Resolutsiooni ettepanek - B8-0096/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0096/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Türgis elanud armeenlaste vastu 1915. aastal toimepandud genotsiidi tunnustamise kohta Türgi poolt

29.1.2015

vastavalt kodukorra artiklile 133

Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8‑0096/2015

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Türgis elanud armeenlaste vastu 1915. aastal toimepandud genotsiidi tunnustamise kohta Türgi poolt

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

–       võttes arvesse paljusid uurimusi ja ajalooandmeid armeenlaste olukorra kohta XX sajandi algul Türgis,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni, milles määratletakse genotsiidi mõiste,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi 18. juuni 1987. aasta resolutsiooni Armeenia küsimuse poliitilise lahenduse kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi hilisemaid resolutsioone, milles toetati suuremal või vähemal määral 1915. aasta armeenlaste genotsiidi tunnustamist,

A.     arvestades, et need resolutsioonid ei ole ikka veel mõjutanud Türgi valitsust genotsiidi tunnustama;

B.     arvestades, et saja aasta möödumisel nendest sündmustest on aeg alustada leppimisega;

1.      palub Türgi valitsusel ametlikult tunnustada Osmani impeeriumi viimase valitsuse poolt 1915. aastal Türgis elanud armeenlaste vastu toimepandud genotsiidi;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Türgi valitsusele, Armeenia valitsusele, komisjonile, nõukogule ning Türgi Vabariigi Parlamendi ja Armeenia Vabariigi Parlamendi esimeestele.