Postup : 2015/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0099/2015

Předložené texty :

B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0033

NÁVRH USNESENÍ
PDF 138kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.523v01-00
 
B8-0099/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))


Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE
Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti, Miroslav Poche za skupinu S&D
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (2015/2526(RSP))  
B8‑0099/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti(1),

–      s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2008 o druhém fóru o dozoru nad internetem(3),

–       s ohledem na Deklaraci zásad a Akční plán, které byly přijaty na světovém summitu o informační společnosti (WSIS) dne 12. prosince 2003 v Ženevě,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. července 2004 nazvané „Směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti: Přeměna ženevských zásad v činy“ (COM(2004)0480),

–       s ohledem na tuniský závazek a agendu pro informační společnost, které byly přijaty v Tunisu dne 18. listopadu 2005,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. dubna 2006 nazvané „Směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti: Navázání na tuniskou fázi Světové vrcholné schůzky o informační společnosti (WSIS)“ (COM(2006)0181),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o řízení internetu: další kroky(4),

–       s ohledem na prohlášení ze zasedání NETmundial složeného z mnoha zúčastněných stran, jež bylo prezentováno dne 24. dubna 2014,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Politika v oblasti internetu a jeho správa – Úloha Evropy při formování budoucnosti internetové správy“ (COM(2014)0072),

–       s ohledem na společné prohlášení delegace EU na Fóru pro správu internetu konaném ve dnech 2.–5. září 2014 v Istanbulu,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že účelem Fóra pro správu internetu (IGF) je vykonávat mandát ze světového summitu o informační společnosti, co se týká svolávání fór pro demokratický a transparentní politický dialog, jehož se účastní mnoho zainteresovaných stran;

B.     vzhledem k tomu, že hlavním úkolem a rolí IGF je vést diskuse zaměřené na budoucí vývoj o široké škále otázek týkajících se správy internetu a případně vydávat doporučení mezinárodnímu společenství;

C.     vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN se dne 20. prosince 2010 rozhodlo prodloužit mandát IGF o dalších pět let;

D.     vzhledem k tomu, že v roce 2015 proběhne na Valném shromáždění OSN diskuse a bude přijato rozhodnutí o dalším prodloužení mandátu IGF;

E.     vzhledem k tomu, že Parlament vyslal v roce 2005 na světový summit o informační společnosti delegaci ad hoc a od té doby vždy vysílá delegaci na každoroční schůzi IGF;

F.     vzhledem k tomu, že delegace ad hoc, které byly Parlamentem vyslány, hrály ve spolupráci s Komisí ústřední roli, pokud jde o podporu evropských hodnot a výměnu informací s organizacemi občanské společnosti a zástupci parlamentů jednotlivých zemí přítomných na těchto akcích;

G.     vzhledem k tomu, že internet představuje páteř jednotného digitálního trhu a podporuje mj. inovace, růst, obchodování, demokracii, kulturní rozmanitost a lidská práva;

H.     vzhledem k tomu, že podle předpovědí dosáhne růst spojený s internetovou ekonomikou v EU téměř 11 % a příspěvek k HDP podle očekávání vzroste z 3,8 % v roce 2010 na 5,7 % v roce 2016;

I.      vzhledem k tomu, že v prostředí otevřeného internetu by všechna práva a svobody, kterých lidé požívají offline, měla platit také online;

J.      vzhledem k tomu, že v březnu 2014 oznámil Národní úřad pro telekomunikace a informace (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) při americkém ministerstvu obchodu svůj záměr přesunout funkce spojené s dohledem nad internetem, jež v současnosti vykonává IANA (Internet Assigned Numbers Authority – Úřad pro přidělování internetových čísel), na globální společenství mnoha zúčastněných stran předtím, než v září 2015 vyprší stávající smlouva mezi NTIA a Internetovým sdružením pro přidělování jmen a čísel (ICANN); vzhledem k tomu, že je třeba včas nalézt vyvážené řešení pro tento přenos funkcí a výsledkem by měl být systém, který nelze ovládnout a manipulovat, čímž se i nadále zajistí stabilní internet;

K.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byl na celosvětové schůzi mnoha zúčastněných stran NETmundial o budoucnosti správy internetu vypracován soubor zásad pro správu internetu a plán budoucího vývoje internetového ekosystému, s nimiž prakticky všechny zúčastněné strany souhlasily;

L.     vzhledem k tomu, že hlavními prioritami Evropské unie na devátém IGF, které se konalo v září 2014 a jehož jednotícím tématem bylo „Propojení kontinentů pro lepší správu internetu s účastí mnoha zainteresovaných stran“, jsou: širší přístup k internetu na celém světě, zachování internetu jako celosvětového, otevřeného a společného zdroje, nediskriminační přístup ke znalostem, větší odpovědnost a transparentnost v rámci modelu správy internetu, jíž se účastní mnoho zainteresovaných stran, odmítnutí představy internetu kontrolovaného státem, uznání toho, že o našich základních svobodách a lidských právech nelze smlouvat a musí být chráněna i na internetu;

M.    vzhledem k tomu, že v únoru 2014 přijala Komise sdělení o politice v oblasti internetu a jeho správě;

N.     vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2014 schválili ministři zemí EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku závěry Rady, které kladou důraz na nutnost koordinovaného evropského postoje ohledně správy internetu;

1.      domnívá se, že ačkoliv IGF nepřijme žádné formální závěry, je odpovědností Evropské unie, aby podpořila tento proces a zvýšila dopad názorových výměn, které zazněly v politických diskusích, neboť poskytuje pozitivní a konkrétní kontext vytváření budoucnosti internetu na základě přístupu zapojujícího mnoho zúčastněných stran;

2.      zdůrazňuje, že Parlament by se měl i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, a to významně zastoupenou delegací, aby – spolu s členskými státy a Komisí – účinně přispíval k formulování uceleného a komplexního postoje EU; uznává význam prohloubení spolupráce s Komisí;

3.      zdůrazňuje nutnost zlepšit přístup k internetu všude ve světě a zdůrazňuje, že IGF by měl být i nadále co nejvíce inkluzivní;

4.      zdůrazňuje, že se lze již poučit z plodných výměn názorů, které se dosud konaly v souvislosti s fóry IGF, a že je možné je uplatnit v praxi, zejména pokud jde o regulační aspekty elektronické komunikace a otázky bezpečnosti údajů a ochrany soukromí; zdůrazňuje, že je třeba zajistit otevřený a nezávislý internet jako celosvětový společný zdroj a také nediskriminační přístup ke znalostem v budoucnosti na základě iniciativ a potřeb zúčastněných stran a rovněž svobodu projevu;

5.      zdůrazňuje, že je naprosto zásadní pokračovat v úsilí o zajištění právní ochrany neutrality sítě, což je nezbytná podmínka pro zachování svobody informací a projevu, zvýšení růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím rozvoje inovací a podnikatelských příležitostí souvisejících s internetem a pro podporu a zachování kulturní a jazykové rozmanitosti optimálním způsobem pro všechny;

6.      zdůrazňuje, že pevně stojí za modelem správy internetu, do něhož je zapojeno mnoho zúčastněných stran; vyzývá Komisi, členské státy a všechny relevantní zúčastněné strany, aby dále posílily udržitelnost tohoto modelu tím, že zúčastněné subjekty a procesy na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni budou inkluzivnější, transparentnější a odpovědnější;

7.      zdůrazňuje, že o základních svobodách a lidských právech nelze smlouvat a musí být chráněny na internetu i mimo něj; vyjadřuje politování nad tím, že některé státy se z údajných bezpečnostních důvodů snaží omezit propojení svých občanů se světem pomocí cenzury a jiných omezení; důrazně odmítá myšlenku státem kontrolovaného internetu a hromadného sledování internetu;

8.      zdůrazňuje ekonomický a společenský význam internetových práv na ochranu soukromí a kontroly uživatelů nad svými osobními údaji; domnívá se, že takováto práva mají zásadní význam pro demokratičnost internetu a pro rovné podmínky podnikání na internetu;

9.      zdůrazňuje, že je nutno dokončit internacionalizaci základních funkcí a organizací internetu; vítá závazek vlády USA z března 2014 ohledně globalizace funkcí IANA; zdůrazňuje význam plné odpovědnosti a transparentnosti ICANN;

10.    zdůrazňuje, že existuje pevná lhůta pro dokončení jednání o nové správě internetu, která bude dlouhodobým řešením stability a bezpečnosti internetu, jelikož v září 2015 vyprší stávající dohoda mezi ICANN a vládou USA ohledně dohledu nad funkcí IANA;

11.    vyzývá dotčené orgány a instituce EU, aby zvýšily své snahy o podporu uzavření této nové včasné dohody o modelu pro novou správu internetu, který zahrnuje mnoho zúčastněných stran;

12.    vyzývá dotčené orgány a instituce EU, aby IGF vnímaly jako vysokou prioritu a nadále finančně podporovaly sekretariát IGF; vítá iniciativy zaměřené na získávání dodatečných finančních prostředků, jako je „Friends of the IGF Fund“ (Fond přátel IGF) nadace Tides Foundation a „IGF Support Association“ (Sdružení na podporu IGF);

13.    vyzývá Valné shromáždění OSN, aby prodloužilo mandát IGF, posílilo jeho zdroje a zachovalo model správy internetu, který zahrnuje mnoho zúčastněných stran;

14.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 133 E, 8.6.2006, s. 140.

(2)

Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 133.

(3)

Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 80.

(4)

Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Právní upozornění - Ochrana soukromí