Postup : 2014/2997(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0098/2015

Předložené texty :

B8-0098/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0031

NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 69k
4.2.2015
PE547.522v01-00
 
B8-0098/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP))


Birgit Sippel, Tanja Fajon, Ana Gomes za skupinu S&D
Sophia in ‘t Veld, Javier Nart za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD
Eva Joly, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP))  
B8‑0098/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na články 2, 3, 4, 6, 7 a 21 této smlouvy,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 1, 2, 3, 4, 18 a 19,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokoly,

–       s ohledem na příslušné nástroje OSN v oblasti lidských práv, zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984 a její příslušné protokoly a na Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením ze dne 20. prosince 2006,

–       s ohledem na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva v případech Al-Náširí v. Polsko, Abú Zubajdá v. Litva, Husajn (Abú Zubajdá) v. Polsko, El-Masrí v. Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Nasr a Ghálí v. Itálie a Al-Náširí v. Rumunsko,

–       s ohledem na rozsudek italského soudu, který odsoudil k trestu odnětí svobody v nepřítomnosti 22 agentů CIA, jednoho pilota Air Force a dva italské agenty kvůli jejich úloze při únosu milánského imáma Abú Omára v roce 2003,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o domnělém využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů, podle průběžného výsledku práce dočasného výboru(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2007 o údajném využívání evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2012 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP(3),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích(4),

–       s ohledem na studii zvláštního výboru senátu USA pro zpravodajství (SSCI) zaměřenou na program agentury CIA pro zadržování a vyslýchání a na skutečnost, že tato agentura v letech 2001 až 2006 používala různé způsoby mučení vězňů,

–       s ohledem na svá usnesení o Guantánamu, z nichž poslední ze dne 23. května 2013 má název Guantánamo – hladovka vězňů(5),

–       s ohledem na závěry Rady ohledně základních práv a právního státu a na zprávu Komise z roku 2013 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie (Lucemburk, 5. a 6. června 2014),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)(6),

–       s ohledem na sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ ze dne 19. března 2014 (COM(2014)0158),

–       s ohledem na zprávu Komise o boji proti korupci v EU ze dne 3. února 2014 (COM(2014)0038),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o programu agentury NSA (USA) pro sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí(7),

–       s ohledem na směrnici 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dodržování základních práv a právního státu je zásadním prvkem protiteroristických politik;

B.     vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně odsoudil program CIA pro tajné zadržování a mimořádné vydávání osob, který vedl k četnému porušování lidských práv, včetně mučení a jiného nelidského nebo ponižujícího zacházení, únosů, tajného zadržování, zadržování bez soudního řízení a porušování zásady nenavracení;

C.     vzhledem k tomu, že i na politiky v oblasti vnitrostátní bezpečnosti a boje proti terorismu se přes jejich specifickou povahu vztahuje zásada odpovědnosti a že není možné, aby k porušování mezinárodního práva a lidských práv docházelo beztrestně;

D.     vzhledem k tomu, že určení odpovědnosti za mimořádné vydávání osob, únosy, nelegální tajné zadržování a mučení je nezbytné, aby bylo možné účinně chránit a podporovat lidská práva ve vnitřních i vnějších politikách EU a zajistit legitimní a účinné bezpečnostní politiky založené na právním státě;

E.     vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval k úplnému vyšetření spolupráce členských států EU s programem CIA pro tajné zadržování a mimořádné vydávání osob;

F.     vzhledem k tomu, že bývalý Parlament ve svém usnesení ze dne 10. října 2013(8) vyzval stávající Parlament, aby i nadále plnil a prováděl mandát poskytnutý dočasným výborem pro domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů, a následně zajistil, aby jeho doporučení byla plněna, aby zkoumal případné nově zjištěné skutečnosti a aby plně využíval a rozvíjel své vyšetřovací pravomoci;

G.     vzhledem k tomu, že zpráva zvláštního výboru Senátu USA pro zpravodajství odhaluje nové skutečnosti, které posilují tvrzení, že se na programu CIA pro tajné zadržování a mimořádné vydávání osob podílela řada členských států EU, jejich orgánů, úředníků a agentů jejich bezpečnostních a zpravodajských služeb, někdy na základě korupce, kdy jim CIA výměnou za jejich spolupráci poskytovala významné finanční prostředky;

H.     vzhledem k tomu, že zpráva zvláštního výboru Senátu USA pro zpravodajství vyvrací tvrzení CIA, že díky mučení byly získány informace, které by nemohly být zjištěny prostřednictvím tradičních a nenásilných vyšetřovacích postupů;

I.      vzhledem k tomu, že se prezident USA Barack Obama zavázal, že do ledna 2010 uzavře věznici v zátoce Guantánamo, v níž je zadržováno 122 osob, aniž by proti nim trestní soud vznesl formální obvinění, včetně 54 osob, u nichž bylo oficiálně rozhodnuto o propuštění;

1.      vítá rozhodnutí zvláštního výboru Senátu USA pro zpravodajství zveřejnit souhrn své zprávy o programu agentury CIA pro zadržování a vyslýchání; zasazuje se o zveřejnění zprávy v plném znění, bez nadměrných a zbytečných redakčních zásahů;

2.      vyjadřuje své zděšení a hluboké odsouzení děsivých metod výslechu, které byly pro tyto nelegální protiteroristické operace charakteristické; zdůrazňuje klíčový závěr Senátu USA, že násilné metody používané CIA nevedly ke získání zpravodajských informací, které by zabránily dalším teroristickým útokům; znovu opakuje, že zcela odsuzuje mučení;

3.      domnívá se, že klima beztrestnosti týkající se programu CIA umožnilo další porušování základních práv, jak to následně dokázaly programy pro masové sledování Národní bezpečnostní agentury USA a tajných služeb různých členských států EU;

4.      vyzývá USA, aby vyšetřily a stíhaly četná porušení lidských práv, k nimž došlo v rámci programů CIA pro vydávání a tajné zadržování osob, a aby spolupracovaly s členskými státy EU, pokud jde o všechny žádosti o informace, vydání nebo opravné prostředky pro oběti v souvislosti s programem CIA;

5.      znovu vyzývá členské státy, aby vyšetřily tvrzení, že na jejich území existovaly tajné věznice, kde byli zadržováni lidé v rámci programu CIA, a aby trestně stíhaly osoby, jež byly do těchto operací zapojeny, a zohlednily přitom všechny nově zjištěné důkazy;

6.      vyjadřuje obavy ohledně překážek, s nimiž se potýkají vnitrostátní parlamentní a soudní šetření zaměřená na zapojení některých členských států do programu CIA, zneužívání státního tajemství a neoprávněnou klasifikaci dokumentů, jež vedou k ukončování trestních stíhání a de facto k beztrestnosti pachatelů, kteří mají porušování lidských práv na svědomí;

7.      vyzývá k přijetí vnitřní strategie EU pro základní práva a žádá Komisi, aby navrhla přijetí takovéto strategie a souvisejícího akčního plánu;

8.      pověřuje svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby spolu s Výborem pro zahraniční věci a zejména s podvýborem pro lidská práva obnovil vyšetřování „údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích“ a aby do roka podal plenárnímu zasedání zprávu založenou na tom, že:

–  naváže na doporučení uvedená v jeho usnesení ze dne 11. září 2012 o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP(9);

–  usnadní a podpoří vzájemnou právní pomoc a soudní spolupráci mezi vyšetřujícími orgány v souladu s lidskými právy a spolupráci mezi právníky zapojenými do práce na přijetí odpovědnosti v členských státech;

–  uspořádá slyšení se zapojením vnitrostátních parlamentů a právníků, aby vyhodnotili všechna minulá i probíhající parlamentní a soudní šetření;

–  uspořádá parlamentní vyšetřovací misi do těch členských států EU, v nichž údajně existovaly tajné věznice CIA, a zapojí do této mise všechny zainteresované politické skupiny;

–  shromáždí všechny relevantní informace a důkazy o možných úplatcích a dalších korupčních krocích spojených s programem CIA;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. C 303E, 13.12.2006, s. 833.

(2)

Úř. věst. C 287E, 29.11.2007, s. 309.

(3)

Úř. věst. C 353E, 3.12.2013, s. 1.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0418.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0231.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0173.

(7)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0230.

(8)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0418.

(9)

Úř. věst. C 353E, 3.12.2013, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí