Предложение за резолюция - B8-0091/2015Предложение за резолюция
B8-0091/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно значението на кооперативните дружества с масово дялово участие в управлението на кредитирането в момент на икономическа криза

27.1.2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Марио Боргецио

B8‑0091/2015

Резолюция на Европейския парламент относно значението на кооперативните дружества с масово дялово участие в управлението на кредитирането в момент на икономическа криза

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че в съответствие с модела си на сътрудничество, кооперативните банки, които в същността си са местни банки, винаги са отделяли специално внимание на района, в който развиват дейността си, като са подкрепяли чрез кредити малките и средните предприятия, занаятчиите и семействата;

Б.     като има предвид, че директният контакт с клиентите и с тяхната реална дейност им позволяват да подкрепят по-точно кредитните им изисквания, включително в момент на тежка икономическа криза;

В.     като има предвид резолюцията на ЕП от 2 юли 2013 г. относно приноса на кооперациите за превъзмогване на кризата;

Г.     като има предвид, че кооперациите са изрично признати в член 54 от ДФЕС;

Д.     като има предвид, че Комисията счете действащата уредба за кооперативните банки са изцяло „съвместима с общностното законодателство”;

Е.     като има предвид, че през 2007 година Комисията изрично се отказа да наложи на европейско равнище принципа на пропорционалното гласуване;

Ж.    като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно устава на Европейското кооперативно дружество размерът на дадено дружество не е от значение за определяне на характера му на кооперация;

З.      като има предвид, че италианското правителство неотдавна, посредством декрет-закон, одобри разпоредба, чрез която се премахва правото на един-единствен глас на съдружник независимо от броя на притежаваните от него акции, както и ограничението за притежаването на акции;

1. призовава Комисията да приложи всеки инструмент, който може да е полезен за съхраняване на специфичния характер на въпросните дружества като основен инструмент за противодействие на последиците от кризата, като гарантира техния социален характер в подкрепа на семействата и МСП.