Förslag till resolution - B8-0098/2015Förslag till resolution
B8-0098/2015

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr

  4.2.2015 - (2014/2997(RSP))

  till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Birgit Sippel, Tanja Fajon, Ana Gomes för S&D-gruppen
  Sophia in ‘t Veld, Javier Nart för ALDE-gruppen
  Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
  Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen
  Eva Joly, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen


  Förfarande : 2014/2997(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0098/2015
  Ingivna texter :
  B8-0098/2015
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0098/2015

  Europaparlamentets resolution om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr

  (2014/2997(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 2, 3, 4, 6, 7 och 21,

  –       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 2, 3, 4, 18 och 19,

  –       med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt protokollen till denna,

  –       med beaktande av FN:s relevanta instrument för mänskliga rättigheter, särskilt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av den 10 december 1984 och de relevanta protokollen till denna samt den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden av den 20 december 2006,

  –       med beaktande av domarna i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheter i målen al-Nashiri mot Polen, Abu Zubaydah mot Litauen, Husayn (Abu Zubaydah) mot Polen, El-Masri mot f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nasr och Ghali mot Italien, och al-Nashiri mot Rumänien,

  –       med beaktande av det italienska domstolsavgörande som förklarade 22 CIA-agenter, en Air Force-pilot och två italienska agenter skyldiga i deras frånvaro och dömde dem till fängelsestraff för deras roller i kidnappningen 2003 av Abu Omar, imam i Milano,

  –       med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar – det tillfälliga utskottets halvtidsöversyn[1],

  –       med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2007 om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar[2],

  –       med beaktande av sin resolution av den 11 september 2012 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande[3],

  –       med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder[4],

  –       med beaktande av studien från senatens särskilda utskott avseende underrättelsetjänster (Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)) om CIA:s program för frihetsberövanden och förhör, och dess användning av olika former av tortyr mot fängslade mellan 2001 och 2006,

  –       med beaktande av sina resolutioner om Guantánamo, varav den mest aktuella är av den 23 maj 2013 om hungerstrejk bland fångarna i Guantánamo[5],

  –       med beaktande av rådets slutsatser om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen och om kommissionens rapport från 2013 om tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Luxemburg den 5–6 juni 2014),

  –       med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012)[6],

  –       med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 mars ”En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen” (COM(2014)0158),

  –       med beaktande av EU:s rapport om insatserna mot korruption från kommissionen av den 3 februari 2014 (COM(2014)0038),

  –       med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt deras inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor[7],

  –       med beaktande av direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Respekt för grundläggande rättigheter och rättssäkerhet är avgörande för att en terroristbekämpningspolitik ska bli framgångsrik.

  B.     Parlamentet har vid upprepade tillfällen fördömt CIA:s program för hemliga interneringar och extraordinära överlämnanden, vilket har lett till många människorättskränkningar, inbegripet användning av tortyr och annan omänsklig och förnedrande behandling, bortföranden, hemliga interneringar, interneringar utan rättegång och överträdelser av principen om ”non-refoulement”.

  C.     Trots sin särskilda natur är nationell säkerhetspolitik och terroristbekämpning inte undantagna ansvarighetsprincipen, och det kan inte få förekomma någon straffrihet för kränkningar av folkrätt och mänskliga rättigheter.

  D.     Ansvarsutkrävande för extraordinära överlämnanden, bortföranden, illegala hemliga interneringar och tortyr är avgörande för att man effektivt ska kunna försvara och främja mänskliga rättigheter i EU:s inrikes- och utrikespolitik och säkerställa en legitim och verkningsfull säkerhetspolitik som grundas på rättsstatsprincipen.

  E.     Parlamentet har vid upprepade tillfällen efterlyst en fullständig undersökning av EU‑medlemsstaternas medverkan i CIA:s program för hemliga interneringar och extraordinära överlämnanden.

  F.     Det tidigare parlamentet efterlyste, i sin resolution av den 10 oktober 2013[8], att det nuvarande parlamentet skulle fortsätta att uppfylla och genomföra det mandat som det fått av det tillfälliga utskottet om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar, och därmed även se till att utskottets rekommendationer följs upp, att undersöka nya frågor som kan uppstå och fullt ut utnyttja och utveckla sin undersökningsrätt.

