ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 113kWORD 183k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα δάση


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα δάση  
B8‑0094/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2005)0084),

–       έχοντας υπόψη τους στόχους που προσυπεγράφησαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισαβόνας (Μάρτιος 2000) και του Γκέτεμποργκ (Ιούνιος 2001),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη την ανεκτίμητη αξία της δασικής κληρονομιάς τόσο σε βιολογικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη την προχωρημένη ηλικία των ευρωπαϊκών δασών που δυσχεραίνει την ικανότητά τους ως προς την απορρόφηση του CO2·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη την αξία των παλαιών δασών, η ύπαρξη των οποίων προσφέρει αξιόλογους βιοτόπους και προστασία της βιοποικιλότητας·

Δ.     λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανάγκη μιας ουσιαστικής ανανέωσης των δασών προκειμένου να εξασφαλίζεται η επαρκής απορρόφηση του CO2·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μια κοινή ευέλικτη γραφειοκρατία με ελαστικούς κανόνες, δεδομένων των διαφορών που παρουσιάζουν σε περιφερειακό επίπεδο τα ευρωπαϊκά δάση·

1.      καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ενίσχυση του μακρόπνοου προγράμματος με κοινούς κανόνες, σύμφωνα με τους στόχους που το Συμβούλιο έχει ήδη θέσει.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου