Ontwerpresolutie - B8-0096/2015Ontwerpresolutie
B8-0096/2015

ONTWERPRESOLUTIE over de erkenning door Turkije van de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs

29.1.2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8‑0096/2015

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de erkenning door Turkije van de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

–       gezien de talloze studies en historische bewijzen over de toestand van de Armeense bevolkingsgroepen in Turkije aan het begin van de twintigste eeuw,

–       gezien het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, waarin het begrip genocide wordt gedefinieerd,

–       gezien zijn resolutie van 18 juni 1987 betreffende een politieke oplossing van het Armeense vraagstuk,

–       gezien zijn resoluties van latere datum die in meer of mindere mate aandringen op een erkenning van de Armeense genocide in 1915,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat deze resoluties de Turkse regering er nog niet toe hebben gebracht de genocide te erkennen;

B.     overwegende dat een eeuw na de feiten het tijd is om tot verzoening te komen;

1.      verzoekt de Turkse regering om de genocide die de laatste regering van het Ottomaanse Rijk in 1915 heeft gepleegd op de in Turkije levende Armeniërs officieel te erkennen;

2.      verzoekt de Voorzitter van het Parlement deze resolutie te doen toekomen aan de Turkse regering, de Armeense regering, de Commissie, de Raad en de voorzitters van de parlementen van de Republiek Turkije en de Republiek Armenië.