REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 128kWORD 52k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību nozīmi kredītu pārvaldīšanā ekonomiskās krīzes apstākļos


Mario Borghezio

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību nozīmi kredītu pārvaldīšanā ekonomiskās krīzes apstākļos  
B8‑0091/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar kooperatīvo banku darbības modeli, kas darbojas kā vietējās bankas, īpaša uzmanība vienmēr tiek pievērsta teritorijai, kurā šīs bankas atrodas un kurā tiek piešķirti kredīti maziem un vidējiem uzņēmumiem, amatniekiem un mājsaimniecībām;

B.  tā kā šīm bankām ir zināšanas par vietējiem tirgus dalībniekiem un faktisko ražošanas jaudu un tās var precīzāk reaģēt uz kredītņēmēju vajadzībām, tostarp smagas ekonomiskās krīzes apstākļos;

C.  tā kā Parlaments 2013. gada 2. jūlijā pieņēma rezolūciju par kooperatīvu ieguldījumu krīzes pārvarēšanā;

D.  tā kā kooperatīvu darbība ir skaidri atzīta LESD 54. pantā;

E.  tā kā Komisija ir atzinusi, ka kooperatīvās bankas pilnībā atbilst Savienības tiesību aktiem;

F.  tā kā Komisija 2007. gadā skaidri norādīja, ka proporcionālā balsojuma princips ir jāievieš Eiropas līmenī;

G.  tā kā Regulā (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtiem attiecīgās sabiedrības lielumu neuzskata par būtisku, lai kādai sabiedrībai varētu atņemt tās statusu;

H. tā kā Itālijas valdība ar nesen pieņemtu dekrētlikumu ieviesa noteikumu, ar ko atceļ vienas balss principu (katram akcionāram ir viena balss neatkarīgi no akciju skaita) un akciju skaita ierobežojumu,

1. aicina Komisiju izmantot visus atbilstīgos līdzekļus, ar kuriem saglabāt īpašu statusu kooperatīvām sabiedrībām kā vienu no pamata instrumentiem, ar ko mazināt krīzes sekas, ļaujot tām veikt sociāla rakstura darbību un atbalstīt mājsaimniecības un MVU.

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika