Procedure : 2015/2526(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0099/2015

Ingediende teksten :

B8-0099/2015

Debatten :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0033

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 129kWORD 59k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.523v01-00
 
B8-0099/2015

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP))


Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein namens de PPE-Fractie
Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti, Miroslav Poche namens de S&D-Fractie
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova namens de ALDE-Fractie
AMENDEMENTEN

Resolutie van het Europees Parlement over de verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (2015/2526(RSP))  
B8‑0099/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn resolutie van 23 juni 2005 over de informatiemaatschappij(1),

–       gezien zijn resolutie van 14 maart 2006 over een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid(2),

–       gezien zijn resolutie van 14 januari 2008 over het tweede forum voor internetbeheer(3),

–       gezien de Beginselverklaring van Genève en het Actieplan van de wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS), goedgekeurd in Genève op 12 december 2003,

–       gezien de mededeling van de Commissie van 13 juli 2004 getiteld "Naar een mondiaal partnerschap in de informatiemaatschappij: Omzetten van de beginselen van Genève in acties" (COM(2004)0480),

–       gezien de Verbintenis van Tunis en de agenda voor de informatiemaatschappij, goedgekeurd in Tunis op 18 november 2005,

–       gezien de mededeling van de Commissie van 27 april 2006 getiteld "Naar een wereldwijd partnerschap in de informatiemaatschappij: Follow-up van de Tunis-fase van de Wereldtop over de informatiemaatschappij van de Verenigde Naties (WSIS)" (COM(2006)0181),

–       gezien zijn resolutie van 15 juni 2010 over internetgovernance: de volgende stappen(4),

–       gezien de verklaring van de multistakeholderbijeenkomst van NetMundial, gepresenteerd op 24 april 2014,

–       gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Internetbeleid en -governance – De rol van Europa bij het vormgeven van de toekomst van internetgovernance" (COM(2014)0072);

–       gezien de gezamenlijke verklaring van de EU-delegatie op het Forum van internetbeheer, dat plaatsvond van 2 tot 5 september 2014 te Istanbul,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het forum voor internetbeheer (FIB) van de wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS) het mandaat heeft gekregen om fora te organiseren ter bevordering van een democratische, transparante en multilaterale beleidsdialoog;

B.     overwegende dat het FIB in de eerste plaats tot taak heeft om toekomstgerichte discussies mogelijk te maken over diverse onderwerpen in verband met het beheer van het internet en eventueel aanbevelingen te doen aan de internationale gemeenschap,

C.     overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN op 20 december 2010 besloot het mandaat van het FIB voor nog eens vijf jaar te verlengen;

D.     overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN in 2015 zal besluiten over de hernieuwde verlenging van het mandaat van het FIB;

E.     overwegende dat het Parlement in 2005 een ad‑hocdelegatie naar de WSIS heeft gestuurd en sindsdien elk jaar een delegatie naar het FIB heeft afgevaardigd;

F.     overwegende dat de ad‑hocdelegaties van het Parlement, in samenwerking met de Commissie, een spilfunctie hebben vervuld in de verspreiding van Europese waarden en de interactie met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van nationale parlementen die op deze evenementen aanwezig waren;

G.     overwegende dat internet de basis vormt voor de digitale interne markt, en dat internet bevorderlijk is voor onder meer innovatie, groei, handel, democratie, culturele verscheidenheid en mensenrechten;

H.     overwegende dat de groei dankzij de interneteconomie geraamd wordt op bijna 11% in de EU, en dat de bijdrage aan het BBP naar verwachting zal stijgen van 3,8% in 2010 tot 5,7% in 2016;

I.      overwegende dat op een open internet alle rechten en vrijheden moeten gelden die in het normale leven ook gelden;

J.      overwegende dat de US Department of Commerce's National Telecommunications and Information Administration (NTIA) in maart 2014 aankondigde voornemens te zijn de taken inzake het houden van toezicht op internet van de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) over te dragen aan de wereldwijde multistakeholdergemeenschap, vóór het verstrijken van het huidige contract tussen de NTIA en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) in september 2015; overwegende dat tijdig moet worden bepaald hoe deze overdracht op een evenwichtige wijze kan plaatsvinden, leidend tot een systeem dat niet kan worden gehackt of gemanipuleerd, zodat een stabiel internet gewaarborgd is;

K.     overwegende dat in april 2014 op de multistakeholderbijeenkomst van NetMundial over de toekomst van internetbeheer een aantal principes is opgesteld voor internetbeheer, alsmede een routekaart voor de toekomstige ontwikkeling van het internet-ecosysteem, waar zo goed als alle belanghebbenden zich achter schaarden;

L.     overwegende dat voor de Europese Unie op het negende FIB in september 2014 met als overkoepelend thema "Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance" de volgende topprioriteiten zijn vastgesteld: wereldwijde uitbreiding van internettoegang; waarborging van internet als wereldwijde, openbare en gezamenlijke hulpbron; niet-discriminatoire toegang tot kennis; grotere controleerbaarheid en transparantie binnen het multistakeholdermodel voor internetbeheer; verwerping van een door de overheid gecontroleerd internet; en het uitgangspunt dat de fundamentele vrijheden en mensenrechten onaantastbaar zijn en ook online beschermd moeten worden;

M.    overwegende dat de Commissie in februari 2014 een mededeling over internetbeleid en ‑beheer heeft goedgekeurd;

N.     overwegende dat de ministers van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) op 27 november 2014 hun goedkeuring hechtten aan de conclusies van de Raad waarin het belang van een gecoördineerd Europees standpunt inzake internetbeheer wordt benadrukt;

1.      is van mening dat, hoewel het FIB geen formele conclusies goedkeurt, de Europese Unie zich moet inzetten ter ondersteuning van dit forum, en de resultaten die het FIB oplevert moet inbrengen in beleidsdiscussies, aangezien het FIB een positief en concreet kader vormt voor het vormgeven van de toekomst van internet op basis van een multistakeholderbenadering;

2.      benadrukt dat het Parlement met een stevige delegatie moet blijven deelnemen aan toekomstige FIB-bijeenkomsten, om samen met de lidstaten en de Commissie een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het formuleren van een samenhangende en omvattende EU-benadering; wijst op het belang van verdere samenwerking met de Commissie;

3.      benadrukt dat de toegang tot internet overal ter wereld moet worden verbeterd, en dat het FIB zo inclusief mogelijk moet blijven;

4.      benadrukt dat nu al lessen kunnen worden getrokken uit de vruchtbare uitwisselingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden in het kader van het FIB, en dat deze lessen ook in praktijk kunnen worden gebracht, met name inzake de reglementering van elektronische communicatie, gegevensbescherming en privacy; benadrukt dat gezorgd moet worden voor een open en onafhankelijk internet als wereldwijde, gemeenschappelijke hulpbron, en voor niet-discriminatoire toegang tot kennis, uitgaand van de initiatieven en behoeften van belanghebbenden en de vrijheid van meningsuiting;

5.      benadrukt dat het van groot belang is om door te gaan met inspanningen om de juridische bescherming van netneutraliteit te waarborgen, wat een onmisbare voorwaarde is voor het waarborgen van de vrijheid van informatie en meningsuiting, het stimuleren van groei en banen door middel van innovatie en nieuwe ondernemingen op het gebied van internet, en het zo goed mogelijk bevorderen en waarborgen van culturele en taalkundige verscheidenheid voor iedereen;

6.      benadrukt zich krachtig te willen inzetten voor het multistakeholdermodel van internetbeheer; roept de Commissie, de lidstaten en alle belanghebbenden op de duurzaamheid van dit model te vergroten door te zorgen voor een grotere inclusiviteit, transparantie en controleerbaarheid van de deelnemende partijen en processen op nationaal, regionaal en internationaal niveau;

7.      benadrukt dat de fundamentele vrijheden en mensenrechten onaantastbaar zijn en zowel online als offline beschermd moeten worden; betreurt dat sommige landen, zogenaamd om veiligheidsredenen, pogen de toegang tot het wereldwijde internet voor hun burgers te beperken door censuur en andere restrictieve maatregelen toe te passen; spreekt zich krachtig uit tegen het idee van een door de staat gecontroleerd internet en van grootschalig toezicht op internet;

8.      wijst op het economisch en sociaal belang van het recht op privacy online en op controle door gebruikers van hun persoonsgegevens; acht dergelijke rechten van fundamenteel belang voor een democratisch internet en om ervoor te zorgen dat bedrijven onder gelijkwaardige omstandigheden op internet kunnen opereren;

9.      benadrukt dat het belangrijk is om het internationaliseren van de kernfuncties van internet en van organisaties die internet reguleren af te ronden; verwelkomt de verklaring van de regering van de VS van maart 2014 te zullen streven naar het internationaliseren van de taken van IANA; onderstreept het belang van volledige controleerbaarheid en transparantie van ICANN;

10.    wijst op de strikte termijn voor de afronding van de onderhandelingen over een nieuw internetbeheer dat een langetermijnoplossing biedt voor de stabiliteit en veiligheid van internet, aangezien de huidige overeenkomst tussen ICANN en de regering van de VS over het toezicht op de taken van IANA in september zal aflopen;

11.    roept de betrokken instellingen van de EU op zich meer in te zetten voor het sluiten van deze nieuwe overeenkomst inzake een multistakeholdermodel voor een nieuw internetbeheer;

12.    roept de betrokken instellingen van de EU op het FIB hoog op hun agenda te plaatsen en het FIB-secretariaat financieel te blijven steunen; verwelkomt initiatieven om aanvullende middelen te vinden, zoals het "Friends of the IGF Fund" van de Tides Foundation en de "IGF Support Association";

13.    roept de Algemene Vergadering van de VN op het mandaat van het FIB te verlengen, de financiële ondersteuning te verhogen en het multistakeholdermodel van internetbeheer te handhaven;

14.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de lidstaten en de nationale parlementen.

(1)

PB C 133 E van 8.6.2006, blz. 140.

(2)

PB C 291 E van 30.11.2006, blz. 133.

(3)

PB C 41 E van 19.2.2009, blz. 80.

(4)

PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 33.

Juridische mededeling - Privacybeleid