Návrh uznesenia - B8-0096/2015Návrh uznesenia
B8-0096/2015

NÁVRH UZNESENIA o priznaní Turecka v súvislosti s genocídou Arménov žijúcich v Turecku v roku 1915

29.1.2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8‑0096/2015

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o priznaní Turecka v súvislosti s genocídou Arménov žijúcich v Turecku v roku 1915

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

–.      so zreteľom na nespočetné štúdie a historické dôkazy týkajúce sa situácie skupín arménskeho obyvateľstva v Turecku na začiatku 20. storočia,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia, v ktorom sa vymedzuje pojem genocídy,

–.      so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 1987 o politickom riešení arménskej otázky,

–.      so zreteľom na neskoršie uznesenia Európskeho parlamentu, v ktorých sa viac alebo menej naliehavo žiada priznanie arménskej genocídy z roku 1915,

A.     keďže tieto uznesenia zatiaľ tureckú vládu k priznaniu tejto genocídy nepohli;

B.     keďže storočie po tejto udalosti nastal čas dospieť k zmiereniu;

1.      žiada tureckú vládu, aby priznala genocídu, ktorej sa dopustila posledná vláda Osmanskej ríše v roku 1915 na Arménoch žijúcich v Turecku;

2.      žiada predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie tureckej vláde, arménskej vláde, Komisii, Rade a predsedom parlamentov Tureckej republiky a Arménskej republiky.