Prijedlog rezolucije - B8-0096/2015Prijedlog rezolucije
B8-0096/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o priznanju Turske da je 1915. nad Armencima u zemlji počinjen genocid

29.1.2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8-0096/2015

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o priznanju Turske da je 1915. nad Armencima u zemlji počinjen genocid

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir mnogobrojne studije i povijesne dokaze o položaju armenskog stanovništva početkom 20. stoljeća,

–       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u kojoj se definira pojam genocida,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 18. lipnja 1987. o političkom rješavanju armenskog pitanja,

–       uzimajući u obzir kasnije rezolucije Europskog parlamenta u kojima se u većoj ili manjoj mjeri potiče na priznavanje genocida počinjenog nad Armencima 1915. godine,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da te rezolucije još nisu navele tursku vladu na priznanje genocida;

B.     budući da je nakon jednog stoljeća došlo vrijeme za pomirenje;

1.      poziva tursku vladu da službeno prizna genocid koji je posljednja vlada Otomanskog Carstva 1915. godine provela nad Armencima koji su tada živjeli u Turskoj;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi turskoj vladi, armenskoj vladi, Komisiji, Vijeću i predsjednicima parlamenata Republike Turske i Republike Armenije.