Menettely : 2014/2997(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0098/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0098/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0031

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 60k
4.2.2015
PE547.522v01-00
 
B8-0098/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta (2014/2997(RSP))


Birgit Sippel, Tanja Fajon, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta
Sophia in ‘t Veld, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta
Eva Joly, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta (2014/2997(RSP))  
B8‑0098/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 2, 3, 4, 6, 7 ja 21 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 4, 18 ja 19 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

–       ottaa huomioon asiaankuuluvat YK:n ihmisoikeusvälineet, kuten 16. joulukuuta 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, 10. joulukuuta 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvät pöytäkirjat ja 20. joulukuuta 2006 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta,

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot asioissa al-Nashiri vastaan Puola, Abu Zubaydah vastaan Liettua, Husayn (Abu Zubaydah) vastaan Puola, El-Masri vastaan entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Nasr ja Ghali vastaan Italia ja al-Nashiri vastaan Romania,

–       ottaa huomioon Italian oikeusistuimen tuomion, jossa 22 CIA:n agenttia, yksi Air Francen lentäjä ja kaksi italialaista agenttia tuomittiin poissaolevina vankilaan johtuen heidän osallisuudestaan Milanon imaamin Abu Omarin sieppaukseen vuonna 2003,

–       ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen – väliaikaisen valiokunnan väliaikainen mietintö(1),

–       ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen(2),

–       ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen: väliaikaisen valiokunnan seurantakertomus(3),

–       ottaa huomioon 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen(4),

–       ottaa huomioon Yhdysvaltojen senaatin tiedustelutoimintaa käsittelevän valiokunnan tutkimuksen keskustiedustelupalvelun (CIA) pidätys- ja kuulusteluohjelmasta ja CIA:n käyttämistä erilaisista kidutusmuodoista vuosien 2001–2006 välisenä aikana,

–       ottaa huomioon Guantánamosta antamansa päätöslauselmat, joista uusin on Guantánamosta ja vankien nälkälakosta 23. toukokuuta 2013 annettu päätöslauselma(5),

–       ottaa huomioon neuvoston päätelmät perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamista koskevasta komission kertomuksesta vuodelta 2013 (Luxemburg, 5.–6. kesäkuuta 2014),

–       ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012)(6),

–       ottaa huomioon 19. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon uudesta EU:n toimintakehyksestä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014)0158),

–       ottaa huomioon 3. helmikuuta 2014 annetun komission tiedonannon EU:n korruptiontorjuntakertomuksesta (COM(2014)0038),

–       ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa(7),

–       ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 annetun direktiivin 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että perusoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen on keskeinen tekijä terrorisminvastaisen toiminnan onnistumisessa;

B.     ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti tuominnut CIA:n salaisia pidätyksiä ja poikkeuksellisia luovutuksia koskevan ohjelman, joka johti lukuisiin ihmisoikeusrikkomuksiin, joihin liittyi kidutusta ja muuta epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua, kaappauksia, salaisia pidätyksiä, vangitsemisia ilman oikeudenkäyntiä sekä palautuskiellon periaatteen rikkomuksia;

C.     katsoo, että erityisluonteestaan huolimatta kansallisia turvallisuustoimia ja terrorismin vastaisia toimia ei saa vapauttaa vastuuvelvollisuuden periaatteen noudattamisesta ja kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkomuksia ei saa jättää rankaisematta;

D.     katsoo, että vastuumenettelyt ovat välttämättömiä poikkeuksellisissa luovutuksissa, kaappauksissa, salaisissa pidätyksissä ja kidutuksissa, jotta voidaan suojella ja edistää tehokkaasti ihmisoikeuksia EU:n sisä- ja ulkopolitiikassa sekä varmistaa oikeusvaltion periaatteeseen perustuvat legitiimit ja tehokkaat turvallisuuspoliittiset toimet;

E.     ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti vaatinut toteuttamaan täysimääräisiä tutkimuksia EU:n jäsenvaltioiden yhteistyöstä CIA:n salaisia pidätyksiä ja poikkeuksellisia luovutuksia koskevan ohjelman kanssa;

F.     ottaa huomioon, että edellinen parlamentti kehotti 10. lokakuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa(8) nykyistä parlamenttia jatkamaan Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen valiokunnan työtä ja toimimaan sen valtuuksien mukaisesti ja siten varmistamaan sen antamien suositusten seuranta, tarkastelemaan mahdollisia uusia esiintulevia asioita ja hyödyntämään täysimääräisesti sen tutkintaoikeuksia ja kehittämään niitä;

G.     ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen senaatin tiedustelutoimintaa käsittelevän valiokunnan raportti paljastaa uusia tosiasioita, jotka vahvistavat väitteitä, joiden mukaan jotkut EU:n jäsenvaltiot, niiden viranomaiset ja virkamiehet sekä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen agentit olivat osallisina CIA:n salaisia pidätyksiä ja poikkeuksellisia luovutuksia koskevassa ohjelmassa toisinaan korruption eli huomattavien rahasummien pohjalta, joita CIA maksoi heidän yhteistyöstään;

H.     ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen senaatin tiedustelutoimintaa käsittelevä valiokunta kumoaa CIA:n väitteet siitä, että kidutuksen avulla paljastui tietoja, joita ei olisi voitu saada perinteisen, väkivallattoman kuulustelutekniikan avulla;

I.      ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama sitoutui sulkemaan tammikuuhun 2010 mennessä Guantánamo Bayn vankileirin, jossa on 122 ilman rikostuomioistuimen langettamia virallisia syytteitä vangittua, joista 54 on määrätty vapautettaviksi;

1.      pitää ilahduttavana senaatin tiedustelutoimintaa käsittelevän valiokunnan päätöstä julkaista yhteenveto Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun pidätys- ja kuulusteluohjelmaa koskevasta tutkimuksestaan; tukee tutkimuksen julkaisemista kokonaisuudessaan ilman liiallista ja tarpeetonta editointia;

2.      on järkyttynyt ja tuomitsee ehdottomasti julmat kuulustelukäytännöt, jotka ovat ominaisia näille laittomille terrorismintorjuntaoperaatioille; korostaa Yhdysvaltojen senaatin näkemystä siitä, että CIA:n soveltamien väkivaltaisten menetelmien avulla ei saatu aikaan tiedustelutoimintaa, joka olisi estänyt tulevat terroristihyökkäykset; toistaa ehdottomasti tuomitsevansa kidutuksen;

3.      katsoo, että CIA:n ohjelmaa koskeva rankaisematta jättämisen ilmapiiri on mahdollistanut perusoikeusrikkomusten jatkumisen, kuten Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuspalvelun ja EU:n eri jäsenvaltioiden salaisten palvelujen laajamittaiset valvontaohjelmat ovat paljastaneet;

4.      kehottaa Yhdysvaltoja tutkimaan luovutukseen ja salaiseen pidätykseen liittyvästä CIA:n ohjelmasta aiheutuneita lukuisia ihmisoikeusrikkomuksia ja nostamaan niistä syytteitä sekä tekemään yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden kanssa vastaten kaikkiin pyyntöihin, jotka koskevat CIA:n ohjelmaan liittyvien tietojen saantia, vankien luovuttamista tai uhreille maksettavia todellisia korvauksia;

5.      toistaa kehotuksensa jäsenvaltioille tutkia väitteitä, joiden mukaan heidän alueellaan oli salaisia vankiloita, joissa ihmisiä säilytettiin CIA:n ohjelman perusteella, ja asettamaan syytteeseen kyseisissä operaatioissa mukana olleet ottaen huomioon kaikki uudet esiintulleet todisteet;

6.      on huolissaan esteistä, joita on ilmennyt joidenkin jäsenvaltioiden osallistumista CIA:n ohjelmaan koskevien kansallisten parlamentaaristen ja oikeudellisten tutkimusten aikana, sekä valtiosalaisuuden väärinkäytöstä ja siitä, että rikosmenettelyjä on päätetty johtuen niitä koskevien asiakirjojen aiheettomasta turvallisuusluokittelusta, mikä on johtanut ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden tosiasialliseen rankaisematta jättämiseen;

7.      vaatii hyväksymään perusoikeuksia koskevan EU:n sisäisen strategian ja kehottaa komissiota ehdottamaan tällaisen strategian ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman hyväksymistä;

8.      kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa yhdessä ulkoasiainvaliokunnan ja erityisesti sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa jatkamaan sen Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen koskevaa tutkimusta ja raportoimaan täysistunnolle vuoden kuluessa sekä

–  seuraamaan 11. syyskuuta 2012 antamaansa päätöslauselmaan aiheesta ”Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen: väliaikaisen valiokunnan seurantakertomus” sisältyvien suositusten toteutusta(9)

–  edistämään ja tukemaan ihmisoikeuksia kunnioittavaa keskinäisen oikeusavun yhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä tutkintaviranomaisten välillä sekä yhteistyötä jäsenvaltioissa vastuukysymyksiä käsittelevien asianajajien välillä

–  järjestämään kuulemisen, jossa ovat mukana kansalliset parlamentit ja asianajajat, jotta voidaan arvioida kaikki aikaisemmat ja käynnissä oleva parlamentaaristen elinten ja oikeudellisten elinten tutkimukset

–  järjestämään kaikkien asiasta kiinnostuneiden poliittisten ryhmien tiedonhankintamatkan EU:n jäsenvaltioihin, joissa salaisia pidätyskeskuksia on väitetty olleen

–  keräämään kaikki asiaankuuluvat tiedot ja todisteet mahdollisista lahjuksista tai muista korruptiotoimista, jotka liittyvät CIA:n ohjelmaan;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL C 303E, 13.12.2006, s. 833.

(2)

EUVL 287E, 29.11.2007, s. 309.

(3)

EUVL C 353E, 3.12.2013, s. 1.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0418.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0231.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0173.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0230.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0418.

(9)

EUVL C 353E, 3.12.2013, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö