FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 45k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om vigtigheden af kooperative selskaber med folkeandele ved forvaltningen af kredit i en tid med økonomisk krise


Mario Borghezio

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om vigtigheden af kooperative selskaber med folkeandele ved forvaltningen af kredit i en tid med økonomisk krise  
B8‑0091/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at folkebanker, som bygger på andelsmodellen, i deres egenskab af lokale banker altid har været særlig opmærksomme på det område, de er beliggende i, og har ydet støtte i form af kreditter til små og mellemstore virksomheder, håndværkere og husholdninger;

B.  der henviser til, at direkte kendskab til deres samtalepartnere og disses produktionsrealiteter giver dem mulighed for hurtigere at imødekomme deres kreditbehov selv i en alvorlig tid med økonomisk krise;

C.  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om andelsselskabers bidrag til løsning af krisen;

D.  der henviser til, at kooperative selskaber udtrykkeligt anerkendes i artikel 54 i TEUF;

E.  der henviser til, at Kommissionen har erklæret det eksisterende folkebankssystem for fuldt ud forenelig med fællesskabsretten;

F.  der henviser til, at Kommissionen i 2007 udtrykkeligt har opgivet at gennemtvinge princippet om forholdstalsvalg på EU-niveau;

G.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1435/2003 om statut for det europæiske andelsselskab ikke betragter størrelsen som relevant for at fastslå, om et selskab mister sin karakter af andelsselskab;

H. der henviser til, at den italienske regering gennem et lovdekret for nylig har godkendt en standard, der fjerner systemet med én stemme pr. person (retten til én stemme pr. andelshaver, uanset antallet af andele denne besidder) og begrænsningen på, hvor mange andele man kan besidde;

1. opfordrer Kommissionen til at indføre de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende virksomheders særlige profil som et vigtigt redskab til at modvirke krisens virkninger og sikre deres sociale natur til støtte for husholdninger og SMV’er.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik