RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 103kWORD 46k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa metsapoliitika tõhustamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa metsapoliitika tõhustamise kohta  
B8-0094/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile (COM(2005)0084),

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu Lissaboni kohtumisel (2000. aasta märtsis) ja Göteborgi kohtumisel (2001. aasta juunis) kehtestatud eesmärke,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et metsaalad on hindamatu väärtusega nii bioloogilisest kui ka majanduse seisukohast;

B.     arvestades Euroopa metsade vanust, mis vähendab nende CO2 sidumise võimet;

C.     arvestades, et vanad metsad on väga väärtuslikud, sest pakuvad kvaliteetset looduslikku elupaika ja kaitsevad elurikkust;

D.     arvestades, et metsi on sellegipoolest vaja põhjalikult noorendada, et tagada piisavat CO2 sidumist;

E.     arvestades vajadust sujuvamalt toimiva, ühtse ja paindlike eeskirjadega bürokraatia järele, võttes arvesse Euroopa metsade piirkonniti erinevaid vajadusi;

1.      palub komisjonil soodustada programmi tõhustamist uute ühtsete ja ulatuslikemate eeskirjadega vastavalt Euroopa Ülemkogu kehtestatud eesmärkidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika