Процедура : 2014/2997(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0098/2015

Внесени текстове :

B8-0098/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0031

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 152kWORD 78k
4.2.2015
PE547.522v01-00
 
B8-0098/2015

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP))


Биргит Зипел, Таня Файон, Ана Гомеш от името на групата S&D
София ин 'т Велд, Хавиер Нарт от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Марина Албиол Гусман, Юнус Омаржи, София Сакорафа, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш от името на групата GUE/NGL
Лаура Ферара, Иняцио Корао, Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роландас Паксас, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD
Ева Жоли, Юдит Саргентини от името на групата Verts/ALE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP))  
B8‑0098/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално членове 2, 3, 4, 6, 7 и 21 от него,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално членове 1, 2, 3, 4, 18 и 19 от нея,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

–       като взе предвид съответните инструменти на ООН за правата на човека, по-специално Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание от 10 декември 1984 г. и съответните протоколи към нея, както и Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване от 20 декември 2006 г.,

–       като взе предвид решенията на Европейския съд по правата на човека по делата ал Нашири (al Nashiri) срещу Полша, Абу Зубейда (Abu Zubaydah) срещу Литва, Хюсейн (Husayn) (Абу Зубейда) срещу Полша, ел Масри (el-Masri) срещу бивша югославска република Македония, (Наср) Nasr и Гхали (Ghali) срещу Италия и ал Нашири (al-Nashiri) срещу Румъния,

–       като взе предвид решението на италианския съд, с което задочно са признати за виновни и осъдени на затвор 22-ма агенти на ЦРУ, един пилот от военновъздушните сили на САЩ и двама италиански агенти за тяхната роля при отвличането през 2003 г. на имама на Милано Абу Омар,

–       като взе предвид резолюцията си от 6 юли 2006 г. относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници, приета въз основа на междинните наблюдения на Временната комисия(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2007 г. относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници(2),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на Европейския парламент по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници(3),

–       като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ(4),

 

–       като взе предвид проучването на комитета на Сената на САЩ по разузнаването (SSCI) относно програмата за задържане и разпити на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и използването в нейните рамки на различни форми на изтезания на задържани лица между 2011 и 2006 г.,

 

–       като взе предвид своите резолюции относно Гуантанамо, последната от които е тази от 23 май 2013 г. относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници(5),

–       като взе предвид заключенията на Съвета относно основните права и принципите на правовата държава и относно доклада на Комисията за 2013 г. относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз (Люксембург, 5 и 6 юни 2014 г.),

–       като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно положението на основните права в Европейския съюз (2012 г.)(6),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 19 март 2014 г., озаглавено "Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава" (COM(2014)0158),

–       като взе предвид доклада на Комисията „Доклад на ЕС за борба с корупцията" от 3 февруари 2014 г. (COM(2014)0038),

–       като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи(7),

–       като взе предвид Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че зачитането на основните права и принципите на правовата държава е основен елемент за успешни антитерористични политики;

Б.     като има предвид, че Парламентът многократно е осъждал програмата на ЦРУ за тайно задържане и извънредни предавания, която доведе до множество нарушения на правата на човека, включително чрез използването на изтезания и друго нечовешко или унизително отношение, отвличания, тайно задържане, задържане без съдебен процес, както и нарушения на принципа на забрана за връщане;

В.     като има предвид, че въпреки специфичния им характер, политиките за национална сигурност и борба с тероризма не са освободени от принципа на отчетност и не може да има безнаказаност за нарушенията на международното право и правата на човека;

Г.     като има предвид, че отчетността за извънредните предавания, отвличанията, незаконните тайни задържания и изтезанията е изключително важна за защитата на правата на човека и ефективното им насърчаване в рамките на вътрешните и външните политики на ЕС, както и за гарантирането на легитимни и ефективни политики за сигурност, основани на принципите на правовата държава;

Д.     като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал за цялостно разследване на сътрудничеството на държавите – членки на ЕС, с програмата на ЦРУ за тайно задържане и извънредни предавания;

Е.     като има предвид, че през предишния си мандат Парламентът, в своята резолюция от 10 октомври 2013 г.(8), призова Парламентът през сегашния си мандат да продължи да изпълнява и прилага мандата, предоставен от временната комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници, и следователно да гарантира, че са спазени нейните препоръки, да проучи нови данни, които може да се появят, както и да използва в пълна степен и да развие своите права на провеждане на разследване;

