Menettely : 2014/3011(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0045/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0045/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.468v01-00
 
B8-0045/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))  
B8‑0045/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista,

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 14. joulukuuta 2014 antaman yhteisen lausuman,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 15. joulukuuta 2014 antaman lausuman,

–       ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen;

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Turkin poliisi pidätti 14. joulukuuta 2014 toimittajia ja tiedotusvälineiden päälliköitä, joihin lukeutuivat Zaman-sanomalehden päätoimittaja Ekrem Dumanlı ja Samanyolu-mediaryhmän pääjohtaja Hidayet Karaca; ottaa huomioon, että istanbulilaisen tuomarin antamassa pidätysmääräyksessä todetaan, että kyseisiin henkilöihin kohdistui rikostutkinta, koska he muodostivat järjestön, joka oli pyrkinyt kaappaamaan vallan ”painostuksella, pelottelulla ja uhkailulla” syyllistyen ”valheisiin, vapaudenriistoon ja asiakirjojen väärentämiseen”;

B.     ottaa huomioon, että osa joulukuussa 2014 pidätetyistä henkilöistä on sittemmin vapautettu; toteaa, että istanbulilainen tuomioistuin ilmoitti 19. joulukuuta 2014, että Ekrem Dumanlı vapautetaan takuita vastaan ja asetetaan matkustuskieltoon rikostutkinnan ajaksi; toteaa, että Hidayet Karaca pysyy kuitenkin vangittuna tutkinnan ajan;

C.     toteaa, että nämä pidätykset ovat osa Turkin viranomaisten tehoiskuja Yhdysvalloissa asuvan hengellisen johtajan Fethullah Gülenin verkostoa ja hänen väitettyjä kannattajiaan vastaan, ja ottaa huomioon, että Gülenia syytetään ns. rinnakkaisvaltion johtamisesta;

D.     toteaa, että Turkissa lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus on heikentynyt viime vuosina, kun yhä useampia toimittajia, bloggaajia, tiedotusvälineiden omistajia ja muita vastaavia uhkaillaan ja jopa vangitaan presidentti Erdoğanin ja Davotuğlun hallituksen kritisoimisen johdosta;

E.     ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat kritisoineet voimakkaasti 14. joulukuuta 2014 tapahtuneita pidätyksiä todeten, että ne eivät sovi yhteen eurooppalaisten arvojen kanssa eivätkä tiedotusvälineiden vapauden kanssa; toteaa, että presidentti Erdoğan on käskenyt EU:ta pitämään huolta omista asioistaan ja pitämään mielipiteensä ominaan;

F.     panee merkille, että Turkkia koskevassa vuoden 2014 edistymiskertomuksessa komissio toteaa, että myönteistä kehitystä saavutettiin hyväksymällä toimintasuunnitelma Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi ja lyhentämällä tutkintavankeusaikaa, minkä jälkeen monet toimittajat vapautettiin vankeudesta; panee kuitenkin merkille, että komissio myös toteaa, että Turkissa hyväksyttiin ilmaisunvapautta, myös internetissä, edelleen rajoittavaa lainsäädäntöä ja rajoitettiin mahdollisuutta harjoittaa käytännössä tätä vapautta samoin kuin lehdistönvapautta;

G.     toteaa, että Turkki on ollut EU:n jäsenvaltioehdokkaana vuodesta 1999 ja että liittymisneuvottelut aloitettiin vuonna 2005; ottaa huomioon, että Turkki on merkittävä nouseva talous, NATOn ja G20-ryhmän jäsen sekä EU:n keskeinen kumppani;

1.      tuomitsee viimeaikaiset poliisiratsiat ja toimittajien sekä tiedotusvälineiden edustajien pidätykset Turkissa; painottaa, että nämä toimet kyseenalaistavat tiedotusvälineiden vapauden, joka on yksi demokratian perusperiaatteista;

2.      korostaa, että eräät Turkin oikeuskehyksen säännökset ja niiden tulkinta oikeuslaitoksessa haittaavat edelleen ilmaisunvapautta, myös tiedotusvälineiden vapautta; muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat välttämättömiä demokraattiselle yhteiskunnalle, sillä ne mahdollistavat kansalaisten aktiivisen ja valistuneen osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon, mikä puolestaan vahvistaa demokratiaa; on syvästi huolestunut siitä, että suuri joukko toimittajia on tutkintavankeudessa, ja kehottaa Turkin oikeusviranomaisia arvioimaan ja käsittelemään heidän tapauksensa mahdollisimman pian; painottaa, että edistyminen liittymisneuvotteluissa on sidoksissa oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien kunnioittamiseen;

3.      toteaa, että kuten Turkkia koskevassa vuoden 2014 edistymiskertomuksessa tuodaan esiin, toimittajia ja kirjailijoita vastaan nostetut oikeusjutut ja lukuisien toimittajien irtisanomiset johtavat edelleen tiedotusvälineiden ja toimittajien laajamittaiseen itsesensuuriin muun muassa yleistä etua koskevissa kysymyksissä, kuten korruptioväitteissä;

4.      kehottaa Turkin hallitusta muuttamaan menettelytapojaan ja laatimaan uudistuksia, joiden tuoman keskinäisen valvontajärjestelmän avulla voidaan taata täysimääräisesti vapaus, ajatuksen- ja ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, jotka kytkevät Turkin länsimaisen demokratian, talouden ja turvallisuuden periaatteiden piiriin;

5.      toteaa, että kuten neuvosto totesi 16. joulukuuta 2014, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) myötä kaudella 2014–2020 lisätään EU:n rahoitustuen ja liittymistä edeltävän strategian täytäntöönpanossa yleisesti saavutetun edistyksen välistä johdonmukaisuutta;

6.      panee merkille, että toimintasuunnitelma Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi on hyväksytty, mikä edellyttää Turkin rikoslain sellaisten säännösten tarkistamista, joilla rajoitetaan ilmaisunvapautta ja lehdistönvapautta aloilla, joilla Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut Turkin rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimusta;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / Euroopan komission varapuheenjohtajalle sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö