Предложение за резолюция - B8-0079/2015Предложение за резолюция
B8-0079/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата с детската бедност във Франция

19.1.2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Софи Монтел, Доминик Билд

B8‑0079/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата с детската бедност във Франция

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че във Франция има между 8,5 и 8,6 милиона бедни, което представлява 14% от населението (източник INSEE – 2012 г.), и че от 2002 г. насам броят на засегнатите лица се е увеличил с 1,3 милиона;

Б.     като има предвид, че според различни неотдавнашни проучвания приблизително 3 милиона деца във Франция живеят в бедно семейство – домакинство, което живее с по-малко от 964 EUR на месец;

В.     като има предвид, че близо 20% от лицата на възраст до 18 години живеят под прага на бедността и че всяко пето дете във Франция е бедно;

Г.     като има предвид, че това положение има катастрофални последици за образованието и здравето, което фактически и пряко засяга основните права на децата;

Д.     като има предвид, че икономическото и социалното положение във Франция се влошава непрекъснато, именно поради наложените от Брюксел планове за строги икономии и ултралиберализъм;

1.      приканва Комисията да предприеме необходимите мерки, за да се бори ефикасно с детската бедност във Франция и в другите държави членки;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите членки.