganisationen för vårdpersonal.

L.     Som kandidatland till EU är Turkiet bundet av Köpenhamnskriterierna och skyldigt att respektera och främja demokrati och stärka de demokratiska mänskliga rättigheterna och friheterna, inklusive yttrandefriheten.

M.    Kommissionens framstegsrapport 2014 om Turkiet framför omfattande kritik i fråga om situationen för yttrandefriheten i landet och uttrycker oro över situationen

N.     Regeringen driver en nyliberal ekonomisk politik som ökar klyftorna vad gäller levnadsstandard och gör att allt fler människor hamnar i fattigdom.

O.     Turkiets president för en regionalpolitik som betraktas som ny-osmansk, med tydliga expansionistiska tendenser.

P.     Turkiet har spelat en negativ roll för den inrikespolitiska situationen i Syrien genom att man möjliggjort ett fritt flöde av vapen och så kallade kombattanter, bland annat från EU-länderna, in i Syrien. Landet har anklagats för att samarbeta med Islamiska staten, bland annat genom att hindra dem som försökte försvara Kobane.

Q.     Turkiet har utfärdat ett nytt Navtex-meddelande som är bindande för Cyperns exklusiva ekonomiska zon, vilket är liktydigt med en kränkning av den senares suveränitet och trappar upp spänningarna ytterligare i det östra Medelhavsområdet.

R.     Turkiet respekterar inte internationell rätt och bryr sig inte om att upprätthålla goda relationer med sina grannländer, inklusive medlemsstaterna i EU, som det också är kandidatland till.

1.      Europaparlamentet fördömer gripandena av och kampanjen som bedrivs mot journalister, manusförfattare och redaktörer i syfte att tysta regeringskritikerna och de oppositionella rösterna, och kräver att de, liksom alla politiska fångar, släpps.

2.      Europaparlamentet fördömer myndigheternas ingripanden och påtryckningar mot rättssystemet, och efterlyser respekt för rättsväsendets oberoende.

3.      Europaparlamentet erinrar om att Turkiet som kandidatland till EU måste uppfylla Köpenhamnskriterierna, och uppmanar rådet och kommissionen att se till att dessa efterlevs strikt av Turkiet.

4.      Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att sluta sätta ekonomiska och handelsmässiga intressen före respekten för internationell rätt och mänskliga rättigheter och friheter.

5.      Europaparlamentet begär att antiterroristlagen upphävs.

6.      Europaparlamentet fördömer Turkiets ingripande i Syrien, som det betraktar som en kränkning av internationell rätt, och begär att det upphör omgående.

7.      Europaparlamentet fördömer Turkiets nya Navtex-meddelande och begär att det omgående dras tillbaka. Parlamentet begär också att samtliga turkiska fartyg dras tillbaka från Cyperns exklusiva ekonomiska zon och att Turkiet ska arbeta för goda relationer med sina grannländer och för en normalisering av relationerna med samtliga EU-medlemsstater.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådets generalsekreterare, ordföranden för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Republiken Turkiets regering och parlament.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0277.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy