Процедура : 2015/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0121/2015

Внесени текстове :

B8-0121/2015

Разисквания :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0033

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 134kWORD 61k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.525v01-00
 
B8-0121/2015

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP))


Мишел Раймон, Юлия Реда от името на групата Verts/ALE
Корнелия Ернст, Курцио Малтезе от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP))  
B8‑0121/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2005 г. относно информационното общество(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2008 г. относно Втория форум за управление на интернет(2),

–       като взе предвид Декларацията относно принципите и Плана за действие на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS), приети в Женева на 12 декември 2003 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към световно партньорство в рамките на информационното общество: превръщане на принципите от Женева в действия“ (COM(2004)0480),

–       като взе предвид ангажиментите и програмата за информационното общество от Тунис, приети на 18 ноември 2005 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, изготвено след Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество през 2006 г. (COM(2006)0181),

–       като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно управление на интернет: следващи стъпки(3),

–       като взе предвид многостранното изявление на NETmundial, представено на 24 април 2014 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Политиката по отношение на интернет и управлението му – Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет“ (COM(2014)0072),

–       като взе предвид съвместното изявление на делегацията на ЕС на Форума за управление на интернет, проведен от 2 до 5 септември 2014 г. в Истанбул,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че интернет представлява публично пространство, насърчаващо демокрацията, културното многообразие, правата на човека, иновациите и търговията, и е основен стълб на цифровия единен пазар;

Б.     като има предвид, че целта на Форума за управление на интернет е да изпълнява мандата си от Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество, да обсъжда широк набор от въпроси, свързани с управлението на интернет, както и по целесъобразност, да отправя препоръки към международното общество;

В.     като има предвид, че на 20 декември 2010 г. Общото събрание на ООН реши да удължи мандата на Форума за управление на интернет с още пет години, а обсъждането и вземането на решение относно по-нататъшното подновяване на този мандат ще се състои през 2015 г. в Общото събрание на ООН;

Г.     като има предвид, че Парламентът изпрати специални делегации на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество през 2005 г., както и на всяка годишна среща на Форума за управление на интернет оттогава насам, като така изпълнява ключова роля по отношение на популяризирането на европейските ценности и взаимодействието с организациите на гражданското общество и представителите на националните парламенти, присъстващи на тези събития, в сътрудничество с Комисията;

Д.     като има предвид, че през април 2014 г. на специалната Световна многостранна среща NetMundial относно бъдещето на управлението на интернет беше изготвен набор от принципи за управлението на интернет и пътна карта за бъдещото развитие на екосистемата на интернет; като има предвид обаче, че е необходим по-приобщаващ и предвидим механизъм за всички заинтересовани страни;

Е.     като има предвид, че на 27 ноември 2014 г. министрите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката на ЕС одобриха заключенията на Съвета, в които се подчертава значението на координирана европейска позиция относно управлението на интернет;

1.      счита, че Европейският съюз е отговорен за подкрепата на Форума за управление на интернет и за извличането на вдъхновение от неговите обмени, тъй като това ще осигури положителен и конкретен контекст за очертаването на бъдещето на интернет;

2.      подчертава, че Парламентът следва да продължи да участва със значителна делегация, включваща представители на всички политически групи, в бъдещите заседания на Форума за управление на интернет, за да допринася ефективно при формулирането на съгласуван и всеобхватен подход на ЕС съвместно с държавите членки и Комисията;

3.      подчертава, че е поел сериозен ангажимент за намирането на най-добрия модел за управлението на интернет; призовава Комисията, държавите членки и всички съответни заинтересовани страни да укрепят още повече управлението на интернет, като направят участниците и процесите на национално, регионално и международно равнище по-приобщаващи, прозрачни и отговорни;

4.      призовава институциите на ЕС да допринасят за засилване на участието на заинтересованите страни и да подкрепят участие с равни възможности на всички организации;

5.      призовава заинтересованите институции на ЕС да запазят Форума за управление на интернет на челно място в своя дневен ред и да продължат да подкрепят финансово неговия секретариат, като допринасят за развитието на ефикасна и независима организация, която е в състояние да упражнява своя мандат, както и да допринасят за развитието на модел за управление на интернет;

6.      призовава Общото събрание на ООН да поднови мандата на Форума за управление на интернет, да засили неговите ресурси и да поддържа модела „от долу нагоре“ за управлението на интернет, за да гарантира приобщаване, прозрачност и отчетност;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, държавите членки и националните парламенти.

 

(1)

ОВ C 133 E, 8.6.2006 г, стр. 140.

(2)

ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 80.

(3)

ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 33.

Правна информация - Политика за поверителност