Förslag till resolution - B8-0096/2015Förslag till resolution
B8-0096/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Turkiets erkännande av folkmordet på armenierna i Turkiet 1915

29.1.2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen
Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski
Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger,

Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8-0096/2015

Förslag till Europaparlamentets resolution om Turkiets erkännande av folkmordet på armenierna i Turkiet 1915

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen,

–       med beaktande av otaliga undersökningar och historiska bevis för situationen för de armeniska befolkningsgrupperna i Turkiet i början av 1900-talet,

–       med beaktande av konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide), där begreppet folkmord definieras,

–       med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 18 juni 1987 om en politisk lösning på den armeniska frågan,

–       med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av senare datum, som i högre eller lägre grad krävt ett erkännande av folkmordet på armenierna 1915, och av följande skäl:

A.     Dessa resolutioner har hittills inte förmått Turkiets regering att erkänna folkmordet.

B.     Ett århundrade efter händelserna är det tid för försoning.

1.      Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering att officiellt erkänna det folkmord som det ottomanska rikets sista regering begick på armenierna i Turkiet 1915.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Turkiets regering, Armeniens regering, kommissionen, rådet och talmännen i Republiken Turkiets och Republiken Armeniens parlament.