ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 115kWORD 51k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη σημασία των συνεταιρισμών λαϊκής συμμετοχής στη διαχείριση των πιστώσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης


Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημασία των συνεταιρισμών λαϊκής συμμετοχής στη διαχείριση των πιστώσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης  
B8-0091/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το συνεταιριστικό μοντέλο λειτουργίας τους οι λαϊκές τράπεζες, καθόσον τοπικού χαρακτήρα, αποδίδουν ανέκαθεν ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή όπου είναι παρούσες δια της στήριξης μέσω πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους βιοτέχνες και στις τις οικογένειες·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση γνωριμία με τους συνομιλητές τους και τις παραγωγικές πραγματικότητες που αυτοί εκφράζουν τους επιτρέπει να στηρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες για πιστώσεις ακόμη και σε περιόδους σοβαρής οικονομικής κρίσης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του ΕΚ στις 2 Ιουλίου 2013 με θέμα "Η συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης"·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί αναγνωρίζονται σαφώς βάσει του άρθρου 54 ΣΛΕΕ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεώρησε την παρούσα μορφή των λαϊκών τραπεζών ως "πλήρως συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία"·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αρνήθηκε ρητώς το 2007 να επιβάλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αρχή της αναλογικής ψήφου·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός 1435/2003/ΕΚ σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν θεωρεί σημαντικό το μέγεθος προκειμένου να καθοριστεί εάν ένας συνεταιρισμός πρέπει να χάσει το συνεταιριστικό του χαρακτήρα·

Η.     λαμβάνοντας γνώση του ότι η ιταλική κυβέρνηση, ενέκρινε πρόσφατα με νομοθετικό διάταγμα έναν κανόνα που ακυρώνει την "κατά κεφαλήν ψήφο" (δικαίωμα μιας μόνο ψήφου στο κάθε μέλος ανεξαρτήτως των μετοχών που έχει στην κατοχή του) και το όριο ως προς την κατοχή μετοχών·

1.      καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει κάθε χρήσιμο μέσον για τη διαφύλαξη του ιδιάζοντος χαρακτήρα των συνεταιρισμών, μέσον πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης διασφαλίζοντας τον κοινωνικό τους χαρακτήρα με σκοπό τη στήριξη των οικογενειών και των ΜΜΕπ.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου