FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 111kWORD 48k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om vikten av kooperativa sammanslutningar med små aktieägare när det gäller kreditförvaltning under en ekonomisk kris


Mario Borghezio

Förslag till Europaparlamentets resolution om vikten av kooperativa sammanslutningar med små aktieägare när det gäller kreditförvaltning under en ekonomisk kris  
B8-0091/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  På grund av sin lokala förankring fäster kooperativa banker i enlighet med sin organisationsform alltid särskild vikt vid det område där de är verksamma genom att bevilja lån till små och medelstora företag, hantverkare och hushåll.

B.  Bankerna känner sina motparter och deras produktionssituation, vilket gör det möjligt för dem att mer punktligt bevilja de lån som behövs, även under en allvarlig ekonomisk kris.

C.  Den 2 juli 2013 antog Europaparlamentet en resolution om kooperativs bidrag till att övervinna krisen.

D.  De kooperativa sammanslutningarna erkänns uttryckligen i artikel 54 i EUF-fördraget.

E.  Kommissionen har slagit fast att de kooperativa bankernas nuvarande struktur är fullständigt förenlig med gemenskapslagstiftningen.

F.  2007 avstod kommissionen uttryckligen från att genomdriva principen om proportionella val på unionsnivå.

G.  I förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar anges det att ett kooperativs storlek inte är relevant för att fastställa huruvida det förlorar sin karaktär.

H. Den italienska regeringen har nyligen genom ett lagdekret godkänt en bestämmelse som upphäver principen ”en man, en röst” (dvs. varje medlems rätt att avge en röst oavsett det antal aktier som man innehar) och taket för aktieägandet.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som behövs för att skydda kooperativa sammanslutningars särskilda profil som ett centralt instrument för att motverka effekterna av krisen och trygga deras samhälleliga karaktär som ett stöd för hushåll och små och medelstora företag.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy