Ontwerpresolutie - B8-0079/2015Ontwerpresolutie
B8-0079/2015

ONTWERPRESOLUTIE over de bestrijding van armoede onder kinderen

19.1.2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0079/2015

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van armoede onder kinderen

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Frankrijk tussen de 8,5 en 8,6 miljoen armen telt, wat overeenkomt met 14% van de bevolking (bron: INSEE, 2012), en dat dit aantal personen sinds 2002 is toegenomen met 1,3 miljoen;

B.     overwegende dat uit verschillende recente onderzoeken is gebleken dat in Frankrijk circa 3 miljoen kinderen deel uitmaken van een arm gezin, oftewel een huishouden dat rondkomt van minder dan 964 euro per maand;

C.     overwegende dat ongeveer 20 % van de jongeren tot 18 jaar onder de armoedegrens leven, en dat een op de vijf kinderen in Frankrijk arm is;

D.     overwegende dat deze situatie desastreuze gevolgen heeft voor het onderwijs en de volksgezondheid, en de grondrechten van kinderen hierdoor rechtstreeks worden ondermijnd;

E.     overwegende dat de economische en sociale situatie in Frankrijk blijft verslechteren, met name als gevolg van het door Brussel opgelegde ultraliberale bezuinigingsbeleid;

1.      verzoekt de Commissie de nodige maatregelen te treffen om de armoede onder kinderen in Frankrijk en in andere lidstaten doeltreffend te bestrijden;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.