Ж.    като има предвид, че докладът на специалния комитет на Сената на САЩ по разузнаването разкрива нови факти, които подкрепят твърденията, че редица държави – членки на ЕС, техните органи и длъжностни лица, както и служители на техните служби за сигурност и разузнавателни служби, са действали в съучастие с програмата на ЦРУ за тайно задържане и извънредни предавания, понякога чрез корупционни средства, основаващи се на значителни по своя размер суми, предоставяни от страна на ЦРУ в замяна на тяхното сътрудничество;

З.      като има предвид, че докладът на специалния комитет на Сената на САЩ по разузнаването отхвърля твърденията на ЦРУ, че изтезанията са довели до разкриване на информация, която не би могло да бъде събрана посредством традиционни методи на разпит, които не са съпътствани от насилие;

И.     като има предвид, че президентът на САЩ Барак Обама се ангажира със затварянето до м. януари 2010 г. на центъра за задържане Гуантанамо, в което съоръжение са задържани 122 лица без да са им повдигнати официални обвинения пред наказателен съд, като измежду тях 54 лица са били официално определени за освобождаване;

1.      приветства решението на специалния комитет на Сената на САЩ по разузнаването да публикува резюмето на доклада си относно програмата на Централното разузнавателно управление за задържане и разпити; насърчава публикуването на доклада в неговата цялост, без прекомерна и ненужна редакторска намеса;

 

2.      изразява своя ужас и дълбоко осъжда жестоките практики за водене на разпити, които характеризират тези незаконни операции за борба с тероризма; подчертава основното заключение на Сената на САЩ, че жестоките методи, прилагани от ЦРУ, не са успели да доведат до разузнавателни данни, които да предотвратят последващи терористични нападения; припомня, че абсолютно осъжда изтезанията;

3.      счита, че атмосферата на безнаказаност по отношение на програмата на ЦРУ позволи да се продължи с нарушенията на основните права, както пролича впоследствие от програмите за масово наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ и тайните служби на различни държави – членки на ЕС;

4.      призовава САЩ да разследват и потърсят съдебна отговорност за множеството нарушения на правата на човека в резултат на програмите на ЦРУ за предаване и тайно задържане, както и да сътрудничат по всички искания на държави – членки на ЕС, за информация, екстрадиране или ефективни средства за правна защита на жертвите във връзка с програмата на ЦРУ;

5.      подновява своя призив държавите членки да разследват твърденията, че е имало тайни затвори на тяхна територия, където са били задържани лица по програмата на ЦРУ, както и да подложат на съдебно преследване лицата, участвали в тези операции, като се вземат предвид всички излезли наяве нови доказателства;

6.      изразява загриженост във връзка с пречките пред националните парламентарни и съдебни разследвания относно участието на някои държави членки в програмата на ЦРУ, злоупотребата с държавна тайна и неоправданото класифициране на документи, които водят до прекратяване на наказателните производства и до фактическа безнаказаност на извършителите на нарушения на правата на човека;

7.      призовава за приемането на вътрешна стратегия на ЕС относно основните права и приканва Комисията да предложи приемането на тази стратегия и свързания с нея план за действие;

8.      възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, като бъде асоциирана и парламентарната комисия по външни работи, и по-специално подкомисията по правата на човека, да възобнови своето разследване относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ и да докладва в пленарно заседание в рамките на една година, като:

–  проследи препоръките, направени в резолюцията на ЕП от 11 септември 2012 г. относно предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на Европейския парламент по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници(9),

–  улесни и подпомогне съвместимите с правата на човека правна взаимопомощ и съдебно сътрудничество между разследващите органи и сътрудничеството между юристите, участващи в търсенето на отговорност в държавите членки,

–  организира изслушване с участието на национални парламенти и специалисти, за да се направи обзор на всички приключени и продължаващи парламентарни и съдебни разследвания;

–  организира парламентарна проучвателна мисия в държавите – членки на ЕС, където се твърди, че са съществували тайни обекти за задържане на ЦРУ, като в нея участват всички заинтересовани политически групи;

–  събере цялата релевантна информация и доказателства за възможни подкупи или други актове на корупция, свързани с програмата на ЦРУ;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

OВ C 303E, 13.12.2006 г., стр. 833.

(2)

ОВ C 287E, 29.11.2007 г., стр. 309.

(3)

ОВ C 353E, 3.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2013)0418.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2013)0231.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2014)0173.

(7)

Приети текстове, P7_TA(2014)0230.

(8)

Приети текстове, P7_TA(2013)0418.

(9)

ОВ C 353E, 3.12.2013 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност