ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 183k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προώθηση πόρων για τον τουρισμό


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση πόρων για τον τουρισμό  
B8‑0092/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα μέσα χρηματοδότησης του τουρισμού για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, και ότι ο τουρισμός είναι τομέας που δημιουργεί άνω του 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί 9,7 εκατ. άτομα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί για την Ιταλία και ιδιαίτερα για τις νότιες περιοχές της έναν βασικό πόρο για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη τους πολυάριθμους πόρους που διαθέτει η Ευρώπη για τον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού καθώς και για την προώθηση τους βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την απορρόφηση των πόρων που διατίθενται από την ΕΕ·

1.      καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με πιο εύστοχο τρόπο τους πόρους που διαθέτει η ΕΕ, επιμορφώνοντας επαγγελματίες οι οποίοι θα είναι σε θέση να στηρίξουν προγράμματα και να απλουστεύσουν το γραφειοκρατικό μηχανισμό για την πρόσβαση στα προγράμματα αυτά.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου