Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0099/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0099/2015

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo

  4.2.2015 - (2015/2526(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu
  Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti, Miroslav Poche S&D frakcijos vardu
  Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0099/2015


  Procedūra : 2015/2526(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0099/2015
  Pateikti tekstai :
  B8-0099/2015
  Priimti tekstai :

  B8‑0099/2015

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo

  (2015/2526(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės[1],

  –       atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Europos informacinės visuomenės augimui ir užimtumui skatinti[2],

  –       atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl antrojo Forumo dėl interneto valdymo[3],

  –       atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Ženevoje priimtą Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) principų deklaraciją ir veiksmų planą,

  –       atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Pasaulinės partnerystės informacinėje visuomenėje link: Ženevos principų įgyvendinimas“ (COM(2004) 0480),

  –       atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 18 d. Tunise patvirtintą Tuniso įsipareigojimą ir Informacinės visuomenės darbotvarkę,

  –       atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriant pasaulinę partnerystę informacinėje visuomenėje. Tolesni Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) Tuniso etapo veiksmai“ (COM(2006) 0181),

  –       atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo etapų[4],

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 24 d. daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ pareiškimą,

  –       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Interneto politika ir valdymas. Europos vaidmuo formuojant būsimą interneto valdymą“ (COM(2014) 0072),

  –       atsižvelgdamas į ES delegacijos 2014 m. rugsėjo 2–5 d. Stambule įvykusiame Interneto valdymo forumo susitikime bendrą pareiškimą,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi Interneto valdymo forumo (IGF) tikslas – vykdyti Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais suteiktą įgaliojimą rengti forumus, kuriuose vyktų demokratinis, skaidrus ir daugiasubjektis politinis dialogas;

  B.     kadangi pagrindinis IGF vaidmuo ir funkcija – surengti perspektyvias diskusijas įvairiais interneto valdymo klausimais ir, kai tikslinga, teikti rekomendacijas tarptautinei bendruomenei;

  C.     kadangi 2010 m. gruodžio 20 d. JT Generalinė Asamblėja nusprendė pratęsti IGF įgaliojimus dar penkeriems metams;

  D.     kadangi 2015 m. JT Generalinėje Asamblėjoje vyks diskusijos ir bus priimamas sprendimas dėl tolesnio IGF įgaliojimų pratęsimo;

  E.     kadangi 2005 m. Parlamentas nusiuntė ad hoc delegaciją į WSIS ir nuo tada siunčia delegacijas į kiekvieną metinį IGF susitikimą;

  F.     kadangi Parlamento siųstos ad hoc delegacijos, bendradarbiaudamos su Komisija, atliko labai svarbų vaidmenį propaguodamos europines vertybes ir bendraudamos su tuose renginiuose dalyvavusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nacionalinių parlamentų atstovais;

  G.     kadangi internetas yra bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas ir skatina, be kita ko, inovacijas, augimą, prekybą, demokratiją, kultūrų įvairovę ir žmogaus teises;

  H.     kadangi prognozuojama, kad su interneto ekonomika siejamas augimas ES bus beveik 11 proc., ir tikimasi, kad jos dalis BVP, 2010 m. buvusi 3,8 proc., 2016 m. išaugs iki 5,7 proc.;

  I.      kadangi atviro interneto aplinkoje visos teisės ir laisvės, suteikiamos žmonėms nevirtualiojoje erdvėje, turėtų būti taikomos ir virtualiojoje erdvėje;

  J.      kadangi 2014 m. kovo mėn. JAV Prekybos nacionalinių telekomunikacijų ir informacijos administravimo (NTIA) departamentas paskelbė ketinimą perduoti Interneto numerių skyrimo institucijos (IANA) vykdomas interneto priežiūros funkcijas pasaulinei daugiasubjektei bendruomenei anksčiau, nei 2015 m. rugsėjo mėn. baigs galioti dabartinė sutartis tarp NTIA ir Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos (ICANN); kadangi reikia laiku surasti subalansuotą šios pertvarkos sprendimą ir reikėtų sukurti tokią sistemą, kurios nebūtų galima užvaldyti ir kuria nebūtų galima manipuliuoti, – taip turėtų būti toliau užtikrinamas stabilus internetas;

  K.     kadangi 2014 m. balandžio mėn. vykusiame pasauliniame daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ susitikime interneto valdymo ateityje klausimais parengtas interneto valdymo principų rinkinys ir interneto ekosistemos, prie kurios visi suinteresuotieji subjektai yra virtualiai prisijungę, vystymosi ateityje veiksmų planas;

  L.     kadangi 2014 m. rugsėjo mėn. surengtame devintame IGF susitikime, kurio pagrindinė tema „Sustiprinkime daugiasubjektį interneto valdymą – sujunkime žemynus“, svarbiausi Europos Sąjungos prioritetai buvo šie: visame pasaulyje prieinamas internetas, interneto, kaip visuotinės, atviros ir visiems bendros priemonės, išlaikymas, nediskriminacinė prieiga prie žinių, didesnė atskaitomybė ir skaidrumas taikant daugiasubjekčio interneto valdymo modelį, valstybės kontroliuojamo interneto idėjos atmetimas ir pripažinimas, kad mūsų pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės yra nesvarstytinos ir turi būti saugomos virtualiojoje erdvėje;

  M.    kadangi 2014 m. vasario mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl interneto politikos ir valdymo;

  N.     kadangi 2014 m. lapkričio 27 d. ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrai patvirtino Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama suderintos Europos pozicijos interneto valdymo klausimu svarba;

  1.      mano, kad IGF nebus priimta oficialių išvadų, tačiau Europos Sąjungos pareiga yra remti šį procesą ir didinti šių pasikeitimų nuomonėmis įtaką politinėse diskusijose, kadangi forumas yra teigiamas ir konkretus interneto ateities formavimo kontekstas, pagrįstas daugiasubjektiškumo koncepcija;

  2.      pabrėžia, kad Parlamentas turėtų ir toliau dalyvauti būsimuose IGF susitikimuose ir siųsti svariai įgaliotą delegaciją, kad veiksmingai prisidėtų prie nuoseklios ir visapusiškos ES pozicijos suformulavimo drauge su valstybėmis narėmis ir Komisija; pripažįsta, kad verta stiprinti bendradarbiavimą su Komisija;

  3.      pabrėžia, kad reikia gerinti interneto prieigą visame pasaulyje, ir pažymi, kad IGF turėtų būti kuo įtraukesnis;

  4.      pabrėžia, kad jau dabar galima pasimokyti iš iki šiol IGF vykusių produktyvių diskusijų ir imtis veiksmų, ypač elektroninių komunikacijų reguliavimo aspektų ir duomenų apsaugos bei privatumo srityse; pabrėžia, kad reikia užtikrinti atvirą ir nepriklausomą internetą, kaip visuotinę ir bendrą priemonę, nediskriminacinę prieigą prie žinių ateityje, remiantis suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis ir poreikiais, ir žodžio laisvę;

  5.      pabrėžia, kad nepaprastai svarbu ir toliau dėti pastangas užtikrinti teisinę tinklo neutralumo apsaugą, nes tai būtina prielaida siekiant apsaugoti informacijos ir žodžio laisvę, paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, plėtojant inovacijas ir verslo galimybes, susijusias su internetu, ir propaguojant bei apsaugant kultūrų ir kalbų įvairovę visiems optimaliu būdu;

  6.      pabrėžia, kad Parlamentas tvirtai įsipareigojęs remti daugiasubjekčio interneto valdymo modelį; ragina Komisiją, valstybes nares ir visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus toliau didinti šio modelio tvarumą – siekti, kad nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens subjektai ir procesai būtų įtraukesni, skaidresni ir atskaitingi;

  7.      pabrėžia, kad pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės yra nesvarstytinos ir turi būti saugomos tiek nevirtualiojoje, tiek virtualiojoje erdvėje; apgailestauja, kad kai kurios valstybės, remdamosi saugumo argumentais, mėgina suvaržyti savo piliečių visuotinę prieigą vykdydamos cenzūrą ir taikydamos kitus apribojimus; griežtai atmeta valstybės kontroliuojamo interneto idėją ir masinį interneto sekimą;

  8.      pabrėžia virtualiosios erdvės teisių į privatumą ir naudotojo vykdomos savo asmens duomenų kontrolės ekonominę ir socialinę svarbą; mano, kad šios teisės yra esminės siekiant užtikrinti demokratinį internetą ir vienodas sąlygas įmonėms interneto tinkle;

  9.      pabrėžia, kad svarbu iki galo sutarptautinti pagrindines interneto funkcijas ir organizacijas; palankiai vertina 2014 m. kovo mėn. JAV vyriausybės pareikštą įsipareigojimą globalizuoti IANA funkcijas; pabrėžia visapusiškos ICANN atskaitomybės ir skaidrumo svarbą;

  10.    pabrėžia, kad nustatyta tvirta galutinė data, iki kurios turi būti užbaigtos derybos dėl naujo interneto valdymo – ilgalaikio interneto stabilumo ir saugumo užtikrinimo sprendimo, nes 2015 m. rugsėjo mėn. nustos galioti dabartinė sutartis tarp ICANN ir JAV vyriausybės dėl IANA atliekamos priežiūros funkcijų;

  11.    ragina atitinkamas ES institucijas dėti daugiau pastangų, kad būtų sudarytas šis naujas savalaikis susitarimas dėl daugiasubjekčio modelio, taikomo naujam interneto valdymui;

  12.    ragina atitinkamas ES institucijas įtraukti IGF klausimus į savo darbotvarkes ir toliau teikti finansinę paramą IGF sekretoriatui; palankiai vertina iniciatyvas surinkti papildomų lėšų, tokias kaip „Tides Foundation’s Friends of the IGF Fund“ ir „IGF Support Association“;

  13.    ragina JT Generalinę Asamblėją pratęsti IGF įgaliojimus, didinti jo išteklius ir palaikyti daugiasubjekčio interneto valdymo modelį;

  14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms ir nacionaliniams parlamentams.