PROJEKT REZOLUCJI
PDF 120kWORD 51k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie znaczenia spółdzielni z akcjonariatem spółdzielczym dla zarządzania kredytem w czasie kryzysu gospodarczego


Mario Borghezio

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie znaczenia spółdzielni z akcjonariatem spółdzielczym dla zarządzania kredytem w czasie kryzysu gospodarczego  
B8-0091/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art.133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z własnym modelem spółdzielczym banki spółdzielcze, jako banki lokalne, od zawsze przywiązują szczególną wagę do terytorium, na którym prowadzą działalność, w postaci wsparcia kredytowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, rzemieślników i gospodarstw domowych;

B.  mając na uwadze, że ich bezpośrednia znajomość partnerów i realiów produkcji umożliwia im bardziej precyzyjne zaspokajanie potrzeb kredytowych, nawet w czasie poważnego kryzysu gospodarczego;

C.  mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wkładu spółdzielni w walkę z kryzysem;

D.  mając na uwadze, że spółdzielnie zostały wyraźnie wymienione w art. 54 TFUE;

E.  mając na uwadze, że Komisja uznała obowiązującą strukturę banków spółdzielczych za w pełni zgodną z prawem wspólnotowym;

F.  mając na uwadze, że w 2007 r. Komisja wyraźnie zrezygnowała z narzucenia na szczeblu UE zasady głosowania proporcjonalnego;

G.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu (WE) nr 1435/2003 w sprawie statutu spółdzielni europejskiej nie uznano za istotne aspektów pozwalających stwierdzić, czy spółdzielnia straciła swoją formę;

H. odnotowując, że rząd włoski, w drodze dekretu z mocą ustawy, zatwierdził niedawno przepis, który zniósł zasadę, w myśl której każdy członek ma prawo do jednego głosu niezależnie od liczby posiadanych udziałów, oraz limit posiadania udziałów;

1. wzywa Komisję, aby przyjęła wszelkie środki niezbędne do ochrony szczególnego profilu omawianych spółdzielni jako kluczowego instrumentu przeciwdziałania skutkom kryzysu, gwarantując ich społeczny charakter umożliwiający wspieranie gospodarstw domowych i MŚP.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności