PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 48k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


osuuskuntien merkityksestä luottojen hallinnoinnissa talouskriisin aikoina


Mario Borghezio

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys osuuskuntien merkityksestä luottojen hallinnoinnissa talouskriisin aikoina  
B8-0091/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että osuustoiminnan periaatteen mukaisesti alueelliset osuuspankit ovat aina kiinnittäneet erityistä huomiota omaan seutukuntaansa myöntämällä lainoja pienille ja keskisuurille yrityksille, käsityöläisille ja kotitalouksille;

B.  ottaa huomioon, että osuuspankit tuntevat asiakkaat ja toimintaympäristönsä hyvin, minkä vuoksi ne voivat vastata luottotarpeisiin täsmällisemmin myös vakavan talouskriisin aikoina;

C.  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa,

D.  ottaa huomioon, että osuustoiminnalliset yhtiöt on tunnustettu nimenomaisesti SEUT-sopimuksen 54 artiklassa;

E.  ottaa huomioon, että komission mukaan osuuspankkien nykyinen rakenne on täysin yhteisön lainsäädännön mukainen;

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2007 komissio kieltäytyi nimenomaisesti ottamasta käyttöön suhteellisen vaalitavan periaatetta Euroopan tasolla;

G.  ottaa huomioon, että eurooppaosuuskunnan säännöistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1435/2003 määrät eivät ole ratkaisevia sen kannalta, milloin osuuskunta menettää osuustoiminnallisen luonteensa;

H. panee merkille, että Italian hallitus on äskettäin hyväksynyt asetuksen, jolla poistetaan yhden äänen periaate (jonka mukaan jokaisella osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni riippumatta osakkeiden määrästä) ja osakkeiden määrälle asetettu raja;

1. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tarvittavat keinot osuuskuntien erityisluonteen pelastamiseksi ja turvaamaan niiden yhteistoiminnallisen luonteen kotitalouksien ja pk-yrityksien tukijoina, sillä osuuskunnat ovat keskeisiä välineitä kriisin seurausten torjumisessa.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö