Resolutsiooni ettepanek - B8-0079/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0079/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK laste vaesuse vastu võitlemise kohta Prantsusmaal

19.1.2015

vastavalt kodukorra artiklile 133

Dominique Bilde, Sophie Montel

B8-0079/2015

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek laste vaesuse vastu võitlemise kohta Prantsusmaal

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Prantsusmaal on vahemikus 8,5–8,6 miljonit vaest, mis moodustab elanikkonnast 14% (allikas: Prantsusmaa statistikaamet INSEE, 2012), kusjuures alates 2002. aastast on nende arv kasvanud 1,3 miljoni võrra;

B.     arvestades, et mitmete hiljutiste uuringute kohaselt elab ligikaudu 3 miljonit last Prantsusmaal vaestes peredes, st leibkondades, mis peavad kuus hakkama saama vähem kui 964 euroga;

C.     arvestades, et alla 18-aastastest noortest peaaegu 20% elab allpool vaesuspiiri ja iga viies laps on Prantsusmaal vaene;

D.     arvestades, et sellise olukorra tagajärjed on hariduse ja tervise seisukohast katastroofilised ning ohustavad otse ja de facto laste põhiõigusi;

E.     arvestades, et Prantsusmaa majanduslik ja sotsiaalne olukord halveneb kogu aeg, eelkõige Brüsseli poolt peale sunnitud kokkuhoiukavade ja ultraliberalismi tõttu;

1.      kutsub komisjoni üles võtma vajalikud meetmed, et võidelda tõhusalt laste vaesuse vastu Prantsusmaal ja teistes liikmesriikides;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.