Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0045/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0045/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų, žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0036/2015

Procedūra : 2014/3011(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0045/2015
Pateikti tekstai :
B8-0045/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0045/2015

Europos Parlamento rezoliucija „Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų, žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje“

(2014/3011(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos,

–       atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų tarybos 2014 m. gruodžio 16 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario 2014 m. gruodžio 14 d. bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2014 m. gruodžio 15 d. pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. paskelbtą 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. gruodžio 14 d. Turkijos policija suėmė žurnalistus ir žiniasklaidos įmonių vadovus, įskaitant laikraščio „Zaman“ vyriausiąjį redaktorių Akremą Dumanlı ir transliuotojų grupės „Samanyolu“ generalinį direktorių Hidayetą Karacą; kadangi Stambulo teisėjo išduotame arešto orderyje teigiama, kad jų atžvilgiu buvo vykdomas nusikalstamos veikos tyrimas dėl to, kad jie steigė organizaciją, kuri „naudodama spaudimą, bauginimus ir grasinimus bandė užgrobti valstybės valdžią“ ir tai darė „meluodama, atimdama žmonėms laisvę ir klastodama dokumentus“;

B.     kadangi nemažai 2014 m. gruodžio mėn. suimtų asmenų jau paleista; kadangi 2014 m. gruodžio 19 d. Stambulo teismas pranešė apie tai, kad Akrem Dumanlı paleidžiamas lygtinai jam taikant draudimą išvykti iki bus baigtas nusikalstamos veikos tyrimas; tačiau kadangi Hidayet Karaca ir toliau kalinamas kol bus baigtas tyrimas;

C.     kadangi suėmimai yra bendrų Turkijos valdžios institucijų represijų, vykdomų JAV gyvenančio dvasininko Fethullaho Guleno, kaltinamo vadovavimu šešėlinei vyriausybei Turkijoje, tinklo ir asmenų, įtariamų parama jiems, atžvilgiu, dalis;

D.     kadangi Turkijos spaudos ir žiniasklaidos laisvės rodikliai pastaraisiais metais vis prastėjo, nes vis daugiau žurnalistų, tinklaraščių kūrėjų, žiniasklaidos įmonių vadovų patyrė grasinimus, bauginimus ir net kalinimą dėl kritikos Turkijos prezidentui T. Erdoganui ir A. Davotuğlu vyriausybei;

E.     kadangi ES ir jos valstybės narės griežtai kritikavo 2014 m. gruodžio 14 d. vykusius suėmimus, sakydamos, kad jie nesuderinami su Europos vertybėmis ir su žiniasklaidos laisve; kadangi nepaisant to prezidentas T. Erdogan pasiūlė ES „rūpintis savo reikalais ir pasilaikyti savo nuomones sau“;

F.     kadangi Komisija Turkijos 2014 m. pažangos ataskaitoje pažymi, kad imtasi konstruktyvių veiksmų – patvirtintas Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimų prevencijos veiksmų planas ir sumažinta kardomojo kalinimo trukmė – po kurių daug žurnalistų buvo paleista iš kalėjimo; tačiau Komisija taip pat pažymi, kad priimti teisės aktai, kuriais ribojama žodžio laisvė, įskaitant žodžio laisvę internete, ir kad veiksmingas naudojimasis šia ir spaudos laisve faktiškai buvo suvaržytas;

G.     kadangi Turkija yra šalis kandidatė nuo 1999 m. ir stojimo derybos pradėtos 2005 m.; kadangi ši šalis yra didelė besiformuojančios ekonomikos šalis, NATO ir G20 narė, taip pat laikoma viena pagrindinių ES partnerių;

1.      smerkia naujausius policijos reidus ir daugelio žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų sulaikymą Turkijoje; pabrėžia, kad dėl tokių veiksmų kyla abejonių dėl pagarbos žiniasklaidos laisvei, kuri yra pagrindinis demokratijos principas;

2.      pabrėžia, kad nemažai Turkijos teisinės sistemos nuostatų ir tai, kaip jas aiškina teisminių institucijų nariai, toliau trukdo naudotis žodžio laisve, įskaitant žiniasklaidos laisvę; primena, kad žodžio laisvė ir žiniasklaidos pliuralizmas yra labai svarbūs demokratinei visuomenei, nes ji suteikia piliečiams galimybę aktyviai dalyvauti kolektyviniame sprendimų, grindžiamų informacija, priėmimo procese ir taip stiprina demokratiją; išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad nemažai žurnalistų taikomas kardomasis kalinimas, ir ragina Turkijos teismines institucijas kuo greičiau peržiūrėti ir spręsti tokias bylas; pabrėžia, kad stojimo derybų pažanga priklauso nuo pagarbos teisinės valstybės principui ir pagrindinėms teisėms;

3.      atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip pabrėžiama Turkijos 2014 m. pažangos ataskaitoje, dėl teisme žurnalistams ir rašytojams iškeltų bylų, dėl daugelio žurnalistų atleidimo ir toliau plačiai plinta žiniasklaidos priemonių savininkų ir žurnalistų vidinė cenzūra, taip pat nagrinėjant visuomenei svarbius klausimus, kaip antai įtarimus korupcija;

4.      ragina Turkijos vyriausybę pakeisti nuostatas ir vykdyti reformas, kurios sudarytų galimybes sukurti tinkamą stabdžių ir atsvarų sistemą, visapusiškai užtikrinant laisvę, įskaitant minties, žodžio ir žiniasklaidos laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, susiejant Turkiją su Vakarų demokratijos, ekonomikos ir saugumo zona;

5.      pažymi, kad, kaip 2014 m. gruodžio 16 d. nutarė Taryba, 2014–2020 m. laikotarpio Pasirengimo narystei pagalbos priemonėje (PNPP II) numatyta užtikrinti didesnį ES finansinės pagalbos ir bendros pasirengimo narystei strategijos įgyvendinimo pažangos atitikimą;

6.      atkreipia dėmesį į tai, kad patvirtintas Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimų prevencijos veiksmų planas, kuriame numatyta persvarstyti kai kurias Turkijos baudžiamojo kodekso nuostatas, kuriomis varžoma žodžio ir spaudos laisvė tokiose srityse, dėl kurių Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad Turkija pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Turkijos vyriausybei ir parlamentui.