Πρόταση ψηφίσματος - B8-0096/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0096/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αναγνώριση από την Τουρκία της γενοκτονίας των Αρμενίων που ζούσαν στην Τουρκία το 1915

29.1.2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8-0096/2015

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση από την Τουρκία της γενοκτονίας των Αρμενίων που ζούσαν στην Τουρκία το 1915

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες μελέτες και ιστορικά τεκμήρια σχετικά με την κατάσταση των αρμενικής καταγωγής ομάδων του πληθυσμού της Τουρκίας στις αρχές του εικοστού αιώνα,

–       έχοντας υπόψη την σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας, στην οποία προσδιορίζεται ο όρος της γενοκτονίας,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μια πολιτική λύση του αρμενικού ζητήματος,

–       έχοντας υπόψη τα μεταγενέστερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία κατά το μάλλον ή ήττον ζητούσαν να αναγνωρισθεί η γενοκτονία των Αρμενίων το 1915,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ως άνω ψηφίσματα δεν έχουν ακόμη ωθήσει την τουρκική κυβέρνηση στο να αναγνωρίσει την γενοκτονία·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έναν αιώνα μετά τα γεγονότα έφθασε πλέον ο καιρός της συμφιλίωσης·

1.      καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επισήμως την γενοκτονία που διέπραξε η τελευταία κυβέρνηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1915 κατά των Αρμενίων που ζούσαν στην επικράτειά της·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην τουρκική κυβέρνηση, στην κυβέρνηση της Αρμενίας, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στους προέδρους των κοινοβουλίων της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας.