ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 50k
26.1.2015
PE547.508v01-00
 
B8-0085/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο   
B8‑0085/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η ιταλική Αστυνομία Ταχυδρομείων, το 2014 ελέγχθηκαν στην Ιταλία 18.774 δικτυακοί τόποι για τους οποίους υπήρχαν υπόνοιες ότι περιέχουν αναφορές και υλικό παιδικής πορνογραφίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των ανωτέρω ερευνών, απαγορεύτηκε η λειτουργία 1.745 δικτυακών τόπων, 38 άτομα συνελήφθησαν και απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε άλλα 428 για άγρα παιδιών μέσω διαδικτύου για σεξουαλικούς σκοπούς καθώς και για διανομή και εμπορία υλικού που περιέχει παιδική πορνογραφία·

1.      καλεί την Επιτροπή να παράσχει συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας μέσω του διαδικτύου στην Ευρώπη·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την οριστική πάταξη αυτού του φαινομένου·

3.      καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μία πανευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» με τις ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό παιδικής πορνογραφίας για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών στη δράση τους για την καταπολέμηση αυτού του απεχθούς φαινομένου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου