Procedure : 2014/2997(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0098/2015

Indgivne tekster :

B8-0098/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0031

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 56k
4.2.2015
PE547.522v01-00
 
B8-0022/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))


Birgit Sippel, Tanja Fajon, Ana Gomes for S&D-Gruppen
Sophia in ‘t Veld, Javier Nart for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen
Eva Joly, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP))  
B8‑0022/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2, 3, 4, 6, 7 og 21,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 1, 2, 3, 4, 18 og 19,

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de tilhørende protokoller,

–       der henviser til FN's relevante menneskerettighedsinstrumenter, særlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966, den europæiske konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af 10. december 1984 og de relevante tilhørende protokoller og til Den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding af 20. december 2006,

–       der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme i følgende sager: al-Nashiri mod Polen, Abu Zubaydah mod Litauen, Husayn (Abu Zubaydah) mod Polen, el-Masri mod Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Nasr og Ghali mod Italien samt al-Nashiri mod Rumænien,

–       der henviser til den italienske domstolsafgørelse, der dømte 22 CIA-agenter, én militærpilot og to italienske agenter in absentia til fængselsstraffe over deres rolle i bortførelsen i 2003 af imamen i Milano, Abu Omar,

–       der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger på grundlag af det midlertidige udvalgs interimsbetænkning(1),

–       der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om CIA's påståede brug af europæiske lande i forbindelse med transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger(2),

–       der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-udvalgets betænkning(3),

–       der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2013 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger(4),

–       der henviser til det amerikanske senats efterretningsudvalgs (Senate Select Committee on Intelligence – SSCI) undersøgelse af CIA's tilbageholdelses- og afhøringsprogram og dets anvendelse af forskellige former for tortur på fanger mellem 2001 og 2006,

–       der henviser til sine beslutninger om Guantánamo, hvoraf den seneste er beslutning af 23. maj 2013 om Guantánamo: sultestrejke blandt fangerne(5),

–       der henviser til Rådets konklusioner om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet og om Kommissionens beretning for 2013 om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (Luxembourg, den 5.-6. juni 2014),

–       der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012)(6),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–       der henviser til Kommissionens rapport af 3. februar 2014 om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2014)0038),

–       der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender(7),

–       der henviser til direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at respekten for de grundlæggende rettigheder udgør et element af afgørende betydning i vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker;

B.     der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har fordømt CIA's program med hemmelige tilbageholdelser og ekstraordinære overførsler, der har medført adskillige krænkelser af menneskerettighederne, herunder anvendelse af tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende behandling, bortførelse, hemmelig tilbageholdelse, tilbageholdelse uden rettergang samt overtrædelser af princippet om non-refoulement;

C.     der henviser til, at den nationale sikkerhedspolitik og terrorbekæmpelsespolitikken, på trods af deres særlige karakter, ikke er undtaget fra princippet om ansvarlighed, og at der ikke må være straffrihed for krænkelser af folkeretten og menneskerettighederne;

D.     der henviser til, at ansvarlighed for ekstraordinære overførsler, bortførelser, ulovlige hemmelige tilbageholdelser og tortur er afgørende for at beskytte og fremme menneskerettighederne effektivt i EU's interne og eksterne politikker samt for at sikre lovlige og effektive sikkerhedspolitikker baseret på retsstatsprincippet;

E.     der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til en fuldstændig undersøgelse af EU-medlemsstaters samarbejde med CIA's program med hemmelige tilbageholdelser og ekstraordinære overførsler;

F.     der henviser til, at det tidligere Parlament i sin beslutning af 10. oktober 2013(8) opfordrede det nuværende Parlament til fortsat at opfylde og gennemføre mandatet fra Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger og følgelig sikre, at der følges op på dets henstillinger, undersøge nye elementer, der kan fremkomme, og fuldt ud at anvende og udvikle dets undersøgelsesret;

G.     der henviser til, at rapporten fra det amerikanske senats efterretningsudvalg afslører nye forhold, der styrker påstande om, at en række EU-medlemsstater, deres myndigheder og embedsmænd samt ansatte i deres sikkerheds- og efterretningstjenester var medskyldige i CIA's program med hemmelige tilbageholdelser og ekstraordinære overførsler, nogle gange ved hjælp af korruption baseret på de betydelige beløb, som CIA stillede til rådighed til gengæld for deres samarbejde;

H.     der henviser til, at rapporten fra det amerikanske senats efterretningsudvalg tilbageviser CIA's påstande om, at der gennem tortur blev afdækket oplysninger, som ikke kunne have været indsamlet ved hjælp af traditionelle, ikke-voldelige forhørsteknikker;

I.      der henviser til, at USA's præsident Barack Obama forpligtede sig til senest i januar 2010 at lukke tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo Bay, som er et fængsel, der rummer 122 fanger, som der ikke er blevet rejst formel strafferetlig tiltale mod ved en strafferetlig domstol, herunder 54, som er officielt godkendt til løsladelse;

1.      glæder sig over det amerikanske senats efterretningsudvalgs beslutning om at offentliggøre sammendraget af sin rapport om CIA's tilbageholdelses- og afhøringsprogram; opfordrer til offentliggørelse af rapporten i sin helhed, uden overdrevne og unødvendige overstregninger;

2.      udtrykker sin forfærdelse over og dybe fordømmelse af de grusomme forhørsmetoder, der kendetegnede disse ulovlige terrorbekæmpelsesoperationer; fremhæver det amerikanske Senats grundlæggende konklusion, at de voldelige metoder, der blev anvendt af CIA, ikke medførte efterretninger, der forhindrede yderligere terrorhandlinger; minder om sin absolutte fordømmelse af tortur;

3.      mener, at den fremherskende straffrihed i forbindelse med CIA-programmerne har muliggjort en fortsættelse af krænkelserne af de grundlæggende rettigheder, hvilket blev yderligere tydeliggjort i forbindelse med de masseovervågningsprogrammer, der blev gennemført af det amerikanske nationale sikkerhedsagentur (National Security Agency) og efterretningstjenesterne i forskellige EU-medlemsstater;

4.      opfordrer USA til at efterforske og retsforfølge de mange krænkelser af menneskerettighederne som følge af CIA-programmet for overførsler og hemmelige tilbageholdelser og til at samarbejde med alle anmodninger fra EU-medlemsstater om oplysninger, udlevering eller effektive retsmidler for ofre i forbindelse med CIA-programmet;

5.      gentager sin opfordring til medlemsstaterne til at undersøge påstandene om, at der var hemmelige fængsler på deres territorium, hvor folk blev tilbageholdt som led i CIA-programmet, og til at retsforfølge de involverede i disse operationer under hensyntagen til alle de nye beviser, der er kommet for dagens lys;

6.      udtrykker bekymring over de hindringer, som de nationale parlamentariske og retlige undersøgelser af visse medlemsstaters involvering i CIA-programmet har været udsat for, over misbrug af påberåbelse af statshemmeligheder og uberettiget klassificering af dokumenter, som har medført, at straffesager er bragt til ophør, hvilket de facto betyder straffrihed for gerningsmændene bag menneskerettighedskrænkelser;

7.      opfordrer til vedtagelse af en intern EU-strategi for grundlæggende rettigheder og opfordrer Kommissionen til at foreslå vedtagelse af en sådan strategi og en relateret handlingsplan;

8.      pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i samarbejde med Udenrigsudvalget, og navnlig dets Underudvalg om Menneskerettigheder, at genoptage sin undersøgelse om "CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger" og til at rapportere til plenarforsamlingen inden for et år ved at:

–  følge op på henstillingerne i Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-udvalgets betænkning(9)

–  fremme og støtte gensidig retlig bistand og juridisk samarbejde, der er baseret på respekt for menneskerettighederne, mellem undersøgelsesorganer og samarbejdet mellem jurister, der er involveret i det ansvarliggørende arbejde i medlemsstaterne

–  tilrettelægge en høring med de nationale parlamenter og retshåndhævende myndigheder for at gøre status over alle tidligere og igangværende parlamentariske og retlige undersøgelser

–  organisere en parlamentarisk informationsrejse, som inddrager alle berørte politiske grupper, til de EU-medlemsstater, hvor CIA's hemmelige fængsler angiveligt eksisterede

–  indsamle alle relevante oplysninger og dokumentation om eventuel bestikkelse eller andre former for korruption i forbindelse med CIA-programmet;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 303 E af 13.12.2006, s. 833.

(2)

EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 309.

(3)

EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 1.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0418.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0231.

(6)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0173.

(7)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0230.

(8)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0418.

(9)

EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik