ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 100kWORD 49k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

внесен съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно насърчаването на фондовете за туризма


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно насърчаването на фондовете за туризма  
B8‑0092/2015

Европейският парламент,

–       като има предвид инструментите за финансиране на туризма за програмния период 2014 ‒ 2020 г.;

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Европа е първата туристическа дестинация в света, като това е сектор, който генерира повече от 10% от БВП на ЕС и който осигурява заетост на 9,7 милиона души;

Б.     като има предвид, че за Италия и по-специално за южните ѝ региони, туризмът е ресурс с основно значение за икономическото развитие и трудовата заетост;

В.     като има предвид многобройните фондове, предоставени от ЕС за сектора на туризма и културата, както и за насърчаване на устойчивия и висококачествен туризъм;

Г.     като има предвид, че Италия е на едно от последните места сред европейските страни по равнище на използване на фондовете, предоставени от ЕС;

1.      приканва Комисията да насърчава по-решително фондовете, предоставяни от ЕС, като обучава професионалисти в състояние да подкрепят започването на проекти и опростят бюрократичния апарат за достъп до тях.

Правна информация - Политика за поверителност