  G.     Rapporten från den amerikanska senatens särskilda utskott avseende underrättelsetjänster (SSCI) avslöjar nya fakta som stärker påståendena om att ett antal EU-medlemsstater, deras myndigheter, tjänsteman och medarbetare från deras säkerhets- och underrättelsetjänster var delaktiga i CIA:s program för hemliga interneringar och extraordinära överlämnanden, ibland på korrupta sätt genom betydande penningsummor som CIA erbjöd i utbyte för deras samarbete.

  H.     SSCI-rapporten avvisar CIA:s påståenden att tortyr skulle ha utverkat information som inte kunde ha samlats in genom traditionella förhörstekniker utan våld.

  I.      USA:s president Barack Obama åtog sig att stänga fånglägret i Guantánamobukten före januari 2010, en anläggning där 122 personer hålls fångna utan att något formellt åtal väckts mot dem i en brottsmålsdomstol, däribland 54 personer som officiellt har fått klartecken för att lämna fånglägret.

  1.      Europaparlamentet välkomnar beslutet i SSCI-utskottet om att offentliggöra sammanfattningen av dess rapport om CIA:s program för interneringar och förhör. Parlamentet efterlyser ett offentliggörande av den fullständiga rapporten, utan överdrivna och onödiga redigeringar.

  2.      Europaparlamentet uttrycker sin avsky över och fördömer kraftfullt de fasansfulla förhörsmetoder som har präglat dessa olagliga terroristbekämpningsåtgärder. Parlamentet betonar den amerikanska senatens grundläggande slutsats att de våldsamma metoder som CIA tillämpade inte fick fram underrättelser som hindrade ytterligare terroristattacker. Parlamentet påminner om sitt absoluta fördömande av tortyr.

  3.      Europaparlamentet anser att den straffrihetskultur som omgärdar CIA-programmet har gjort att kränkningar av grundläggande rättigheter har kunnat fortgå, vilket även avslöjades genom massövervakningsprogrammen under ledning av den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA och olika EU-medlemsstaters säkerhetstjänster.

  4.      Europaparlamentet uppmanar USA att undersöka och väcka åtal mot de många människorättskränkningarna till följd av CIA:s program för överlämnanden och hemliga interneringar och att alltid tillmötesgå EU-medlemsstaters begäran om information, utlämningar eller effektiva rättsmedel för offer i samband med CIA-programmen.

  5.      Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att undersöka påståendena om att det fanns hemliga fängelser på deras territorier där personer hölls fångna inom ramen för CIA-program och att väcka åtal mot dem som var inblandade i denna verksamhet, med beaktande av alla nya bevis som kommit i dagen.

  6.      Europaparlamentet uttrycker oro över hindren för nationella parlamentariska och rättsliga undersökningar om medlemsstaternas inblandning i CIA-programmen, missbruk av statshemligheter och omotiverad hemligstämpling av dokument som lett till att straffrättsliga förfaranden avbrutits och att de som gjort sig skyldiga till människorättskränkningar i praktiken gått straffria.

  7.      Europaparlamentet begär att en intern EU-strategi för grundläggande rättigheter ska antas och uppmanar kommissionen att föreslå att en sådan strategi och en därmed förknippad handlingsplan ska antas.

  8.      Europaparlamentet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i samarbete med utskottet för utrikesfrågor, och i synnerhet dess underskott för mänskliga rättigheter, att återuppta sin undersökning av ”CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder” och att rapportera till plenarförsamlingen inom ett år, genom följande:

  –  En uppföljning av rekommendationerna i resolutionen av den 11 september 2012 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande[9],

  –  Främjande av och stöd till ömsesidigt rättsligt bistånd i människorättsärenden samt rättsligt samarbete mellan undersökningsmyndigheter samt samarbete mellan jurister involverade i det ansvarsutkrävande arbetet i medlemsstaterna,

  –  Anordnande av en utfrågning med nationella parlament och sakkunniga för att få grepp om alla tidigare och pågående parlamentariska och rättsliga utredningar.

  –  Anordnande av en parlamentarisk informationsresa med alla intresserade politiska grupper till de EU-medlemsstater där CIA:s hemliga interneringsplatser påstås ha funnits.

  –  Insamlande av alla relevanta upplysningar och bevis för möjliga mutor och annan korruption i samband med CIA-programmen.

  9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.