Πρόταση ψηφίσματος - B8-0079/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0079/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών στη Γαλλία

19.1.2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0079/2015

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών στη Γαλλία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άποροι στην Γαλλία είναι μεταξύ 8,5 και 8,6 εκατ., (πηγή INSEE – 2012) και ότι από το 2002 ο αριθμός των απόρων έχει αυξηθεί κατά 1,3 εκατομμύρια,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με διάφορες πρόσφατες μελέτες περίπου 3 εκατ. παιδιά στη Γαλλία ζουν σε άπορες οικογένειες - νοικοκυριά που ζουν με λιγότερο από 964 EUR τον μήνα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κοντά στο 20% των κάτω των 18 ετών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι το ένα στα πέντε παιδιά στη Γαλλία είναι άπορο·

Δ.     θεωρώντας ότι μια τέτοια κατάσταση έχει καταστροφικές συνέπειες στην εκπαίδευση και την υγεία, αμφισβητώντας άμεσα και εκ των πραγμάτων τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών·

E.     εκτιμώντας ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Γαλλία επιδεινώνεται συνεχώς εξ αιτίας, κυρίως, των προγραμμάτων λιτότητας και του άκρου φιλελευθερισμού που έχουν επιβάλει οι Βρυξέλλες·

1.      καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας των παιδιών στη Γαλλία και στα άλλα κράτη μέλη·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.