Предложение за резолюция - B8-0094/2015Предложение за резолюция
B8-0094/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно укрепването на европейската политика в областта на горите

29.1.2015

внесена съгласно член 133 от Правилника за дейността

Алдо Патричело

B8-0094/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно укрепването на европейската политика в областта на горите

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — COM(2005) 0084,

–       като взе предвид целите, определени от Европейския съвет в Лисабон
(март 2000 г.) и в Гьотеборг (юни 2001 г.),

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид неоценимата стойност на горското наследство както от гледна точка на биологията, така и на икономиката;

Б.     като има предвид степента на застаряване на европейските гори, което забавя капацитета за усвояване на въглероден диоксид;

В.     като има предвид стойността на застаряващите гори, чието съществуване предоставя ценно местообитание и защита на биологичното разнообразие;

Г.     като има предвид все пак необходимостта от съществено подмладяване на горите, за да се гарантира достатъчно равнище на усвояване на въглероден диоксид;

Д.     като има предвид необходимостта от бърза и уеднаквена бюрокрация, както и от гъвкави разпоредби, като се имат предвид различните регионални изисквания на европейските гори;

1.      призовава Комисията да насърчи укрепването на програмата с нови общи правила с широк мащаб, съгласно установените вече цели от Съвета.